AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 93–106

Archivní prameny v translatologickém výzkumu – kde je hledat a jak s nimi pracovat?

[Archival sources in translation research – where to find them and how to work with them?]

Kateřina Středová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.9
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

With a growing tendency to examine the translations in the context of their social, cultural and historical situation, translatologists must increasingly work with historical sources. Translatologists are mostly unaware of the functioning of the archival environment in which these historical sources are stored and processed. That is why this article is conceived as a presentation of the legislative rules that the researcher must follow while working in the archive, as well as the methods used to criticize and interpret the sources.

klíčová slova: history of translation; archival research; archival legislation and regulation; source criticism and interpretation

reference (17)

1. Billiani, Francesca (ed.) (2007) Modes of censorship and translation: national contexts and diverse media, Manchester: St. Jerome Pub.

2. Bourdieu, Pierre (1984) Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge & Kegan Paul.

3. Bourdieu, Pierre (1998) Teorie jednání, vyd. 1. Praha: Karolinum. CrossRef

4. Bourdieu, Pierre (2010) Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole, vyd. 1., Brno: Host.

5. Čapek, Josef (8. 11. 1917) "odpusťte, že Vás znovu…" [korespondenční lístek] Literární archiv Památníku národního písemnictví, sbírka č. 1183 Neumannová Kamila, fascikl Čapek Josef. Praha

6. Karásek ze Lvovic, Jiří (2. 2. 1912) "…nezapomeňte poslati ,Ostrov vyhnanců' té Studentské revui…" [korespondenční lístek] Literární archiv Památníku národního písemnictví, sbírka č. 1183 Neumannová Kamila, fascikl Karásek ze Lvovic Jiří. Praha

7. Kvaček, Robert (1985) 'Kritika a interpretace pramenů', in Hroch, Miroslav (ed.) Úvod do studia dějepisu. 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 168-175.

8. Lehár, Jan (ed.) (2008) Česká literatura od počátků k dnešku, 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.], Praha: NLN.

9. Levý, Jiří (1957) České theorie překladu, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

10. Lhotová, Kateřina (2015) Česká recepce prózy Michaila Bulgakova Osudná vejce [online]: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150312. (access: 30. 3. 2019) Vedoucí práce: Stanislav Rubáš.

11. Opelík, Jiří (ed.) (2000) Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. [Díl] 3, M-Ř. Svazek I, M-O, 1. vyd., Praha: Academia.

12. Rameš, Václav (2005) Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha: Libri.

13. Rejzek, Jiří (2015) Český etymologický slovník, 3., dopl. vyd., Praha: Leda.

14. Urbánková, Naďa (2003) 'Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690', Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 4(4): 25-36: https://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/propedeutika/zakladni%20kurs/ISO%20690.pdf (access: 30. 3. 2019)

15. Vyhláška č. 645/2004 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 213/2012 Sb.

16. Zach, Aleš (1976) Ediční dílo Kamilly Neumannové: bibliografický soupis k 100. výročí jejího narození a 20. výročí úmrtí. Praha: Památník národního písemnictví.

17. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

Creative Commons License
Archivní prameny v translatologickém výzkumu – kde je hledat a jak s nimi pracovat? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení