ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016), 131–143

Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově

[Changes in the Conceptions of Physical Education and Their Influence on the Realisation of Physical Education Content]

Vladislav Mužík, Petr Vlček

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.6
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

Various physical education systems were transformed into compulsory educational content in the 19th century and formed the foundations of the Czech physical education. However, the changing socio-political values affected physical education conceptions as well as their different interpretations and realizations in the educational process. Consequently, there have been various ways of handling the educational content of the subject. The goal of this study is to present a general overview of the physical education development. We intend to inform about different physical education conceptions and their influence on the realisation of physical education content both in the past and also in the present when the conceptual approach is directed by the framework educational programmes. Based on empirical data we discuss the successfulness of the current physical education conception. Twenty years after the last conceptual change in physical education in the Czech Republic we come to the conclusion that the expected outcomes, as declared in physical education curricula, are neither applied nor fulfilled in an appropriate way. We see the principal reason of this state in the low congruence among the values of the society, projected curricula and the realisation of the educational content in the physical education classes.

klíčová slova: education; physical education; physical education systems; educational conception; physical education conception; educational content; framework education programmes; congruence in education

reference (22)

1. Egger, K., Kühnis, J. B., Nussbaum, P., & von Däniken, P. (2002). Qualität des Sportunterrichts. Bern: Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universitäts Bern.

2. Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., & Mužík, V. (2014). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

3. Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého.

4. Hostašová, G., & Vlček, P. (2015). A brief history of development of physical education in the Czech lands. In P. D. Pavlovic, N. Zivanovic, B. Antala, & K. M. Pantelic Babic (Eds.), History of physical education in Europe 1 (s. 58−71). Leposavić: FIEP Europe, University of Pristina.

5. Kalman, M., & Vašíčková, J. (Eds.). (2013). Zdraví a životní styl dětí a školáků. Olomouc: Univerzita Palackého.

6. Kodl, M. (Ed.). (2014). Zpráva o zdraví obyvatel České republiky. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

7. Mužík, V., & Vlček, P., et al. (2010). Škola, pohyb a zdraví: výzkumné výsledky a projekty. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD.

8. Naul, R. (2003). Koncepce školní tělesné výchovy v Evropě. Česká kinantropologie, 7(1), 39−53.

9. Nováček, V., Mužík, V., & Kopřivová, J. (2001). Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita.

10. Pühse, U., & Gerber, M. (2005). International comparison of physical education: Concepts, problems, prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport.

11. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2016). Praha: MŠMT.

12. Rychtecký, A., & Fialová, L. (1993). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum.

13. Standard základního vzdělávání. (1995). Praha: Fortuna.

14. Švec, J. (1996). Stručná historie tělesné kultury. Hradec Králové: Gaudeamus.

15. Tupý, J. (2014). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989−2013. Brno: Masarykova univerzita.

16. Tupý, J., & Mužík, V., et al. (2015). Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol: Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

17. Vašíčková, J. (2015). Pohybová gramotnost (Habilitační práce). Olomouc: Univerzita Palackého.

18. Vlček, P. (2011). A comparison of physical education (PE) development in the Czech Republic, Germany, and the USA − a historical perspective. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 41(1), 51−61. CrossRef

19. Vlček, P. (2011). Pohledy na kurikulum tělesné výchovy − aneb Co je vlastně cílem současné tělesné výchovy? In M. Píšová, K. Kostková, & T. Janík, et al., Kurikulární reforma na gymnáziích: Případové studie tvorby kurikula (s. 175−201). Praha: VÚP.

20. Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.

21. Vlček, P., & Mužík, V. (2012). Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie, 16(1), 31−46.

22. Zákon o základní úpravě jednotného školství − Předpis č. 95/1948 Sb.

Creative Commons License
Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení