AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2014 No 3 (2014)

Úvodní slovo
František Martínek, Jana Česká

Alexandr Stich 1934–2003
miscellaneous

Na okraj písemné pozůstalosti Alexandra Sticha aneb Posmrtné cestování pana profesora
Miloš Sládek

Podzemní univerzita bohemistiky. Krátká vzpomínka na působení prof. Sticha v rámci projektu večerní univerzity bohemistiky v letech 1988–1991
Jana Hradilková

ÚČJTK a KPČJ po Stichovi
Robert Adam

Bohemo-slovakista, slovako-bohemista Alexandr Stich (Obecně i osobně)
Martina Bekešová, Mira Nábělková

Společné odkazy minulosti pro bohemistiku a slovakistiku
Jan Pišna

Standardizace romštiny na území bývalého Československa
Jan Červenka

Demokratizace spisovné češtiny a ideologie jazykové kultury po roce 1948
Jan Chromý

K diverzifikaci dějin češtiny. Slezsko
Jarosław Malicki

Konvence a experiment. Rosova pravidla českého pravopisu
Ondřej Koupil

Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby
Pavel Kosek

Když dva mluví o tomtéž: knížky lidového čtení, prozaický román a místo fikčního vyprávění v české literatuře raného novověku
Jan Hon

Antikrist v Českých zemích raného novověku
Alena A. Fidlerová

Rukopisný kancionál jako svébytné hymnografické médium 17. a 18. století. Několik předběžných poznámek
Marie Škarpová

František Jan Vavák a Staré paměti kutnohorské Jana Kořínka
Tomáš Matějec

K recepci Starých pamětí kutnohorských Jana Kořínka v 19. století
Štěpán Šimek

On A. Stich’s Analysis of Other Author’s Interference with Božena Němcová’s Letters
Lucie Saicová Římalová

Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha
Josef Šebek

Žena a stroj. Představy modernity a sexuální utopie v evropské avantgardě dvacátých let. Vybrané příklady
Emiliano Ranocchi


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830