IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 1 (2020), 17–37

La percepción de la batalla de Praga y revolta bohemia en Madrid

[The perception of the battle of Prague and Bohemian revolt in Madrid]

Ondřej Lee Stolička

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2021.3
zveřejněno: 03. 01. 2022

Abstract

The text presents two different views on the problems with the Bohemian revolt and the Battle of the White Mountain (1620). The analysis of the Spanish perception (for example, the Spanish ambassador Oñate, members of the State Council, and Spanish King) described the conflict as a broader problem, which could lead to a loss of the Habsburg’s lands in Central Europe. In contrast, the Bohemian point understood the revolt in Prague as a danger to the position of the Catholic nobility in Bohemia.

Klíčová slova: Bohemia; revolt; Spanish monarchy; the Battle of the White Mountain; diplomacy

reference (66)

1. BAĎURA, Bohumil, "La Casa de Dietrichstein y España", Ibero-Americana Pragensia 33, Praga: Editorial Karolinum, 1999, pp. 47-67.

2. BAĎURA, Bohumil, "¿Argel o Bohemia? El dilema español (1618-19)", Ibero-Americana Pragensia 45, Praga: Editorial Karolinum, 2017, pp. 27-71. CrossRef

3. BALCÁREK, Pavel, Kardinál František Ditrichštejn 1570-1636: gubernátor Moravy [El cardenal Francisco Dietrichstein 1570-1636: gobernador de Moravia], České Budějovice: Veduta, 2007.

4. BAUM, Wilhelm, Císař Zikmund: Kostnice, Hus a války proti Turkům [El emperador Segismundo: Constanza, Hus y la guerra contra los turcos], Praha: Mladá Fronta, 1996.

5. BIRELEY, Robert, Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578-1637, Cambridge: Cambridge University Press, 2014. CrossRef

6. BLAŽKOVÁ, Kateřina (ed.), Bitva u Rakovníka 1620 [La batalla de Rakovník 1620], Chrášťany: Muzeum T.G.M., 2011.

7. BOBKOVÁ, Lenka - ŠMAHEL, František et al., Lucemburkové na českém trůně [La Casa de Luxemburgo en el trono de Bohemia], vol. II, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2012.

8. BŮŽEK, Václav, "Die Habsburger in der frühneuzeitlichen tschechischen Geschichtsforschung", Opera Historica 20/2, České Budějovice: Nakladatelství Lidové Noviny, 2019, pp. 288-315. CrossRef

9. BŮŽEK, Václav - MAREK, Pavel, Smrt Rudolfa II.. [La muerte de Rodolfo II], Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2015.

10. CERMAN, Ivo, "Pojmy 'frakce', 'strana' a 'kabala' v komunikativní praxi dvořanů Leopolda I.", Český časopis historický 100, Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2002, pp. 33-54.

11. ČERNUŠÁK, Tomáš - MAREK, Pavel (eds.), Gesandte und Klienten, Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020. CrossRef

12. ČORNEJ, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, 1402-1437 [La grande historia de las tierras de la corona de Bohemia, 1402-1437], vol V, Praha: Paseka, 2000.

13. ČORNEJ, Petr, Husitství a husité [Husitismo y los husitas], Praha: Editorial Karolinum, 2019.

14. ČORNEJOVÁ, Ivana, "Panna Marie, zachránkyně defenestrovaných, a jezuité.", in: Ivana Ebelová - Jiří Pešek - Tomáš Sekyrka - Vít Vlnas (eds.), Mezi kulturou a uměním: věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu [Entre cultura y arte: el homenaje de Zdeňek Hojda], Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2013, pp. 109-113.

15. DENIS, Ernest, La Bohême depuis la Montagne Blanche, vol. I, II, Paris: E. Leroux, 1903.

16. GINDELY, Anton, Dějiny českého povstání 1618 [Historia de la revuelta bohemia 1618], vol. 1-4, Praha: Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1870-1880.

17. GONZÁLEZ CUERVA, Rubén, Baltasar de Zúñiga, una encrucijada de la monarquía hispana (1561-1622), Madrid: Poliferno, 2012.

18. HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava, "Vláda císaře Rudolfa II. a její tragický závěr v Praze: historické myšlení", in: Petr R. Beneš - Petr Hlaváček - Tomáš Sterneck (eds.), Čtrnáct mučedníků pražských: vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. [Los catorce mártires de Praga: la invasión de Pasov y el punto del gobierno de Rodolfo II], Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, pp. 18-28.

19. HUBKOVÁ, Jana, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1932 [Federico V del Palatinado en la vista de del periodismo de folleto. Los folletos como la fuente a la evolución y percepción de la cuestión bohémica 1619-1932], Praha: Togga, 2010.

20. CHALINE, Olivier, "La bataille de la Montagne Blanche: (violence de guerre et ferveur religieuse)", in: Mlada Mikulicová - Petr Kubín (eds.), In omnibus caritas: k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece [In omnibus caritas: homenaje a los cumpleaños noventa del prof. ThDr. Jaroslav Kadlec], Praha: Editorial Karolinum, 2002, pp. 272-288.

21. CHALINE, Olivier, La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers, Paris: Noesis, 1999.

22. CHALINE, Olivier, "Zpět k Bílé hoře: Francouz na Bílé hoře", Folia Historica Bohemica 29/2, Praha: Historický ústav, 2014, pp. 463-478.

23. CHALINE, Olivier, "Hrabě Buquoy a velení císařského vojska 1618-1621", in: Jiří Hrbek - Petr Polehla - Jan Zdichynec (eds.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru: sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru [Desde la confrontación confesional a al paz confesional: almanaque del 360° aniversario del Paz de Westfalia], Ústí na Orlicí: Oftis, 2008 pp. 290-299.

24. CHUDOBA, Bohdan, Španělé na Bílé hoře: tři kapitoly z evropských politických dějiny [Los Españoles en la Montaña Blanca: tres capítulos de la historia política europea], Praha: Vyšehrad 1945.

25. JANÁČEK, Josef, Nástup Habsburků na český trůn [La ascensión Habsburgo al trono de Bohemia], Praha: Melantrich, 1986.

26. JANÁČEK, Josef, Rudolf II. a jeho doba [Rodolfo II y su época], Praha: Svoboda 1987.

27. JIRÁSEK, Alois, Temno [Años oscuros], Praha: J. Otto, 1915.

28. KOHLER, Alfred, Ferdinand I. 1503-1564. Fürst, König und Kaiser [Fernando I 1503-1564. Conde, rey y emperador], München: C. H. Beck, 2003.

29. KOLDINSKÁ, Marie, "Bělohorský mýtus v českém historickém povědomí 20, století. Staré téma v nových kontextech", in: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (eds.), Per saecula ad tempora nostra: sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka [Per saecula ad tempora nostra: homenaje a los cumpleaños sesenta del prof. Jaroslav Pánek], vol. 2, Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007, pp. 934-939.

30. KNOZ, Tomáš, "Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias", Opera Historica 14, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2010, pp. 331-362.

31. LOUTHAN, Howard, Converting Bohemia: force and persuasion in the Catholic Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

32. MAMATEY, Victor S., "The Battle of the White Mountain as a Myth in Czech History", East European Quarterly 15, Boulder: Department of History, University of Colorado Boulder 1981, pp. 335-345.

33. MAREK, Pavel, "El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena de la Guerra de los Treinta Años", Manuscrits Revista d'història moderna 38, Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2018, pp. 35-50.

34. MAREK, Pavel, "La diplomacia española y la papal en la corte imperial de Fernando II", Studia historica. Historia moderna 30, Salamanca: Universidad Salamanca, 2008, pp. 109-143.

35. MAREK, Pavel, "La red clientelar en Praga", in: José Martínez Millán - Maria Antonietta Visceglia (eds.), La monarquía de Felipe III vol. IV, Madrid: Poliferno 2008, pp. 1349-1373.

36. MAREK, Pavel, La embajada española en la corte imperial 1558-1641: Figuras de los embajadores y estrategias clientelares, Praga: Editorial Karolinum, 2014.

37. MAREK, Pavel, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie [Las mujeres de Pernstein: María Manrique de Lara y sus hijas en los servicios de la dinastía de los Habsburgo], Praha: Lidové Noviny, 2018.

38. MAREK, Pavel (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna [El testimonio de la pérdida del Mundo Viejo: La correspondencia de Zdenko Adalberto Popel de Lobkowicz y Polisena de Pernstain], České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2005.

39. MAŤA, Petr, Svět české aristokracie (1500-1700) [El mundo de la aristocracia de Bohemia (1500-1700)], Praha: Lidové Noviny, 2004.

40. MIKULEC, Jiří, 31. 7. 1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země je i náboženství [31 de julio de 1627 - la recatolización de la noblesa en Bohemia: cuios regio, eis religio], Praha: Havran, 2005.

41. MUR I RAURELL Anna, "La Mancha Roja" y "la Montaña Blanca". Los Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara en Centroeuropa antes y después de 1620 (ss. XVI-XVII), Praga: Editorial Karolinum, 2018.

42. NELSON, Janet L., "The Dark Ages", History Workshop Journal 63 (1), Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 191-201. CrossRef

43. PÁNEK, Jaroslav, "Zápas o charakter stavovské opozice a sněm roku 1575", Československý časopis historický 28/6, Praha: Československá akademie věd, 1980, pp. 863-887.

44. PARMA, Tomáš, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii: prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve [El obispo de Olomouc cardenal Dietrichstein y sus relaciones con la curia romana: medios y métodos de la comunicación política en el servicio de la iglesia de Moravia], Brno: Matice Moravská, 2011.

45. PARMA, Tomáš, "The Papacy and State Recathlolicisation of the Czech Lands (1620-1740)", in: Tomáš Černušák (ed.), The Papacy and the Czech lands: a history of mutual relations, Prague: Institute of History, Rome: Istituto Storico Ceco di Roma 2016, pp. 185-208.

46. PEKAŘ, Josef, Bílá Hora: její příčiny i následky [La Montaña Blanca: sus causas y consecuencias], Praha: Vesmír, 1921.

47. PETRÁŇ, Josef, "Na téma mýtu Bílé hory", in: Karel Beránek - Zdeňka Hledíková (eds.), Traditio et cultus: miscellannea histórica Bohemica: Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha: Editorial Karolinum, 1993, pp. 141-162.

48. PETRÁŇ, Josef - PETRÁŇOVÁ, Lydia, "The White Mountain as a symbol in modern Czech history", in: Mikuláš Teich (ed.), Bohemia in History, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 143-163.

49. POLIŠENSKÝ, Josef, Anglie a Bílá hora [Inglaterra y la Montaña Blanca], Praha: Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 1949.

50. POLIŠENSKÝ, Josef, Nizozemská politika a Bílá hora [La política holandesa y la Montaña Blanca], Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958.

51. POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století [La Guerra de los Treinta Años y la crisis europea del siglo XVII], Praha: Svoboda, 1970.

52. PURSELL, Brennan C., The Winter King: Frederick V of the Palatinate and the Coming of the Thirty Years, Farnham: Ashgate, 2003.

53. RAK, Jiří, Bývali Čechové. Historické mýty a stereotypy [Los Checos del pasado. Los mitos históricos y los estereotipos], Jinočany: H & H, 1994.

54. RYANTOVÁ, Marie, Polyxena z Lobkovic: Obdivovaná I nenáviděná první dáma království [Polisena de Pernstein. Admirada y odiada primera dama del reino], Praha: Vyšehrad, 2016.

55. RYCHLÍK, Jan, "Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí", in: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí [La mistificación literaria, los mitos étnicos y su papel en la formación del conocimiento nacional], Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2001, pp. 85-94.

56. SMÍŠEK, Rostislav, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. [La corte imperial y la carrera cortesana de Dietrichstein y Schwarzenberg durante gobierno de Leopoldo I], České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008.

57. STERNECK, Tomáš, "Ochránci katolické víry versus obyvatelé katolického města: vpád Pasovských a českobudějovičtí měšťané", in: Petr R. Beneš - Petr Hlaváček - Tomáš Sterneck (eds.), Čtrnáct mučedníků pražských: vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. [Los catorce mártires de Praga: la invasión de Pasov y el punto del gobierno de Rodolfo II], Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, pp. 47-65.

58. STERNECK, Tomáš, "Zwischen Bruderzwist und Einfall des Passauer Kriegsvolks", Opera Historica 14, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2010, pp. 449-472.

59. TAPIÉ, Victor-Lucien, La politique étrangère de la France et le début de la guerre de Trente Ans (1616-1621), Paris: Les Presses Universitaires de France, 1934.

60. URBÁNKOVÁ, Libuše, Povstání na Moravě v roce 1619 [La revuelta en Moravia en 1619], Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR, 1979.

61. USUÁRIZ GARAYOA, Jesús María, "El tratado de Oñate y sus consecuencias", in: José Martínez Millán - Rubén González Cuerva (eds.), La dinastía de los Austrias: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, Vol. 2, Madrid: Poliferno, 2011, pp. 1279-1300.

62. VÁLKA, Josef, "Čechy a Morava ve stavovském povstání", Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity: řada historická 36/34 [Almanaque de la facultad filosofía y letras de la Universidad de Brno: serie histórica], Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1987, pp. 127.

63. VYBÍRAL, Zdeněk, "Rivals in their own Land - Matthias' and Rudolf's Armies on the Fringe of the "Bruderzwist " ", Opera Historica 14, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2010, pp. 401-415.

64. VYBÍRAL, Zdeněk, "Stavovská Morava mezi Rudolfem II. A Matyášem (Vztahy mezi českou a moravskou stavovskou reprezentací a konfederací z Roku 1608)", Časopis Matice moravské 116, Brno: Matice moravská 1997, pp. 347-386.

65. ZDENĚK, David V., "The Plebeianization of Utraquism: The Controversy over the Bohemian Confession of 1575", in: David V. Zdeněk - David Holeton (eds.) The Bohemian Reformation and Religious Practice. vol. 2, Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998, pp. 127-158.

66. ZDENĚK, David V., Finding the Middle Way: The Utraquists, Liberal Challenge to Rome and Luther, Baltimore - Washington: Woodrow Wilson Center Press - John Hopkins University Press, 2003.

Creative Commons License
La percepción de la batalla de Praga y revolta bohemia en Madrid is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení