AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 21–35

The issue of expression hybridity in the translation process

[The issue of expression hybridity in the translation process]

Anita Huťková

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.3
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

The study focuses on the perception of hybridity as a reality in the literary and translation space. It identifies the hybridity of authorship (inspiration by another author, the blurring of boundaries, the overlapping of the identities of the author, the translator, the inspired author and his translator); the hybridity of the original (which can be intrinsically inspired by another text or which appropriates this text); the hybridity of language and expression (which challenges the identity of space and suggests differing perception expectations in different cultural spaces). This hybridity dictates certain translation measures, strategies and interventions to the translator. On the applied level the paper is based on the prose by P. Esterhazy, and especially on his work Egy nő (One Woman) (Slovak translation by R. Deakova entitled Jedna žena [2011]). The second dimension is represented by a book by Dora Kapralova, a Czech writer living in Berlin, Zimní kniha o lásce (A Winter Book about Love) (2014), which admits to being deeply inspired by Esterhazy’s book Egy nő. Therefore, its translation into Hungarian presents a unique challenge. What translation strategies will be applied?

klíčová slova: hybridity; literary translation; Péter Esterházy; Dora Kaprálová; translation strategies

reference (29)

1. Andrejčáková, Eva (2011) Péter Esterházy: Je mi blízka pohanská radosť zo života. Rozhovor. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/6114579/peter-esterhazy-je-mi-blizka-pohanska-radost-zo-zivota.html (access: 11. 09. 2018)

2. Esterházy, Péter (1995) Egy nő, Budapest: Magvető.

3. Esterházy, Péter (1997) She loves me, translated by Judit Szőlősy, Budapest: Corvina books Ltd.

4. Esterházy, Péter (2000) Harmonia cælestis, Budapest: Magvető.

5. Esterházy, Péter (2005) Harmonia cælestis, translated by Renáta Deáková, Bratislava: Kalligram.

6. Esterházy, Péter (2011) Jedna žena, translated by Renáta Deáková, Bratislava: Kalligram.

7. Esterházy, Péter (2013a) Jednoduchý príbeh čiarka sto strán - šermovacia verzia, translated by Renáta Deáková, Bratislava: Kalligram.

8. Esterházy, Péter (2013b) Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat, Budapest: Magvető.

9. Görözdi, Judit (2007) 'Prekladateľské stratégie v umeleckom preklade postmodernej prózy', in Edita Gromová and Daniela Müglová (eds.) Preklad a kultúra 2, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 386-401.

10. Gyürky, Katalin (2016) 'Megfricskázott hódolat', Typotex ékiadó 12. 8. 2016: https://www.typotex.hu/review/8502/2926/megfricskazott_hodolat (access: 15. 6. 2018)

11. Hanzelik, Gábor (2017) 'Egy recenzió-kísélet. Dora Káprálová Egy férfi c. könyvének ismertetője', Typotex ékiadó 18. 5. 2017: https://www.typotex.hu/review/8502/3028/egy_recenzio-kiserlet__dora_kapralova_egy_ferfi_c__konyvenek_ismertetoje (access: 20. 6. 2018)

12. Horák, Ondřej (2016) 'Dora Kaprálová: Mí Maďaři mi rozumějí', Lidovky 24. 7. 2016: https://www.lidovky.cz/kultura/dora-kapralova-mi-madari-mi-rozumeji.A160721_161343_ln_kultura_hep (access: 11. 10. 2018)

13. Huťková, Anita (2015) 'Identita v hybridite - paradoxy prekladu', in Mirrors of translation studies II. Translation and interpreting shifts: identity shifts = Zrkadlá translatológie II. Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite: [zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove], 1st ed., Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2015, 47-61.

14. Huťková, Anita (2017) 'The translation theory of the Nitra School and contemporary communication models of literary translation: a case study', World literature studies: časopis pre výskum svetovej literatúry 9(2): 99-114.

15. Huťková, Anita, Bohušová, Zuzana (2016) 'Fenomén hybridity = The phenomenon of hybridity', in Anita Huťková, Martin Djovčoš (eds.) Preklad a tlmočenie 12: hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii: [zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. 4. 2016, Banská Bystrica], 1st ed., Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016, 10-19.

16. Kaprálová, Dora (2014) Zimní kniha o lásce. Je jeden muž, Barrichello, Zlín: Archa.

17. Kaprálová, Dora (2016) Egy férfi. Válasz Esterházy Péternek, translated by J. Hahn Zsuzsanna, Budapest: Typotex.

18. Miko, František (1970) Text a štýl, Bratislava: Smena.

19. Német, Zoltán (2009) Dejiny maďarskej literatúry 1945-2009, Banská Bystrica: FHV UMB.

20. Németh, Zoltán (2017) '"amit meg kellene még álmodni". Az Esterházy Péter-oeuvre és szlovák/szlovákiai magyar kontextusa', Irodalmi Szemle 7-8: 77-87: http://irodalmiszemle.sk/2017/08/nemeth-zoltan-amit-meg-kellene-meg-almodni/ (access: 19. 6. 2018)

21. Paszmár, Lívia (2016) Remegés, mozgás, repedés (Esterházy Péter és az intertextualitás a szlovák befogadói közegben). Kalligram 25(3): http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-junius/Remeges-mozgas-repedes-Esterhazy-Peter-es-az-intertextualitas-a-szlovak-befogadoi-koezegben (access: 17. 6. 2018)

22. Paszmár, Lívia (2017) 'Az intertextualitás mintázatai. Az Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat', Irodalmi Szemle 7-8: http://irodalmiszemle.sk/2017/08/paszmar-livia-az-intertextualitas-mintazatai-az-egyszeru-tortenet-vesszo-szaz-oldal-a-kardozos-valtozat/ (access: 15. 6. 2018)

23. Pató, Márta (2015) 'Případ genderové intertextuality ve středoevropském areálu. Dora Káprálová, Ruxanda Cesereanu a Jedna žena Pétera Esterházyho', in Ivo Říha and Jiří Studený (eds.) Sedm statečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury, Pardubice: Univerzita Pardubice, 75-89.

24. Plesník, Ľubomír (2011) Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2nd edition, Nitra: UKF.

25. Popovič, Anton (1968) Preklad a výraz, Bratislava: Slovenská akadémia vied.

26. Popovič, Anton (1975) Teória umeleckého prekladu, Bratislava: Tatran.

27. Popovič, Anton (1983) Originál/preklad: interpretačná terminológia, Bratislava: Tatran.

28. Rostás, Eni (2016) 'Dora Kaprálová 66 férfival válaszolt Esterházy Péternek', Könyves blog 27. 8. 2016: https://konyves.blog.hu/2016/08/27/dora_kapralova_66_ferfival_valaszolt_esterhazy_peternek (access: 20. 6. 2018)

29. Venuti, Lawrence. 1995. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London/New York: Routledge. CrossRef

Creative Commons License
The issue of expression hybridity in the translation process is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení