AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 1 (2022), 11–38

Fenomén raně novověké akademické peregrinace jako specifické téma středoevropské historiografie

[The Phenomenon of Early Modern Academic Peregrination as a Specific Subject of Central European Historiography]

Ondřej Píš

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2022.15
zveřejněno: 28. 11. 2022

Abstract

The aim of this study is to present the phenomenon of academic peregrination as a specific topic of Czech and foreign historiography, one that has been addressed since the second half of the 19th century. Czech historiography dealing with travelling for education from the Czech Lands in the 16th and 17th century is presented in chronologically ordered subchapters. The second part of the study deals with related phenomena (Grand Tours) and denominationally defined mobility (peregrinations of the Brethren and Jesuit schools). The final part of the study offers a brief look at investigations of this subject also in other countries of Central Europe (Hungary, Slovakia, and Poland) and compares their approaches and results with Czech historiography.

klíčová slova: Academic peregrinations; historiography; education; European universities ; Early Modern Era; Czech and Moravian schools; student lists; travelling for education

reference (146)

1. BARTEČEK Ivo, Exil jako předmět výzkumu a životní zkušenost - Otakar Odložilík, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast. Exil v českých dějinách raného novověku, Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998, Ústí nad Labem, 2001, s. 44-50

2. BASTER Marcin, Corpus Academicum Cracoviense. Database of Students and Professors of the University of Krakow (1364-1780), in: Krzysztof Ozóg a Maciej Zdanek (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 265-276

3. BERÁNEK Karel (ed.), Bakaláři a mistři promovaní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v létech 1586-1620, Praha 1989

4. BERÁNEK Karel (ed.), Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice UK v Praze v letech 1560-82. Poznamenání jmen profesorův a jiných receptorův v učení pražském z roku 1604, Praha 1981

5. BÍLKOVÁ Eva - HUSÁKOVÁ Jana - TESAŘÍKOVÁ Alexandra, Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, in: Historie 2003. Celostátní studentská vědecká konference, Pardubice 4. - 5. prosince 2003, Pardubice 2004, s. 89-118

6. BRŇOVJÁK Jiří, Význam (šlechtického) vzdělávání a cestování pro nobilitaci v době vlády císaře Karla VI., in: Jiří Kubeš (ed.), Šlechtic na cestách v 16.-18. století, Pardubice 2007, s. 193-205

7. CERMAN Ivo, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010

8. CERMAN Ivo, Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha 2011

9. CVRČEK Josef, Studenti bratrští v cizině, Časopis Musea Království českého 83, 1909, s. 211-215, 401-406

10. ČERNÁ Marie, Studenti ze zemí českých na universitě v Orléansu a na některých jiných francouzských universitách, Český časopis historický 40, 1934, s. 347-362, 548-564

11. ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ Marie, Studenti z českých zemí v Paříži, Strahovská knihovna 5-6, 1970-1971, s. 67-88

12. DEVÁTÁ Markéta, Studenti z Čech a Moravy na francouzských a italských univerzitách v letech 1570-1620, Diplomová práce na FF UK, Praha 1992

13. ĎURČANSKÝ Marek - ZILYNSKÁ Blanka, Zpřístupňování pramenů k dějinám univerzit předmoderní doby ve střední Evropě. Ohlédnutí za posledními dvěma dekádami a výhledy do budoucna, AUC-HUCP 58/2, 2018, s. 13-25 CrossRef

14. DUROVICS Alex - KÓNYA Péter, Az eperjesi kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850. Študenti vyšších tried prešovského kolegia 1667-1850, Budapest 2015

15. ENGELBRECHT Wilken, Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Studia Moravica 3, Olomouc 2005, s. 23-54

16. FATA Márta - KURUCZ Gyula - SCHINDLING Anton (Hgg.), Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Stuttgart 2006

17. FECHTNEROVÁ Anna - HOJDA Zdeněk, Vztahy pražské univerzity k Vratislavi v 17. až 18. století, AUC-HUCP 23/1, 1983, s. 65-76

18. FOLTÝN Tomáš, Biografie Ferdinanda Augusta z Lobkowicz. Příspěvek k poznání výchovy, vzdělávání a počátkům kariéry barokního šlechtice, Diplomová práce na FF Univerzity Pardubice, Pardubice 2008

19. HANUŠ Ignác, Seznam Čechů na univerzitě v Ženevě, Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha 1862, s. 99-103

20. HARC Lucyna, Uniwersytet czterech początków i wielu tradycji, AUC-HUCP 56/1, 2016, s. 99-110 CrossRef

21. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, I-VI, Praha 1966-2011

22. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, VI, Dodatky A-Ž, Praha 2011

23. HEJNIC Josef, Čeští studenti ve vyhláškách vitenberské university v 16. století, Strahovská knihovna 7, 1972, s. 39-45

24. HESSE Christian, Das Wirken der Gelehrten in der Gesellschaft. Möglichkeiten und Perspektiven des Repertorium Germanicum Academicum (RAG), in: Krzysztof Ożóg - Maciej Zdanek (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 253-264

25. HLAVÁČEK Ivan - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Studenti z českých zemí a Slovenska na vídeňské univerzitě, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2/1, 1961, s. 97-132, 3/2, 1962, s. 139-159

26. HOJDA Zdeněk - ČORNEJOVÁ Ivana, Pražská univerzita a vzdělanost v českých zemích v 17. a 18. století, in: Ivana Čornejová (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, 1622-1802, Praha 1996, s. 225-241

27. HOJDA Zdeněk - CHODĚJOVSKÁ Eva (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, Praha 2014

28. HOJDA Zdeněk - SVATOŠ Michal, 400 let litevské státní univerzity ve Vilniusu, AUC-HUCP 20/2, 1980, s. 71-79

29. HOJDA Zdeněk, "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: (kolektiv autorů), Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216-239

30. HOJDA Zdeněk, Collegia Nordica v Olomouci a Branievě 1578-1619, AUC-HUCP 30/1, 1990, s. 49-95

31. HOJDA Zdeněk, České země a univerzita ve Vilniusu v prvních letech její existence, in: Jan Petr a Luboš Řeháček (edd.), Praha - Vilnius: sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilniusu, Praha 1981, s. 33-44

32. HOJDA Zdeněk, Recenze na edici univerzitní matriky ve Štýrském Hradci se seznamem studentů, AUC-HUCP 21/2, 1981, s. 94-98

33. HOJDA Zdeněk, Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625, in: Lenka Bobková - Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae philosophica et historica III, Studia Historica II., Ústí nad Labem 1995, s. 301-306

34. HOLÁ Mlada - HOLÝ Martin, Dějiny středověké a raně novověké vzdělanosti v českém historickém výzkumu. Tradice - Aktuální trendy - Perspektivy, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58/2, 2018, s. 27-35 CrossRef

35. HOLASOVÁ Andrea, Cesta za vzděláním Jaroslava II. Smiřického ze Smiřic (1588-1611), in: Celostátní studentská vědecká konference Historie 2000, České Budějovice 2001, s. 35-69

36. HOLINKOVÁ Jiřina, Ještě jednou ke vztahu moravského městského školství v předbělohorském období k zahraničním univerzitám, in: Sborník prací k sedmdesátinám universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka, Olomouc 1968, s. 47-52

37. HOLINKOVÁ Jiřina, Každodennost v životě předbělohorských škol, in: Michaela Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), Prostějov 1997, s. 409-413 CrossRef

38. HOLINKOVÁ Jiřina, Městská škola na Moravě v předbělohorském období, Praha 1967

39. HOLÝ Martin - VACULÍNOVÁ Marta, Milites Apollinis. Studenti medicíny z českých zemí na basilejské univerzitě v 16. a raném 17. století, AUC-HUCP 61/1, 2021, s. 11-35 CrossRef

40. HOLÝ Martin, Švýcarští vychovatelé protestantské šlechty z Českých zemí v 16. a raném 17. století, Studia Comeniana et historica 46, 2016, s. 132-146

41. HOLÝ Martin, Ve službách šlechty: vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), Praha 2011

42. HOLÝ Martin, Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století, Folia Historica Bohemica 21, 2005, s. 111-210

43. HOLÝ Martin, Výchova a vzdělávání českobratrské šlechty: příspěvek ke konfesionalizaci nobility v 16. a raném 17. století, Folia Historica Bohemica 33, 2018, s. 29-45

44. HOLÝ Martin, Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století, in: Stanislav Brouček et al., Navzdory hranici: migrační procesy na česko-německém pomezí: příspěvky z odborné konference, Cheb 27.-29. května 2013, Plzeň 2013, s. 18-31

45. HOLÝ Martin, Zrození renesančního kavalíra: výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010

46. HRDINA Karel, Čechové na gymnasiu ve Zhořelci, in: Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. K šedesátinám J. V. Šimáka, Příloha Časopisu Společnosti přátel starožitností 38/2-3, Praha 1930, s. 85-98

47. HRDINA Karel, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, Věstník České akademie věd a umění 28-29, 1919-1920, s. 32-66

48. HRUBANT Jaroslav, Památník Jana Opsimata z let 1598 až 1620, Časopis Matice moravské 40, 1916, s. 123-130

49. CHACHAJ Marian, Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Staropolscy studenci i podróżnicy w Sienie. Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce, Lublin 1998

50. CHODĚJOVSKÁ Eva - HOJDA Zdeněk, Abroad or Still "At Home"? Young Noblemen from the Czech Lands and the Empire in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in: Rosemary Sweet - Gerrit Verhoeven (eds.), Beyond the Grand Tour. Northern Metropolises and Early Modern Travel Behaviour (16th-18th centuries), New York 2017, s. 83-107 CrossRef

51. CHUDOBA František, Recenze na práci Robert F. Young, Bohemian Scholars and Students at the English Universities from 1347 to 1750, Časopis Matice moravské 46, 1922, s. 335-338

52. JUST Jiří - RŮČKOVÁ Markéta (edd.), Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku, Praha 2020

53. JUST Jiří (ed.), Kněžská korespondence Jednoty Bratrské z českých diecézí z let 1610-1618: "hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil", Praha 2011

54. JUST Jiří, Jan Vetter: příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století, Studia Comeniana et historica 44, 2014, s. 156-204

55. JUST Jiří, Nález archivu Matouše Konečného a jeho význam pro studium dějin Jednoty bratrské v období před Bílou horou, in: Martin Wernisch (ed.), Unitas Fratrum 1457-2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén, Studie a texty Evangelické teologické fakulty 15/2, Praha 2009, s. 183-192

56. KÁBOVÁ Hana, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, České Budějovice - Pelhřimov 2013

57. KALISTA Zdeněk, Češi v Sieně (1547-1646), Český časopis historický 33, 1927, s. 117-127

58. KALISTA Zdeněk, Po proudu života (2), Brno 1996

59. KAMENICKÝ Miroslav - SZÖGI László, Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918, Bratislava 2017, s. 77-79

60. KAVKA František - PETRÁŇ Josef (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy 1348-1990, I-IV, Praha 1995-1998

61. KELÉNYI Borbála, Hungarian academica peregrinatio in the Middle Ages (1100-1525), in: Krzysztof Ożóg - Maciej Zdanek (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 139-166

62. KOUŘIL Miloš, Skandinávští studenti na olomoucké universitě v době předbělohorské, Sborník k dějinám moravského školství 2, 1971, s. 3-25

63. KRISTEN Zdeněk, Doktoři práv římské univerzity z Čech před Bílou horou, Časopis matice moravské 56, 1932, s. 181-192

64. KRISTEN Zdeněk, Gli studenti Boemi a Roma fino al 1620, Roma 9/6, 1931, s. 241-250

65. KROUPA Jiří, Ditrichštejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty, Historická Olomouc a její současné problémy 4, Olomouc 1983, s. 109-115

66. KUBEŠ Jiří, Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Habilitační práce na FF Univerzity Pardubice, Pardubice 2011

67. KUBEŠ Jiří, Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013

68. KUBEŠ Jiří, Tři pohledy na kavalírskou cestu Franze Julia hraběte Verduga v letech 1681-1683, Folia Historica Bohemica 25, 2010, s. 29-65

69. KUKÁNOVÁ Zlatuše, Čeští studenti na vídeňské univerzitě od 70. let 16. století do Bílé hory, in: Zdeněk Hojda - Jiří Pešek - Blanka Zilynská (edd.), Seminář a jeho hosté. Sborník k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 171-180

70. KUKÁNOVÁ Zlatuše, Jihomoravští studenti na rakouských univerzitách v první polovině 17. století, XX. Mikulovské sympozium 1990, Brno 1991, s. 61-66

71. KUNŠTÁT Miroslav, Od Vltavy k Neckaru. Akademická peregrinace mezi pražskou a heidelberskou univerzitou v průběhu šesti staletí, in: Jiří Pešek - Oldřich Tůma (edd.), O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí nad Labem 2001, s. 71-97

72. LENDEROVÁ Milena, Studenti ze střední Evropy na lékařské fakultě univerzity v Montpellieru (1600-1789), Historický obzor 10/7-8, 1999, s. 173-178

73. LENDEROVÁ Milena, U Herkula! Tolik výhod pro cizince! Studenti z českých zemí na univerzitě ve francouzském Orléansu, Dějiny a současnost 5, 2006, s. 15-19

74. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585, I-II (Monumenta historica Universitatis Pragensis, T. I/1-2), Pragae 1830-1832

75. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585, Praha 1983

76. MARKIEWICZ Anna (ed.), Jan Michal Kossowicz. Diariusz podróży po Europie (1682-1688), Warszawa 2017

77. MARKIEWICZ Anna, "In limine cizího světa". Jak se v Praze vzdělávala šlechta z polsko-litevského soustátí v poslední čtvrtině 17. století, AUC-HUCP 56/2, 2016, s. 11-32 CrossRef

78. MAŤA Petr, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004

79. MENČÍK Ferdinand, Studenti z Čech a Moravy ve Wittenberku od r. 1502 až do 1602, Časopis českého musea 71, 1897, s. 250-268

80. MĚŘÍNSKÝ Zdeněk, Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě, in: Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř (edd.), Pocta Janu Janákovi, Brno 2002, s. 307-311

81. MICHALEWICZ Jerzy - STOPKA Krzysztof (edd.), Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, I-VIII, Kraków 1999-2015

82. MOLNÁR Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956

83. MOLNÁR Amedeo, Recenze na edici Libuše Urbánová-Hrubá, Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale a la fin du 16e et au début du 17e siècle: Documents, Křesťanská revue 38/6, 1971, s. 140-142

84. MÜLLER Karel, Tři evangeličtí studenti z českých zemí v Padově na konci 16. století, Z kralické tvrze 12, 1985, s. 16-23

85. NAVRÁTIL Bohumil, Recenze na práci Karel Hrdina, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, Časopis Matice moravské 47, 1923, s. 286-288

86. ODLOŽILÍK Otakar, Cesty z Čech a Moravy do Velké Británie v letech 1563-1620, Časopis Matice moravské 41, 1935, s. 241-320

87. ODLOŽILÍK Otakar, Deníky z let 1924-1948, I-II, Praha 2003

88. ODLOŽILÍK Otakar, Jednota bratrská a reformování francouzského jazyka, Philadelphia 1964

89. ODLOŽILÍK Otakar, Jednota bratrská a reformování francouzského jazyka, Philadelphia 1964

90. ODLOŽILÍK Otakar, Recenze na práci Alfred Schmidtmayer, Die Beziehungen des Bremer Gymnasium Illustre zu J.A.Comenius und den mährischen Brüdern, Časopis Matice moravské 55, 1931, s. 583-588

91. ODLOŽILÍK Otakar, Recenze na práci Marie L. Černá, Studenti ze zemí českých na universitě v Orléansu a na některých jiných francouzských universitách, Časopis Matice moravské 59, 1935, s. 226

92. OTT Emil, O osudech právních studií při Universitě Karlo-Ferdinandově, Právník 26, Praha 1887, s. 17-20

93. OŻÓG Krzysztof - ZDANEK Maciej (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017

94. PALACKÝ František, Obyvatelstvo českých měst a školní vzdělání v 16. a na začátku 17. století, Československý časopis historický 18/4-5, 1970, s. 345-370

95. PAVLÍČEK Tomáš W., Isidor Theodor Zahradník (1834-1926), Akademický bulletin 22/6, 2014, s. 31

96. PEŠEK Jiří - SVATOŠ Michal, Die sozialen Folgen der akademischen Peregrination in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert, in: Mariusz Kulczykowski, Pérégrinations academiques. IVème Session scientifique internationale Cracovie 19.-21. mai 1982, Warszawa - Kraków 1989, s. 51-54

97. PEŠEK Jiří - SVATOŠ Michal, Sociální důsledky akademické peregrinace v českých zemích druhé poloviny 16. století, in: Opera instituti historici Pragae, Miscellanea C-4, Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 231-243

98. PEŠEK Jiří - ŠAMAN David, Studenti z Čech na zahraničních univerzitách v předbělohorském čtvrtstoletí, Ústecký sborník historický 1983, s. 173- 218

99. PEŠEK Jiří, Studijní cesty mládeže z českých zemí v době předbělohorské. Úvahy nad sociokulturními kontexty vzdělanostních migrací, in: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra, Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, I, Praha 2007, s. 448- 451

100. PETR Jan - ŘEHÁČEK Luboš (edd.), Praha - Vilnius: sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilniusu, Praha 1981

101. PETRÁŇ Josef (ed.), Dějiny hmotné kultury, II/1, Praha 1995

102. PETRÁŇ Josef, Každodennost právnického studia prvních generací Karlo-Ferdinandovy univerzity, in: Ladislav Soukup (ed.), Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám, Praha 1995, s. 182-197

103. PIETRZYK Zdzisław, W kręgu Strasburga: z peregrynacji młodzieży z Rzeczpospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621, Kraków 1997

104. PÍŠ Ondřej, Fenomén akademické peregrinace jako téma moderní středoevropské historiografie: příklad českých a moravských studentů na vybraných kalvínských vzdělávacích institucích (1575-1620), Diplomová práce na FHS UK, Praha 2021

105. REJCHRT Luděk, Bratrští studenti na reformovaných akademiích před Bílou horou, AUC-HUCP 13/1-2, 1973, s. 43-82

106. REJCHRT Luděk, Kalvinismus a bratrští studenti od poloviny 16. století do Bílé hory, Disertační práce na KBEF UK, Praha 1972

107. REJCHRT Luděk, Vliv reformovaných akademií na politické myšlení bratrských studentů od poloviny 16. století do Bílé hory, Disertační práce na FF UK, Praha, s.d.

108. ROSÍKOVÁ Kateřina, Jakub Popovický z Popovic a další studenti z českých zemí na univerzitě ve Wittenberku, Diplomová práce na FF JČU, České Budějovice 2019

109. RŮČKOVÁ Markéta (ed.), Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618: "poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče", Praha 2014

110. RŮŽIČKA Vladislav, Češi a Slováci na univerzitě v Královci, Pedagogický sborník 5, Bratislava 1938, s. 108-130

111. RYANTOVÁ Marie, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2007

112. ŘÍČAN Rudolf, Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let Jana Amose Komenského, Acta Comeniana, Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 21/2, 1962, s. 114-151

113. SALONOVÁ Kateřina, Kavalírská cesta Bertolda Viléma z Valdštejna v letech 1664-1665, Diplomová práce na FF Univerzity Pardubice, Pardubice 2007

114. SCHWABIKOVÁ Kateřina, Česká šlechta a univerzity německé jazykové oblasti v raném novověku (Čeští páni a rytíři imatrikulovaní v letech 1550-1620 na univerzitách nynějšího Německa, Rakouska a Švýcarska), AUC-HUCP 2006, 46/1-2, s. 25-131

115. SITA Karel, Studenti z českých zemí na basilejské univerzitě v době reformace, Theologická příloha Křesťanské revue 21, 1954, s. 14-19

116. SITA Karel, Život a dílo Amanda Polana z Polansdorfu, Disertační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, Praha 1951

117. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622, Praha 1995

118. SVATOŠ Michal, Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, in: Lenka Bobková - Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae philosophica et historica III, Studia Historica II., Ústí nad Labem 1995, s. 241-248

119. SVATOŠ Michal, Čeští studenti v Sieně, in: Alena Pazderová - Lucia Bonelli Conenna (edd.), Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Praha 2000, s. 59-63

120. SVATOŠ Michal, Studenti z českých zemí na univerzitě v Perugii 1579-1727, Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 2, 1977, s. 89-105

121. SVATOŠ Michal, Studenti z českých zemí na univerzitě v Sieně (1553-1738), Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 4, 1982, s. 29-63

122. SVATOŠ Michal, Univerzitní studenti v manuálu mistra Curia, in: Zdeněk Hojda - Jiří Pešek - Blanka Zilynská (edd.), Seminář a jeho hosté. Sborník k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 163-170

123. SZÖGI László - KÓNYA Péter, Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1378-1918. Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918, Budapest 2012

124. SZÖGI László, Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse, in Krzysztof Ożóg - Maciej Zdanek (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 41-53

125. ŠIMÁK Josef Vítězslav, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v XV.-XVIII. st., Časopis českého musea 79, 1905, s. 290-297, 419-424

126. 80, 1906, s. 118-123, 300-305, 510-539

127. ŠMAHEL František - TRUC Miroslav, Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622, AUC-HUCP 4/2, 1963, s. 3-60

128. TADRA Ferdinand, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských, Praha 1897

129. TOMCZAK Robert T., Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne, Poznań 2020

130. TOMCZAK Robert T., Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w XVI-XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Poznań 2021

131. TOMCZAK Robert T., Studenti z území polsko-litevské unie na pražské univerzitě v 17. - 18. století, AUC-HUCP 56/2, 2016, s. 33-95 CrossRef

132. TRUC Miroslav (ed.), Album Academiae Pragensis Societatis Jesu 1573-1617 (1565-1624), Praha 1968 (Monumenta historica Universitatis Carolinae, Tomus 2)

133. TRUC Miroslav, Jagellonská universita a české země v 15. a 16. století, AUC-HUCP 5/1-2, 1964, s. 135-163

134. TRUC Miroslav, Národnostní charakter jesuitské akademie pražské, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 2, 1958, s. 49-68

135. TUREK Adolf, Význam univerzitních matrik vydaných po r. 1935 pro studium dějin Jednoty, Bratrský sborník 1967, s. 164-168

136. URBÁNEK Rudolf, Jednota Bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy: příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových, Brno 1923 CrossRef

137. URBÁNEK Vladimír, Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí, AUC-HUCP 58/2, 2018, s. 37-49 CrossRef

138. URBÁNKOVÁ-HRUBÁ Libuše (ed.), Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale a la fin du 16e et au début du 17e siècle: Documents, Brno 1970

139. URUSZAK Wacław (ed.), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, I, 1364-1780, Kraków 2015

140. VALENTOVÁ Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006

141. VÁVRA Josef, Štambuch B. Matouše Tita, krajana a spolužáka Komenského v Herbornu 1611, Časopis Musea království Českého 81, 1907, s. 64-69

142. WOJTUCKA Jana, Vztah papeže Julia II. k projektu založení obecného učení ve Vratislavi v roce 1505, AUC-HUCP 48/1, 2008, s. 21-33

143. YOUNG Robert Fitzgibbon, Bohemian Scholars and Students at the English Universities from 1347 to 1750, English Historical Review 38, 1923, s. 72-84 CrossRef

144. ZAHRADNÍK Isidor, Záznamy o českých scholárech v Itálii, Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědu, slovesnost a umění 13, Praha 1904, s. 227-246

145. ZILYNSKÁ Blanka, Prameny a pomůcky ke studiu dějin vzdělanosti. Bilance a desiderata, Práce z Archivu Akademie věd 7, 2002, s. 23-35

146. ZOLĄDŹ-STRZELCZYK Dorota, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996.

Creative Commons License
Fenomén raně novověké akademické peregrinace jako specifické téma středoevropské historiografie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení