PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 1 (2020), 23–36

Aplikácia Kornéliovho zákona o vrahoch a travičoch (lex Cornelia de sicariis et veneficis)

[Application of the Cornelian Law on Assassins and Poisoners (lex Cornelia de sicariis et veneficis)]

Martin Gregor

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.3
zveřejněno: 09. 04. 2020

Abstract

The submitted contribution deals with application of the Cornelian Law on Assassins and Poisoners, which reacted on the sinister social phenomenon elicited by internal crisis of the republic in the form of a rapid increase of violent criminal activity. With a special consideration the article devotes to individual facts of the crimes which the act embedded. Besides the commission of a wilful murder, the article analyses also arming for the purpose of a wilful murder perpetration, reaching of unfair conviction of an innocent person to capital punishment due to corruption, machinations, or false testimony, or eventually setting the blaze with the intention to kill persons in a blazing building. At the same time, the article devotes also to recourse for poisoning which was considered as a special manner of commission of a wilful murder. Last, but not least, the article focuses on later extension of the force of this law to further criminal activity, e. g. castration, illegal circumcision, mixing of love-philtres, and administration of dangerous medicine.

Klíčová slova: lex Cornelia de sicariis et veneficis; wilful murder in the Roman Law; Roman criminal law

reference (52)

1. Mosaicarum et Romanarum Legum Collatio. Introduction and Translation by M. Hyamson. London: Oxford University Press, 1913.

2. The Digest of Justinian. 4. Volume. Translation edited by Alan Watson. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.

3. Iustiniani Institutiones – Justiniánské Instituce. Přeložili P. Blaho a M. Skřejpek. Praha: Karolinum, 2010.

4. Das Corpus Juris Civilis in's Deutsche übersetzt. Sechster Band: Codex (7-11. Buch). Leipzig: Verlag von Carl Focke, 1832.

5. APPIÁNOS. Krize římské republiky (Římské dějiny II – Občanské války). Praha: Svoboda, 1989.

6. Ammianus Marcellinus. I. Volume. Translation by John Rolfe. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1935.

7. PATERCULUS, Velleius – FLORUS. Dvojí pohled na římské dějiny. Praha: Baset, 2013.

8. PLINY. Natural History. Volume II. (libri III-VII). Translation by H. Rackham. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1961.

9. PLINY. Natural History. VII. Volume. Translation by W. H. Jones. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1966.

10. PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Prvý zväzok. Bratislava: Kalligram, 2008.

11. PLUTARCHOS. Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Druhý zväzok. Bratislava: Kalligram, 2008.

12. SUETONIUS, Gaius, Tranquillus. Životopisy rímskych cisárov. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010.

13. VALERIUS MAXIMUS. Sammlung merkwürdiger Reden und Thaten. Übersetzt von F. Hoffmann. Stuttgart: J. B. Metzler´sche Buchhandlung, 1828.

14. Die Attischen Nächte des Aulus Gellius. Übersetzt von F. Weiss. Zweiter Band. Leipzig: Fue's Verlag, 1876.

15. Výbor řečí Ciceronových. Svazek prvý. Praha: Alexander Storch, 1885.

16. Dio's Roman History. Translation by Earnest Cary. VIII. Volume. London: William Heinemann, 1925.

17. The Institutio Oratoria of Quintilian. Translation by H. E. Butler. 4. Volume. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1968.

18. The Scriptores Historiae Augustae. I. Volume. Translation by David Magie. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1991.

19. The Scriptores Historiae Augustae. II. Volume. Translation by D. Magie. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1993.

20. The Etymologies of Isidore of Seville. Translation by S. A. Barney. New York: Cambridge University Press, 2006.

21. BIONDI, B. Il diritto romano cristiano II: La guistizia, le persone. Milano: Giuffré, 1952.

22. D'ORGEVAL, B.: L' empereur Hadrien: æuvre législative et administrative. Paris: Domat-Montchrestien, 1950.

23. GREGOR, M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta. Praha: leges, 2018.

24. GUYOT, P.: Eunuchen als Sklaven und Freigelassene in der griechisch-römischen Antike. Stuttgart: Klett-Cotta, 1980.

25. HARRIES, J. Law and Crime in the Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

26. KEAVENEY, A. Sulla: The last republican. New York: Routledge, 2005.

27. KÖSTLIN, CH., R. Die Lehre vom Mord und Todtschlag. Erster Theil: Die Ideen des Römischen Rechts. Stuttgart: J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1838.

28. KUNKEL, W. Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1962.

29. LANGE, L. Römische Alterthümer. Dritter Band: Erste Abteilung. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1876.

30. LEUMANN, M. a KOL. Lateinische Grammatik. Erster Band: Lateinische Laut- und Formen- Lehre. 5. Auflage. München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1977.

31. MOMMSEN, Th. The History of Rome. III. Volume. Translated by W. Dickson. London: Richard Bentley, 1867.

32. MOMMSEN, Th. Römisches Strafrecht. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1899.

33. REIN, W. Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus. Leipzig: Verlag von K. Köhler, 1844.

34. ROTONDI, G. Leges publicae populi Romani. Milano: Società editrice Libraria, 1912.

35. RUDORFF, A. F. Römische Rechtsgeschichte. Erster Band – Rechtsbildung. Leipzig: Verlag von Bernhard Tauchnitz, 1857.

36. VAAN, M. de. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Language. Leiden: Brill, 2008.

37. WÄCHTER, C. G. Lehrbuch des römisch-deutschen Strafrechts. Zweyter Theil. Stuttgart: J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1826.

38. AMIELAŃCZYK, K. Coll. 1.0. De sicariis (et homicidiis casu vel voluntate) czyli krótki wykład o transformacji rzymskiej ustawy przeciwko "nozownikom". Studia Iuridica Lublinensia, 2013, roč. 19, č. 1, s. 27-41.

39. ANTALOVÁ, B. Usmrtenie jedom alebo škodlivým liekom v rímskom práve. In Trestné právo na prahu 3. tisícročia. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2003, s. 169-176.

40. ARJAVA, A.: Paternal Power in Late Antiquity. In: Journal of Roman Studies, roč. 88, 1998, s. 147-165. CrossRef

41. CLOUD, D. Leges de sicariis: The first chapter of Sulla's lex de sicariis. ZSS (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte) - Romanistische Abteilung, 126. Band. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2009, s. 114-155. CrossRef

42. CLOUD, D. The primary purpose of the Lex Cornelia de sicariis. ZSS (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte) - Romanistische Abteilung, 86. Band. Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 1969, s. 258-286. CrossRef

43. GAUGHAN, J. Killing and the king: Numa's murder law and the nature of monarchic authority. Continuity and Change, 2003, roč. 18, č. 3, s. 329-343. CrossRef

44. GREGOR, M. Právny postih korupcie v období Rímskej republiky. In 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2018, s. 47-64.

45. GREGOR, M. - BELEŠ, A. Hmotnoprávna stránka trestného činu otcovraždy (parricidium) v rímskom práve od najstarších čias po vznik principátu. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2018, roč. 37, č. 1, s. 57-70.

46. HEFTNER, H. Der Beginn von Sullas Proskriptionem. In TYCHE - Contributions to Ancient History, Papyrology and Epigraphy, Jhrg. 21. Wien: Holzhausen Verlag, 2007, s. 33-52. CrossRef

47. HUG, A. Sica. In Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Zweite Reihe, Vierter Halbband (Selinuntia - Sila). Stuttgart: Alfred Druckenmüller Verlag, 1923, s. 2184-2185.

48. KASINEC, R. Justičné omyly a dôsledky s nimi spájané. In Den právní teorie: Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 29-38.

49. KLEINFELLER, Georg. Incendium. In Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Achtzehnter Halbband (Imperium - Iugum). Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1919, s. 1244-1245.

50. SKŘEJPEK, M. Litem suam facere. In Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum, 2007, s. 9-17.

51. SKŘEJPEK, M. "Publica" ad populum romanum rescipit (jak římští právnici chápali slovo "veřejný". Právnik, 2015, roč. 154, č. 9, s. 705-719.

52. WEXLER, P. History of Toxicology and Environmental Health: Toxicology in Antiquity - Volume II. London: Elsevier, 2015.

Creative Commons License
Aplikácia Kornéliovho zákona o vrahoch a travičoch (lex Cornelia de sicariis et veneficis) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení