ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 2 (2016), 145–157

Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti

[Teaching Reading in the Czech Schools: From Reading Acquisition to the Initial Literacy Development]

Hana Havlínová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.7
zveřejněno: 16. 03. 2017

Abstract

The present study deals with the research on initial reading and reading literacy and its aims. The study provides a comparative view on research studies that concentrate of the reading instructions and the initial reading literacy development. The results of relevant studies published in the years 1996−2012 (Wildová, 2005; Metelková Svobodová & Švrčková, 2010; Švrčková, 2011; Kocurová, 2012) are discussed. In addition, the documents issued by the Czech School Inspectorate (Česká školní inspekce, 2010, 2011, 2014) that focus on reading literacy as an educational goal are analysed. The introductory part looks at relevant definitions and their development. In the second part, the aims, methodology, sample and conclusions of the analysed research studies are introduced. It is followed by an analysis of the selected Czech School Inspectorate documents. The final part summarises the role of the initial reading instruction and its position among educational and learning aims.

klíčová slova: educational research; initial reading; reading literacy

reference (11)

1. Česká školní inspekce. (2010). Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

2. Česká školní inspekce. (2011). Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot

3. Česká školní inspekce. (2014). Alternativní metody výuky. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Alternativni-metody-vyuky

4. Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál.

5. Kocurová, M. (2012). Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. Praha: PedF UK.

6. Metelková Svobodová, R., & Švrčková, M. (2010). Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ostrava: PedF OU.

7. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

8. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2013). Praha: MŠMT.

9. Švrčková, M. (2011). Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti: Výzkumná analýza a popis soudobého stavu. Ostrava: PedF OU.

10. Wildová, R. (2002). Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: PedF UK.

11. Wildová, R. (2005). Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: PedF UK.

Creative Commons License
Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů: od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení