IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Odborný časopis Ibero-Americana Pragensia Střediska ibero-amerických studií FF UK se řídí zásadami profesních a etických pravidel publikování v časopisu.

Povinnosti redakce

Redakce, redakční a odborná rada jsou zodpovědní za výběr textů, které jsou v časopise publikovány.

Nepublikované́ texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční a odborné rady.

Redakce, redakční a odborná rada se řídí příslušnými právními předpisy, které upravují otázky pomluvy, porušení autorských práv a plagiátorství.

Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech pouze jejich autorům, recenzentům a členům redakční a odborné rady.

Při výběru textů se redakce, redakční a odborná rada řídí pouze obsahem textů bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanskou příslušnost, věk či politické názory autorů.

Povinnosti autorů/autorek

Autor/ka ručí za originalitu svého textu. Veškeré práce jiných autorů použité v textu jsou opatřeny citací či bibliografickým odkazem.

Autor/ka nabízí text původní, který ještě nebyl publikován jinde. Poskytnutí stejného textu více než jednomu časopisu je chápáno jako etický prohřešek odporující zásadám akademické práce a jako takové je nepřípustné.

Autor/ka si je vědom/a skutečnosti, že plagiátorství je trestným činem a překročením pravidel akademického chování.

Autor/ka ručí za jazykovou a stylistickou úroveň textu. V případě, že text píše v cizím jazyce je povinen zajistit si jazykovou korekturu, pokud není s redakcí dohodnut jinak.

V případě, že text obsahuje obrazovou či dokumentovou přílohu, autor/ka je povinen/povinna zajistit a uvést autorská práva.

Povinnosti recenzentů/recenzentek

Odborné články a krátké studie vyhodnocují vždy dva odborní recenzenti/tky. O publikování textů rozhodují tedy odborní recenzenti/tky, redakce a redakční rada.

Komunikaci mezi odbornými recenzenty/tkami a autory/kami zprostředkovává výkonný/á redaktork/a a redakce.

Recenzní posudky jsou vypracovány věcně. Výhrady vůči textu jsou formulovány jasně a podpořeny argumenty. Posudky jsou prosté osobní kritiky vůči autorům a jejich práci. Je nepřípustné komentovat rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanskou příslušnost, věk či politické názory autorů.

Posudek se vypracovává do evaluačního formuláře dostupného zde: VLOŽIT POSUDEK. Podepsaný jej recenzent/tka doručí redakci na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz či adresu: Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 110 00.

Recenzent/tka vypracuje posudek v jazyce srozumitelném autorovi.

Recenzent/tka má povinnost upozornit na podobnost recenzovaného textu s již publikovanými texty.

Recenzent/tka nesmí posuzovat texty, při jejichž recenzování vstupují do konfliktu zájmů, tzn., že nesmí být v přímém pracovním či osobním vztahu k autorovi či instituci, jež se na vzniku textu podílela.

Obsahy textů, celé i částečné, publikované i nepublikované, nesmí být dále použity bez výslovného souhlasu autora, a to ani recenzentem, ani redakcí či redakční a odbornou radou. Stejně tak nesmějí být použity jakékoli osobní a profesní informace získané během recenzování.

Všechny texty poskytnuté redakci jsou považovány za důvěrné. Jejich zpřístupnění třetím osobám bez výslovného souhlasu autora/ky je nepřípustné.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063