IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 1 (2020), 39–60

La Montaña Blanca en la historiografía checa

[The White Mountain in Czech historiography]

Martin Kindl

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2021.4
zveřejněno: 03. 01. 2022

Abstract

The text focuses on the topic of the Battle of the White Mountain in Czech historiography. The topic of the White Mountain has been often discussed in Czech historiography and has also been popular in public. My point of view is the interaction between national traditions, new facts, social changes and historians. My intention is not to question the interpretations that have been made until today, but to understand them in the context of time of their origin.

Klíčová slova: Battle of the White Mountain; historiography; Czechia; Thirty Years’ War; nationalism; Marxism

reference (41)

1. BAĎURA, Bohumil - POLIŠENSKÝ, Josef, "Falešný obraz Bílé hory", Československý časopis historický 3, Praha: ČSAV, 1955, pp. 674-679.

2. BENEŠ, Zdeněk, "Bílá hora a české dějiny po čtyřiceti letech" in: František Kavka, Bílá hora a české dějiny [La Montaña Blanca y la historia checa], Praha: Garamond, 2003, pp. 5-16.

3. BENEŠ, Zdeněk, "Narratio, noesis a čas. Poznámky k jednomu aspektu chápání dějin a historie", Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií [Los discursos de la quincuagésima segunda marcha de La Escuela de verano de los estudios eslavos], Praha: Univerzita Karlova, 2009, pp. 132-139.

4. BENEŠ, Zdeněk, "Raný novověk v českém historiografickém výzkumu" in: Marie Koldinská (ed.), Základní problémy studia raného novověku [Los problemas principales del estudio de la edad moderna], Praha: Lidové noviny, 2013, pp. 27-53.

5. EVANS, Robert J. W., "A Czech Historian in troubled Times: J. V Polišenský" in: Tomoko Asomura (ed.), Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001), Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, pp. 93-96.

6. GINDELY, Antonín, Dějiny českého povstání léta 1618. Díl 1.-4. [Historia de la revuelta bohemia], Praha: Tempský, 1870-1880.

7. HOJDA, Zdeněk, "Tragic Triangle. The Netherlands, Spain and Bohemia 1617-1621", Dějiny a současnost 4, Praha: 1993, p. 64.

8. HROCH, Miroslav - PETRÁŇ, Josef, 17. století - krize feudální společnosti? [El Siglo XVII - ¿la crisis de la sociedad feudal?], Praha: Svoboda, 1976.

9. HROCH, Miroslav, "Prof. PhDr. Josef Polišenský, DrSc. 16. 12.1915-11. 1. 2001", Český časopis historický = The Czech Historical Review, 99/2, Praha: AVČR, 2001, pp. 409-412.

10. HROCH, Miroslav, "Josef Polišenský a tradice studia obecných dějin na univerzitě Karlově", in: Tomoko Asomura (ed.), Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001), Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, pp. 169-177.

11. HROCH, Miroslav, Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy [La búsqueda de las relaciones: los ensayos de la historia comparativa de Europa], Praha: Slon, 2016.

12. CHUDOBA, Bohdan, Španělé na Bílé hoře: tři kapitoly z evropských politických dějin [Los Españoles en la Montaña Blanca: tres capítulos de la historia política de Europa], Praha: Vyšehrad, 1945.

13. CHUDOBA, Bohdan, Jindy a nyní: dějiny českého národa [Antiguamente y hoy: la historia de la nación checa], Praha: Vyšehrad, 1946.

14. JANÁČ, Jiří - IRA, Jaroslav, "Komparace, relace, kontextualizace… České světové dějiny a světové dějiny Česka", Dějiny a současnost 41, Praha: Lidové noviny, 2019, pp. 13-15.

15. JANÁČEK, Josef, "České stavovské povstání 1618-1620. (Otázky a problémy)", Folia Historica Bohemica 8, Praha: ČSAV, 1985, pp. 7-41.

16. KAVKA, František, Bílá hora a české dějiny [La Montaña Blanca y la historia checa], Praha: SNPL, 1962.

17. KUČERA, Jan Pavel, 8. 11. 1620 - Bílá hora: o potracení starobylé slávy české [8 de noviembre de 1620 - La Montaña Blanca: sobre la pérdida de la fama checa antigua], Praha: Lidové noviny, 2003.

18. MAREK, Pavel, "Španělská strana na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin" Český časopis historický = The Czech Historical Review 113/4, Praha: AVČR, 2015, pp. 965-988.

19. PÁNEK, Jaroslav - EVANS, Robert J. W., "České dějiny nabývají smyslu ve středoevropských souvislostech", Dějiny a současnost 14/2, Praha: Lidové noviny, 1992, pp. 49-51.

20. PAZDERSKÝ, Roman, "Příběh sporu o smysl českých dějin", Historický obzor I.-II. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012, pp. 30-39.

21. PAZDERSKÝ, Roman, Gollův styl: studie k historickému myšlení Jaroslava Golla [El estilo de Goll: estudio del pensamiento histórico de Jaroslav Goll], Praha: Editorial Karolinum, 2018.

22. PEKAŘ, Josef, Bílá hora: její příčiny i následky [La Montaña Blanca: sus causas y consecuencias], Praha: Vesmír, 1921.

23. PETRÁŇ, Josef, "Pozdně feudální lidová hnutí", in: Z českých dějin: sborník prací in memoriam Prof. Dr. Václava Husy [De la historia checa: almanaque de los artículos in memoriam al Prof. Dr. Václav Husa], Praha: Univerzita Karlova, 1966, pp. 107-150.

24. PETRÁŇ, Josef, "Lid a národ v pobělohorském labyrintu", in: František Graus (ed.), Naše živá i mrtvá minulost: 8 esejí o českých dějinách [Nuestro vivo y muerto pasado: 8 ensayos sobre la historia checa], Praha: Svoboda, 1968.

25. PETRÁŇ, Josef, Staroměstská exekuce: několik stránek z dějin povstání feudálních stavů proti Habsburkům v letech 1618-1620 [Ejecución de la Ciudad Vieja: unos páginas de la historia de la revuelta del estado feudal contra los Habsburgo 1618-1620], Praha: Mladá fronta, 1972.

26. PETRÁŇ, Josef, "Ke genezi novodobé koncepce českých národních dějin", AUC - Philosophica et historica 5, Praha: Univerzita Karlova, 1982, pp. 67-89.

27. PETRÁŇ, Josef, "Spor o smysl dějin a dějepisu", Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 5, Praha: Univerzita Karlova - Praha 1988, pp. 29-67.

28. PETRÁŇ, Josef, "Na téma mýtu Bílé hory", in: Traditio et cultus: miscellanea historica Bohemica: Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata [Tradición y cultura: Miscelánea historia bohémica: Miloslao Vlk, arzobispo de Praga, por sus colegas y amigos dedicado a los sesenta], Praha: Editorial Karolinum, 1993, pp. 141-162.

29. PETRÁŇ, Josef, Staroměstská exekuce. Vyd. 4., autorem dopl. a přeprac. [La ejecución de la Ciudad Vieja], Praha: Rodiče, 2004.

30. POLIŠENSKÝ, Josef, Anglie a Bílá hora [Inglaterra y la Montaña Blanca], Praha: Univerzita Karlova, 1949.

31. POLIŠENSKÝ, Josef, "Současný stav bádání o Bílé hoře", Časopis Matice moravské 70, Brno: Matice moravská, 1951, pp. 1-25.

32. POLIŠENSKÝ, Josef, "Období prosazení a utužení druhého nevolnictví 1620-1627)" in: František Graus (ed.), Přehled československých dějin: these. I, (Do roku 1848) [Resumen de la historia checoslovaca: vol. I (hasta 1848)], Praha: ČSAV, 1954, pp. 407-454.

33. POLIŠENSKÝ, Josef et al., "Otázky studia obecných dějin I, Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách", Acta Universitatis Carolinae: Historica 4, Praha: Univerzita Karlova, 1957.

34. POLIŠENSKÝ, Josef, Nizozemská politika a Bílá hora [La política holandesa y la Montaña Blanca], Praha: ČSAV, 1958.

35. POLIŠENSKÝ, Josef et al., Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia. Tomus I, Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618-1648, Praha: Academia, 1971.

36. POLIŠENSKÝ, Josef, Historik v měnícím se světě [Historiador en el mundo cambiante], Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2001.

37. POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize 17. století [La Guerra de los Treinta Años y la crisis europea del siglo XVII], Praha: Svoboda, 1970.

38. PROKEŠ, Jaroslav, "Bílá hora" in: Jaroslav, Prokeš - Miloslav Hýsek (eds.), Doba bělohorská a Albrecht z Valdštejna: sborník osmi statí [Tiempo de la Montaña Blanca y Albrecht von Wallenstein: almanaque de ocho artículos], Praha: Výbor výstavy Albrecht z Valdštejna a doba bělohorská, 1934. pp. 29-60.

39. RAK, Jiří, Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy [Los checos de pasado. Los mitos históricos y los estereotipo], Jinočany: H&H, 1994.

40. RYCHLÍK, Jan, "Bitva na Bílé hoře a mýtus o třistaleté porobě: (transformace mýtu v dějinném vývoji)", in: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 20. - 21. 10. 2001 [La mistificación literaria, mitos étnicos y su papel en la formación de la conciencia nacional: almanaque de los artículos de la conferencia internacional de 20 y 21 de octubre de 2001], Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2001, pp. 85-93.

41. WERSTADT, Jaroslav, Odkazy dějin a dějepisců [Herencia de historia y los historiadores], Praha: Historický klub, 1948.

Creative Commons License
La Montaña Blanca en la historiografía checa is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení