ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Pokyny pro autory

Časopis Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Otiskuje původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky.

V časopise mohou být publikovány následující druhy příspěvků: teoretické, metodologické a přehledové studie, výzkumná sdělení, diskuse, zprávy a recenze. Příspěvky zařazené jako studie a výzkumná sdělení podléhají recenznímu řízení typu „peer-review“. Rozhodnutí redakční rady o jejich přijetí/nepřijetí bude autorovi zasláno do 10 týdnů od data doručení příspěvku. Ostatní příspěvky (diskuse, zprávy, recenze) posuzuje redakční rada.

Doporučený rozsah příspěvků:
teoretické, metodologické a přehledové studie 25 NS, tj. 45 000 znaků
výzkumná sdělení 25 NS, tj. 45 000 znaků
diskuse 10 NS, tj. 18 000 znaků
zprávy a recenze 5 NS, tj. 9000 znaků

Příspěvky zasílejte prostřenictvím redakčního systému OJS na adrese https://ojs.cuni.cz/orbisscholae/, podrobný návod je k dispozici zde. V odůvodněných případech lze příspěvek zaslat na e-mail orbisscholae@seznam.cz.

Recenzní řízení

Časopis Orbis scholae je periodikem s náročným nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double–blind peer review). Zajišťuje publikování pouze takových studií a výzkumných zpráv, které splňují obsahové a formální požadavky stanovené redakcí časopisu. Recenzenty jsou vybraní odborníci domácí i zahraniční. Každý příspěvek podléhající recenznímu řízení posuzují dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora ani v konfliktu zájmů vůči recenzovanému textu. Redakce poskytuje zpětnou vazbu autorům, kteří upravují texty na základě posudků recenzentů. V případě neshodného stanoviska recenzentů vedoucí redaktor osloví třetího recenzenta, nebo redakční rada po projednání vysloví konečný závěr recenzního řízení. Závěr respektuje jednu z následujících variant: a) studie bude publikována bez úprav, b) studie bude publikována po úpravách dle doporučení recenzenta, c) studie nebude v dané podobě publikována; pokud ji autor zásadně přepracuje, bude podrobena novému recenznímu řízení.

Pro přepracované verze textů platí stejná kritéria jako pro první verze (tzn.že musí respektovat stanovený rozsah, dodržení bibliografické a grafické normy apod.).

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Orbis scholae je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis Orbis schoale používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení