PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 1 (2020), 37–46

The False Charge – A Form of Violence?

[The False Charge – A Form of Violence?]

Elżbieta Loska

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.4
zveřejněno: 09. 04. 2020

Abstract

Laws in ancient Rome concerning the use of vis stated what was considered violence and how it was penalized. The most interesting among them were the lex Cornelia de sicariis et veneficis and two Augustan laws: the lex Iulia de vi publica and the lex Iulia de vi privata. They allow to assume that violence was possible also during the trial, and not only as a physical emanation of force.

Klíčová slova: Roman law; criminal trial; vis

reference (44)

1. ALEXANDER, M. C. The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era. Ann Arbor, 2002. CrossRef

2. ALEXANDER, M. C. Trials in the Late Roman Republic. 149 BC to 50 BC. Toronto, 1990.

3. AMIELAŃCZYK, K. Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Annales UMCS, 1996, 43, pp. 273-296.

4. AMIELAŃCZYK, K. Twórcza interpretacja 'legis Corneliae de sicariis et veneficis' przez Hadriana i jurysprudencję cesarską. Studia Prawnoustrojowe, 2007, 7, pp. 23-40.

5. BEARD M. - NORTH J. - PRICE S. Religions of Rome, vol. I: A History. New York, 2009.

6. BIENIEK, S. Geneza interdyktu de vi armata. Acta Universitatis Wratislaviensis 63, Prawo 1967, 18, pp. 9-25,

7. CENTOLA, D. A. Il crimen calumniae. Napoli, 1999.

8. EBERT, U. Die Geschichte des Edikts de hominibus armatis coactisve. Heidelberg, 1968.

9. CAMIÑAS, J. G. La lex Remmia de calumniatoribus. Santiago de Compostella, 1984.

10. CLOUD, J. D. The Primary Purpose of the Lex Cornelia de Sicariis. ZSS, 1969, 86, pp. 258-286. CrossRef

11. CLOUD, J. D. Lex Iulia de vi. In: CRAWFORD, M. (ed.). The Roman Statutes. London, 1996, p. 789-792.

12. COSSA, G. Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica e privata. Roma, 2007.

13. CRAIG, CH. Shifting Charge and Shifty Argument in Cicero's Speech for Sestius. In: WOOTEN C. W. - KENNEDY G. (ed.). The Orator in Action and Theory in Greece and Rome: Essays in Honor of George A. Kennedy. Leiden, 2001, pp. 111-122. CrossRef

14. EPSTEIN, D. F. Personal enmity in Roman politics, 218-43 B.C. New York, 1987.

15. FAGAN, G. G. Urban Violence: Street, Forum, Bath, Circus and Theater. In: RIESS, W. - FAGAN, G. G. (eds.). The Topography of Violence in the Graeco-Roman World. Ann Arbor, 2016, pp. 231-247.

16. FERRARY, J-L. Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Athenaeum, 1991, 79, pp. 417-434.

17. FERRARY, J.-L. Lex Cornelia de sicariis et veneficis. In: CRAWFORD, M. (ed.). The Roman Statutes. London, 1996, pp. 749-753.

18. GRUEN, E. S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley - Los Angeles - London, 1995.

19. HARRIES, J. Cicero and the Jurists. From Citizens' Law to the Lawful State. London, 2006.

20. HARRIES, J. Law and Crime in the Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. CrossRef

21. HOUGH, J. N. The Lex Lutatia and the Lex Plautia de vi. AJPh, 1930, 51, 2, pp. 135-147. CrossRef

22. KELLY, B. The Law that Catulus Passed. In: WELCH, K. - HILLARD, T. W. (eds.). Roman Crossings. Theory and Practice in the Roman Republic. Cambridge, 2005, pp. 95-118.

23. KOWALSKI, H. Leges per vim contra auspicia latae. Religia, polityka i prawo karne w Rzymie. In: DĘBIŃSKI, A. - KOWALSKI, H. - KURYŁOWICZ, M. (ed.).Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, pp. 103-114.

24. LABRUNA, L. Iuri maxime... adversaria. La violenza tra reppresione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica. In: MILAZZO, F. (ed.). Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, pp. 253-274.

25. LENSKI, N. Violence and Roman Slave. In: RIESS, W. - FAGAN, G. G. (eds.). The Topography of Violence in the Graeco-Roman World. Ann Arbor, 2016, pp. 275-298.

26. LINTOTT, A. W. Cicero as Evidence - a Historians Companion. Oxford, 2008. CrossRef

27. LINTOTT, A. W. Violence in Republican Rome. Oxford: Oxford University Press, 1999.

28. LINTOTT, A. W. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, 2004.

29. LONGO, G. S.v. Lex Iulia de vi publica e lex Iulia de vi privata. NNDI, 1963, 9, p. 812.

30. LONGO, G. S.v. vis. NNDI, 1975, 20, pp. 989-994.

31. LOSKA, E. Uwagi na temat procedury obnuntiatio. Zeszyty Prawnicze, 2011, 11, 1, s. 195-213. CrossRef

32. LOSKA, E. Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym. Warszawa, 2011.

33. MAYER-MALY, Th. S.v. Vis, Vis als Selbsthilfe. RE 9a/1961, col. 315-323.

34. NÖRR, D. Causa mortis. München, 1986.

35. NÖRR, D. Causam Mortis Praebere. In: The Legal Mind: Essays for Tony Honore. Oxford, 1986, s. 203-217.

36. RIGGSBY, A. M. Crime and Community in Ciceronian Rome. Austin: University of Texas Press, 1999.

37. RIZZO, S. Introduzione a: Cicerone. Due scandali politici: pro Murena, Pro Sestio. Milano, 1988.

38. ROTONDI, G. Leges publicae populi Romani. Milano, 1912.

39. SALERNO, F. Quantum intersit inter populum Romanum et contionem. Cicerone e la contio nella Pro Sestio. In: Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna VII. Napoli, 2007, pp. 4933-4932.

40. SANTALUCIA, B. S. v. Silla. NNDI, 1970, 17, p. 345.

41. SANTALUCIA, B. Studi di diritto penale romano. Roma, 1994.

42. SOLIDORO MARUOTTI, L. La repressione della violenza nel diritto romano. Napoli: Jovene, 1993.

43. TARWACKA, A. Romans and Pirates: Legal Perspective. Warszawa, 2009.

44. VITZTHUM, W. Untersuchungen zum materielen Inhalt der lex Plautia und lex Iulia de vi. München, 1966.

Creative Commons License
The False Charge – A Form of Violence? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení