AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 39–55

Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři

[Jakob Eduard Wittak and His Times in the University Office]

Milada Sekyrková

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.16
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

For several decades in the first half of the 19th century, and especially around the time of the far-reaching administrative changes in mid-19th century when the need for and importance of the university office had grown, the office of a syndic was held by Dr Jakob Eduard Wittak (1785–1859). He worked in the university office from the second decade of the 19th century, having previously studied law at the Prague university. In 1835–1843, he worked as an actuary, then he was promoted to a syndic. This study analyses the operation and written materials produced by the university office at a time when Wittak worked there both as an employee and as its head. During his term, official documents of the university office were kept more meticulously than at any other time in the 19th century. Alongside this, this contribution presents, using Wittak as an example, a portrait of career of a university official in the first half of the 19th century.

klíčová slova: Jakob Eduard Wittak; university office; Charles-Ferdinand University; history of administration; diplomatic in the Modern Era; administrators

reference (57)

1. BARTOŠ František M., Rektor Martin Bacháček z Nauměřic, in: týž, Bojovníci a mučedníci. Obrázky z dějin české reformace, Praha 1939, s. 104-107

2. BERÁNEK Karel, Akta komise pro reformu pražské univerzity z roku 1547, Studie o rukopisech 31, 1995-1996 [vyd. 1997], s. 45-68

3. BERÁNEK Karel, Kancelář university pražské na zlomku XVI. a XVII. věku, Sborník archivních prací 9/2, 1959, s. 220-239

4. BERÁNEK Karel, Správa a kancelář pražské university v době pobělohorské, SAP 19/2, 1969, s. 189-240

5. CERMAN Ivo, Lidská práva v rakouském osvícenství: Wolff, Martini a Windischgrätz, Český časopis historický 111/2, 2013, s. 300-334

6. ČORNEJOVÁ Ivana, Cesta ke vzniku Karlo-Ferdinandovy univerzity: spory o pražské vysoké učení v l. 1622-1654, AUC-HUCP 24/2, 1984, s. 7-40

7. ČORNEJOVÁ Ivana, Činnost pražské univerzity v době bavorského kralování v Čechách (1741-1743), AUC-HUCP 22/2, 1982, s.  43-64

8. ČORNEJOVÁ Ivana, Kapitoly z dějin pražské univerzity v letech 1622-1773, Praha 1992

9. ČORNEJOVÁ Ivana, Péče o písemnosti pražské univerzity v 18. století. Jezuitské archivy, Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1, 1998, s. 105-114

10. ČORNEJOVÁ Ivana, Správní a institucionální vývoj pražské univerzity, in: táž (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, 1622-1802, Praha 1995, s. 23-56

11. ČORNEJOVÁ Ivana, Tomáš Antonín Putzlacher a jeho přínos pro historiografii Tovaryšstva Ježíšova, Folia Historica Bohemica 30/2, 2015, s. 411-418

12. FILLATER Franz L., Franz von Zeiller und der Kantianismus in der Rechtswissenschaft, in: Violetta L. Walbel (Hg.), Umwege. Annäherungen an Immanuel Kant in Wien, Österreich und Osteuropa, Göttingen - Wien 2015, s. 83-94 CrossRef

13. FLORIAN Jaromír, Okresní správa politická v Boskovicích (1919-1928): úřední jednání, spisová služba a komunikační písemnosti, diplomová práce FF MU, Brno 2016

14. HAVELKA František - PLACHT Otto, Předpisy pro vysoké školy Republiky Československé, Praha 1932

15. HAVELKA Miloš, Úředník a občan, legitimita a loajalita, in: Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (edd.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel: sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 23.-25. února 2006, Praha 2007, s. 19-29

16. HAVRÁNEK Jan (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, III, 1802-1918, Praha 1997

17. HLAVAČKA Milan, Zlatý věk české samosprávy: samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913, Praha 2006

18. HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Profesor Vincenc Julius Krombholz (1782-1843) - mecenáš studentů a lékařů, AUC-HUCP 40/1-2, 2001, s. 31-36

19. HLEDÍKOVÁ Zdeňka - JANÁK Jan - DOBEŠ Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 20072.

20. HOLUB Pavel, Oberhollabrunnský systém spisové služby v 1. polovině 20. století, Praha 2021 (dizertační práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra PVH a archivního studia)

21. HOLUB Pavel, Úřední knihy u okresních hejtmanství na přelomu 19. a 20. století. Příspěvek k problematice novověké diplomatiky, Archivní časopis 69/3, 2019, s. 229-294

22. HRDLIČKA Josef, Úředník, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 216-238

23. KADLEC Jaroslav, Profesor Maxmilian Millauer: jeho přínos české vlastivědě, AUC-HUCP 14/1-2, 1974 [vyd. 1975], s. 19-38

24. KAZBUNDA Karel, Stolice dějin na pražské univerzitě, I, Praha 1964

25. KLEČACKÝ Martin a kol., Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918, Praha 2019

26. KLEČACKÝ Martin, Císařský úředník a politická strana, in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Úředník sluhou mnoha pánů?: nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948, Praha 2018, s. 43-58

27. KLEČACKÝ Martin, Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v letech 1868-1938, Praha 2021

28. KONVIČNÁ Jana, Karel Jaromír Erben, úředník pražského magistrátu, in: Michal Fránek (ed.), Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách: referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.-16. dubna 2011 na Malé Skále, I, Semily 2011, s. 51-62

29. KUČERA Karel - Miroslav TRUC, Archiv Univerzity Karlovy. Průvodce po archivních fondech, Praha 1961

30. LHOTÁK Jan, Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie, Praha 2007, Rigorózní práce FF UK

31. MARTÍNEK Miloslav, K problému struktury státního úřednictva v Čechách na počátku 20. století, Sborník historický 21, 1974, s. 75-117

32. MARTÍNEK Miloslav, Příspěvek k poznání sociální struktury státního úřednictva v Čechách na počátku 20. století (disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd), Praha 1975

33. MARTÍNEK Zdeněk, Měšťan - duchovní - úředník. Služba a povolání. Profesionalizace úřednictva a kancelář města Pelhřimova v 18. století, in: Zdeněk Hojda - Hana Pátková (edd.), Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2008, s. 345-366

34. NESCHWARA Christian, Neues über Franz von Zeiller (1751-1828), in: Verband österreichischer Historiker- und Geschichtsvereine in Zusammenarbeit mit dem NÖ Landesarchiv (Hrsg.), 26. Österreichischer Historikertag Krems/Stein 2012. Tagungsbericht, St. Pölten 2015, s. 272-284

35. NOWACK Karl Gabriel, Schlesisches Schriftsteller-Lexikon, sešit VI, Wrocław 1843

36. NUHLÍČEK Josef - HLAVÁČEK Ivan - MARKOVÁ Markéta, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce. Praha 2011

37. ONDO GREČENKOVÁ Martina, Osvícenský absolutismus a zrod moderního státu (1740-1792), in: Jaroslav Pánek - Oldřich Tůma (edd.), Dějiny českých zemí, Praha 2008, s. 203-218

38. ONDO GREČENKOVÁ Martina, Střet tradičního s moderním? Český sněm, vláda a společnost v letech 1740-1848, in: Marian M. Ptak (ed.), Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku, Opole 2000, s. 69-86

39. PEŠEK Jiří, M. Martin Bacháček z Nauměřic - rektor univerzity pražské, AUC-HUCP 19/1, 1979, s. 73-94

40. POKLUDOVÁ Andrea, Soukromý úředník - Příklad bratří Krämerových a Josefa Dworzaka, in: Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (edd.), Člověk na Moravě 19. století, Brno 2004, s. 278-292

41. SEKYRKOVÁ Milada, Univerzita jako úřad? Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do roku 1850), Praha 2020

42. SCHILCHER Bernd, Franz Anton von Zeiller als Gesetzgeber und Begründer einer bürgerlichen Rechtskultu, in: Karl Acham (Hg.), Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aus Graz. Zwischen empirischer Analyse und normativer Handlungsanweisung: wissenschaftsgeschichtliche Befunde aus drei Jahrhunderten, Wien u. a. 2011, s. 289-312 CrossRef

43. SMUTNÝ Bohumír, Ludvík Ferdinand Procop z Rabštejna aneb Život a kariéra komerčního úředníka na Moravě v 18. století, Časopis Matice moravské 118/1, 1999, s. 5-26

44. STOKLÁSKOVÁ Zdeňka, Vysoký státní úředník a reformátor. Příklad Josepha von Sonnenfelse, in: Jiří Malíř (ed.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008, s. 31-47

45. STRNAD Rudolf, Maximilián Millauer, České Budějovice 1940

46. SVITÁK Zbyněk, Kariéra tereziánského úředníka (na příkladu nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v době vlády Marie Terezie), in: Jana Kudrnová - Petr Polehla - Michal Severa - Jana Vojtíšková (edd.), Ad honorem VN: k 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti, Hradec Králové 2015, s. 147-161

47. TOMEK Vácslav V., Paměti o školách českých z rektorských let M. Martina Bacháčka (1598-1612), Časopis Českého museum 19, 1845, s. 370-397

48. TRUC Miroslav, K dějinám archivu pražské university v polovině 18. století, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 1, 1960, s. 91-126

49. TUREČEK Dalibor, Úředník v české dramatické tvorbě 19. století, in: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel: sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 23.-25. února 2006, Praha 2007, s. 131-137

50. URFUS Valentin, Právnická fakulta 1802-1847, in: Jan Havránek (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, III, 1802-1918, Praha 1997, s. 39-49

51. VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, Beamtenautobiographien als Quelle für eine Sozialgeschichte der k. k. Monarchie, Bios. Zetschrift für Biographienforschung und Oral History 12/2, 2000, s. 209-220

52. VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, Český úředník v habsburské monarchii, Personál. Časopis pro rozvoj lidských zdrojů 4/7-8, 2000, s. 56-58

53. VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, Vliv úřednictva na životní styl české společnosti ve 2. polovině 19. století, in: Studie k sociálním dějinám 19. století 7/1, 1997, s. 65-75

54. VOŠAHLÍKOVÁ Pavla, Z moci úřední. Úřady a úředníci za vlády Františka Josefa I., Český časopis historický 92/3, 1994, s. 460-476

55. VYSKOČIL Aleš, C. k. úředník ve zlatém věku jistoty, Praha 2009

56. WALLA Kurt, Joseph Freiherr von Wengarten. Das Leben eines vormärzlichen Beamten, Dissertation, Phil. Fak. der Uni Wien, 1950

57. ZILYNSKÁ Blanka, Akademický senát Karlo-Ferdinandovy univerzity (1791)1796-1882. Inventární seznam, Praha 1984

Creative Commons License
Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení