PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 1 (2021), 111–121

Proces USA vs. Karl Brandt et al. a jeho význam pro rozvoj lékařské etiky v oblasti lékařských experimentů v prvních dvou dekádách po konci II. světové války

[The USA vs. Karl Brandt et al. Trial and its Importance for the Development of Medical Ethics in Medical Experiments in First Two Decades Following the End of the WW2]

Jan Beránek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.7
zveřejněno: 24. 03. 2021

Abstract

The paper deals with the topic of the first Subsequent Nuremberg Military Trial USA vs. Karl Brandt et al. also known as “Doctors trial” or “Medical trial” and its importance for the development of medical ethics in the modern era. The paper discusses circumstances, which led to the trial, the philosophy behind it and the actual proceedings of the tribunal. The author tries to analyze the defenses of the defendants as well as the main arguments of the prosecutors. The aim of the second part of the article is to analyze the impact of the so-called Nuremberg Code, the set of medical ethical rules, which were defined in the judgment of the Tribunal, on the development of the modern medicine ethical principles. In the final part of the paper, the author tries to sum up positives and negatives of the proceedings and its subsequent impact on the medical profession.

Klíčová slova: Medical trial; Nazi physicians; Subsequent Nuremberg trials; Nuremberg code

reference (25)

1. Prameny

2. Helsinská deklarace Světové lékařské asociace - Etické zásady pro lékařský výzkum s účastí lidských bytostí z června 1964, ve znění z října 2013. [online]. Dostupné na: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/. [cit. 03. 10. 2020].

3. Listina základních práv Evropské unie z 26. října 2012(201/C 326/02). [online]. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS. [cit. 03. 10. 2020].

4. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. m. s. In: Sbírka mezinárodních smluv. Č. 96/2001, částka 44, s. 1906-1907. Dostupné také na: http://ftp.aspi.cz/opispdf/2001/044m2001.pdf.

5. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Sbírka zákonů. Č. 40/2009, částka 11, s. 359. Dostupné také na: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=40&r=2009.

6. Zákon Spojenecké kontrolní rady č. 10, o potrestání osob vinných spácháním válečných zločinů, zločinů proti míru a zločinů proti lidskosti, přijatý 20. prosince 1945. [online]. Dostupné na: http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp. [cit. 23. 02. 2019].

7. Záznam Medicínského procesu (USA vs. Karl Brandt et al.). 9. prosinec 1946 - 20. srpen 1947. [online]. [cit. 17. 02. 2019 až 23. 02. 2019]. Dostupné na: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-I.pdf; http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-II.pdf.

8. Literatura

9. Monografie

10. ANNAS, G. J. - GRODIN, M. A. (eds.). The Nazi Doctors and the Nuremberg Code: Human Rights in Human Experimentation. Oxford: Oxford University Press, 1995, 400 s. ISBN: 9780195101065.

11. BARTROP, P. R. - GRIMM, E. E. Perpetrating the Holocaust: Leaders, Enablers, and Collaborators. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2019, 446 s. ISBN: 9781440858970.

12. FADEN, R. R. - BEAUCHAMP, T. L. A History and Theory of Informed Consent. Oxford: Oxford University Press, 1986, 408 s. ISBN: 9780199748655.

13. FREYHOFER, H. H. Nuremberg Medical Trial: The Holocaust and the Origin of Nuremberg Medical Code. New York: Peter Lang Publishing, 2004, 210 s. ISBN: 0820467979. CrossRef

14. HELLER, K. J. The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law. New York: Oxford University Press, 2011, 528 s. ISBN: 9780199554317. CrossRef

15. HU, H. - MURAL, R. J. - LIEBMAN, M. N. (eds.). Biomedical Informatics in Translational Research. Norwood: Artech House, 2008, 264 s. ISBN: 9781596930384.

16. MAZUR, G. Informed Consent, Proxy Consent, and Catholic Bioethics: For the Good of the Subject. Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2011, 257 s. ISBN: 9789400721968. CrossRef

17. VÁCHA, M. - KÖNIGOVÁ, R. - MAUER, M. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012, 302 s. ISBN: 9788073677800.

18. WEINDLING, P. J. Nazi Medicine and the Nuremberg Trials: From Medical Warcrimes to Informed Consent. New York: Palgrave Macmillan, 2004, 482 s. ISBN: 9780230507005. CrossRef

19. Články v odborných časopisech

20. BERGER, R. L. Human Nazi Science - The Dachau Hypothermia Experiments. The New England Journal of Medicine, 1990, roč. 322, č. 20, s. 1435-1440. Dostupné také na: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM199005173222006. CrossRef

21. GHOOI, R. B. The Nuremberg Code - A critique. Perspectives in Clinical Research, 2011, roč. 2, č. 2, s. 72-76. Dostupné také na: http://www.picronline.org/temp/PerspectClinRes2272-4557991_123939.pdf. CrossRef

22. MUNZAROVÁ, M. Lékařská etika v kontextu klinického výzkumu. Klinická farmakologie a farmacie, 2007, roč. 21, č. 3-4, s. 125-127.

23. SHUSTER, E. Fifty Years later: The Significance of the Nuremberg Code. The New England Journal of Medicine, 1997, roč. 337, č. 20, s. 1436-1440. Dostupné také na: https://www.gvsu.edu/cms4/asset/F51281F0-00AF-E25A-5BF632E8D4A243C7/nuremberg_50_years_later.nejm.pdf. CrossRef

24. Internetové články

25. AUTOR NEZNÁMÝ. Nazi war crimes: the hunt for Doctor Death. [online]. The Independent, 2008. [cit. 10. 02. 2019]. Dostupné na: https://www.independent.co.uk/news/world/politics/nazi-war-crimes-the-hunt-for-doctor-death-863921.html.

Creative Commons License
Proces USA vs. Karl Brandt et al. a jeho význam pro rozvoj lékařské etiky v oblasti lékařských experimentů v prvních dvou dekádách po konci II. světové války is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení