AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

Časopis AUC Philologica se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy publikační etiky, a proto se řídí souborem zásad a opatření, jež zabraňují nekalým praktikám při publikování, porušování autorského práva a plagiátorství a zajišťují udržování korektních vztahů s autory, recenzenty a čtenáři. Východiskem pro časopis jsou obecně uznávané principy publikační etiky, viz COPE.

Autoři tím, že nabídnou text k publikování (v tištěné a elektronické verzi), potvrzují, že napsali zcela původní práci a že příspěvek není plagiátem. Zároveň tak autoři potvrzují, že jsou držiteli autorských práv a že neudělili výhradní licenci třetí osobě.

Autoři jsou povinni uvést všechny použité zdroje a náležitě je citovat v souladu s etickými pravidly, citační normou a autorským zákonem.

Autoři nabídnutím textu potvrzují, že příspěvek již nebyl publikován či není nabízen k publikování jinde. Nabízení textu, který byl publikován nebo který prochází recenzním řízením v jiném periodiku (ve sborníku, monografii), je pokládáno za neetické a je důvodem k odmítnutí daného textu.

Autoři uvádějí v dedikaci finanční podporu vztahující se k vzniku textu.

Autoři při konečné redakci textů přihlédnou k připomínkám a návrhům recenzentů (pokud s některým názorem recenzenta nesouhlasí, je třeba, aby uvedli věcné argumenty).

Zjistí-li autor, že došlo k jakémukoliv střetu zájmů či jiné nesrovnalosti, je povinen o tom neprodleně informovat redakci.

Členové redakce (editoři daného čísla časopisu) mají právo rozhodovat o tom, které nabídnuté texty budou přijaty k recenznímu řízení a následně k publikování.

Členové redakce (editoři daného čísla časopisu) jsou povinni zajistit dva recenzenty pro texty, které byly přijaty do recenzního řízení, a zaručit všem stranám anonymitu. Recenzenti musí působit na jiném pracovišti než autor textu a nesmí být v konfliktu zájmů vůči textu či jeho autorovi. Pokud bude mezi stanovisky recenzentů výrazný rozpor, je možné vyžádat si posudek od třetího recenzenta.    

Redakce ručí za to, že všechny informace týkající se nabídnutých textů a jejich recenzování budou uchovány v tajnosti.

Redakce je povinna projednat připomínky a stížnosti týkající se recenzního řízení a vyjádřit se k nim.

Recenzenti jsou povinni posuzovat texty nabídnuté redakci nezaujatě a odpovědně, své názory vyjádřit jasně a srozumitelně a podložit je odpovídajícími argumenty.

Recenzenti musí zaručit, že všechny informace týkající se posuzovaných textů budou uchovány v tajnosti.

Zjistí-li recenzent, že došlo k jakémukoliv střetu zájmů, je povinen informovat o tom redakci.

Objeví-li recenzent na straně autora jakékoliv porušení autorských práv či dospěje-li k závěru, že může jít o plagiát, je povinen informovat o tom redakci.

Pokud recenzent zjistí, že nebude schopen odevzdat posudek v dohodnutém termínu, je povinen oznámit to neprodleně redakci.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení