AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 53–95

Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky

[Jaroslav Bidlo and the University in Prague: On the Beginnings of Czech Historical Slavistics]

Marek Ďurčanský

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.17
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

This study deals with the earliest days of historical Slavistics at the Czech university in Prague and its perhaps most important representative, Jaroslav Bidlo (1868–1937). It follows his connection with the Prague university since his studies, when he belonged to the oldest generation of the so-called Goll’s school of historical sciences, through his stays at universities in Krakow, Moscow, and Petersburg, and the development of his academic career from habilitation to full professorship in 1910. Also included is an overview of Bidlo’s teaching and organising activities at the Prague university. Bidlo’s career culminated when he was elected dean of the Faculty of Philosophy (1915/1916) and later, when in the 1930s he was for three years active in the academic senate. Bidlo’sinterwar activities at the Charles University clearly show how an originally rather marginal research field could, due to changes in the geopolitical situation, become prominent and enjoy full state support.

Klíčová slova: Jaroslav Bidlo; historical Slavistics; Czech university in Prague; Charles University; Faculty of Philosophy; Goll’s school

reference (82)

1. ANDĚROVÁ Kateřina, Osudy F. M. Bartoše a jeho vztah s V. Novotným ve světle jejich vzájemné korespondence, Marginalia historica 6, 2002, s. 105-191

2. BARON Roman, Bracia czescy w Polsce w świetle prac Jaroslava Bidla: z rozważań nad problemem komunikacji, in: Anna Paner - Wojciech Iwańczak (edd.), Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, Gdańdk 2008, s. 204-215

3. BARON Roman, Z kontaktów polskich i czeskich elit społeczno-politycznych na przełomie XIX i XX wieku (wybrane zagadnienia), in: týž, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009, s. 157-166

4. BARTOŠ František Michálek, Vzpomínky husitského pracovníka, Praha 1970

5. BERNÁT Libor (ed.), Korespondence Jaroslava Bidla s Jánem Kvačalou, Středočeský sborník historický 40, 2014, s. 215-242

6. BERNÁT Libor, Ján Kvačala a Gollova škola vo svetle vzájomnej korešpondencie, Bratislava 2017

7. BIDLO Jaroslav (ed.), Z pamětí Augustina Bidla o chrudimské hlavní škole a reálce v letech 1853 až 1855, in: Vlastivědný sborník východočeský, sv. 6, Chrudim 1938, s. 4-26

8. BILIŃSKI Piotr - ĎURČANSKÝ Marek (edd.), Korespondencja Jana Ptaśnika z Jaroslavem Bidlo, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56, 2011, s. 7-44

9. BILIŃSKI Piotr - ĎURČANSKÝ Marek (edd.), Korespondencja Stanisława Kota z Jaroslavem Bidlo, Odrodzenie i reformacja w Polsce 52, 2008, s. 239-267

10. BILIŃSKI Piotr - ĎURČANSKÝ Marek (edd.), Vzájemná korespondence Jaroslava Bidla a Stanisława Zakrzewského, AUC-HUCP 49, 2009, fasc. 1, s. 95-111

11. BLÁHOVÁ Kateřina, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914), Praha 2009

12. BLÜML Josef, Josef Šusta, Úvahy o světových dějinách, Praha 2006

13. BLÜMLOVÁ Dagmar, Nikolaj Ivanovič Karějev a jeho myšlení o dějinách, in: táž (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály, České Budějovice 2003, s. 253-271

14. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), Drahý pane kancléři… Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala, I-II, Praha 2011-2012

15. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), Jaroslav Bidlo - Milada Paulová: Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií, Praha 2014

16. BRÁDLEROVÁ Daniela - Jan HÁLEK, Osobní a profesní vztah Milady Paulové a Jaroslava Bidla na pozadí jejich vzájemné korespondence, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 553-569

17. BRÁDLEROVÁ Daniela, Jaroslav Bidlo, Akademický bulletin, 2012, č. 2, s. 32

18. CLEMENTI Marco, Iaroslav Bidlo e Josef Macurek. La storia Cecoslovacca e il problema dellʾ unita dei popoli slavi (1900-1998), in: Nuova Rivista Storica 83, 1999, nr 2, s. 359-388

19. DEJMEK Jindřich, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938, Praha 1998

20. DEML Jakub, Podzimní sen, Olomouc 1992

21. ĎURČANSKÝ Marek - BARON Roman, Jaroslav Bidlo, in: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, Praha 2016, s. 425-429

22. ĎURČANSKÝ Marek - GRUDZIEŃ Sebastian (edd.), Vzájemná korespondence Henryka Batowského a Jaroslava Bidla, AUC-HUCP 56/2, 2016, s. 99-118 CrossRef

23. ĎURČANSKÝ Marek (ed.), Jaroslav Bidlo: Moje styky s Gollem, in: Josef Blüml - Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 657-686

24. ĎURČANSKÝ Marek (ed.), Korespondencja Władysława Semkowicza i Jaroslava Bidlo. Kartka z historii stosunków naukowych polsko-czeskich w okresie międzywojennym, Krakowski Rocznik Archiwalny 18, 2012, s. 131-154

25. ĎURČANSKÝ Marek, Historyk Jaroslav Bidlo (1868-1837) - łącznik między krakowską szkołą historyczną i czeską szkołą historyczną Jaroslava Goll (1846-1929), [w:] Piotr Biliński - Paweł Plichta (edd.), Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, Warszawa - Kraków 2017, s. 47-59

26. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo a Gollova škola, in: Josef Blüml - Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 439-449

27. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo a jeho cesty do Polska, in: Petr Kaleta - Lukáš Novosad (edd.), Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference (Praha, 6.-7. 9. 2007), Praha 2008, s. 143-151

28. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo jako osoba veřejná, in: Dagmar Blümlová a kol (edd.), Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1928), České Budějovice 2009 (=Jihočeský sborník historický, Supplementum I), s. 57-66

29. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo, in: Roman Baron - Roman Madecki a kol., Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo), Praha 2014, s. 383-388

30. ĎURČANSKÝ Marek, Krakovský pobyt Jaroslava Bidla ve školním roce 1892/93, in: Pocta Zdeňku Jelínkovi. Práce Muzea v Kolíně - řada společenskovědní VII, 2001, s. 47-55

31. ĎURČANSKÝ Marek, Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich, in: Prace Komisji Historii Nauki PAU, t. VIII, Kraków 2007, s. 237-274

32. GONĚC Vladimír, Hvězdná hodina Jaroslava Bidla?, in: Solitér. Pocta historikovi Václavovi Veberovi, Praha 2012, s. 353-367

33. HANZAL Josef, Josef Pekař. Život a dílo, Praha 2002

34. AVLÍKOVÁ Lubomíra, K počátkům české a slovenské byzantologie. P. J. Šafařík - J. Bidlo - M. Weingart, in: Česko-slovenská vzájemnost i nevzájemnost, Brno 2000, s. 140-146

35. HAVLÍKOVÁ Lubomíra, Klasická studia a počátky české byzantologie. (Z korespondence A. Salače a Jaroslava Bidla), Listy filologické 125, 2002, s. 102-109

36. HOFFMANNOVÁ Jaroslava, Václav Novotný. Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014

37. HRABOVSKÝ Aleš, Jaroslav Bidlo jako historik východních dějin, in: Historie 2003. Celostátní vědecká konference, Pardubice 2004, s. 233-267

38. JIROUŠEK Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice 2002

39. JIROUŠEK Bohumil, Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století, Praha 2018

40. JIROUŠEK Bohumil, Josef Klik. Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011

41. JIROUŠEK Bohumil, O vzpomínkách Josefa Klika, Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 134-138

42. JIROUŠEK Bohumil, Studijní cesta Jaroslava Bidla na Rus v letech 1897-1898, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement 3, 2000, s. 83-90

43. KÁBOVÁ Hana, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, České Budějovice 2013

44. KALISTA Zdeněk, Josef Pekař, Praha 1994

45. KALISTA Zdeněk, Po proudu života (2), Brno 1996

46. KAZBUNDA Karel, Stolice dějin na pražské universitě, část III. Stolice dějin na české universitě od zřízení university do konce rakousko-uherské monarchie (1882-1918), Praha 1968

47. KLIK Josef (ed.), Listy úcty a přátelství. Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře, Praha 1941

48. KOLÁŘ Pavel, Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900, I-II, Berlin 2008

49. KOMENDOVÁ Jitka, Středověká Rus a úskalí Bidlovy koncepce Dějin Slovanstva, in: Dominik Hrodek (ed.), Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Pardubická konference 22.-24. dubna 2004, Praha 2004, s. 214-219

50. KŘESŤAN Jiří, Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění, Praha - Litomyšl 2012

51. KUČERA Karel - TRUC Miroslav, Archiv University Karlovy. Průvodce po archivních fondech, Praha 1961

52. KUDĚLKA Milan - ŠIMEČEK Zdeněk - ŠŤASTNÝ Vladislav - VEČERKA Radoslav, Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918, Praha 1997

53. KUDĚLKA Milan - ŠIMEČEK Zdeněk - ŠŤASTNÝ Vladislav - VEČERKA Radoslav, Československá slavistika v letech 1918-1939, Praha 1977

54. KUDĚLKA Milan, Dějiny Slovanstva a východní Evropy v pojetí Jaroslava Bidla, Slezský sborník 72, 1974, s. 1-16

55. KUTNAR František - MAREK Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha 1997

56. LACH Jiří, Josef Šusta 1874-1945. A History of a Life, a Life in History, Olomouc 2003

57. LACH Jiří, Josef Šusta a dějiny lidstva, Olomouc 2001

58. MACŮREK Josef, Jaroslav Bidlo, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, řada C, 46, 1997, s. 165-179

59. MACŮREK Josef, Jaroslav Bidlo, Naše věda 19, 1938, s. 235-238 CrossRef

60. MACŮREK Josef, Jaroslav Bidlo, Ročenka Slovanského ústavu 10, 1937, s. 223-231

61. MACŮREK Josef, Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích, Brno 1998

62. MORÁVKOVÁ Naděžda, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016

63. NECHVÁTAL Martin, Jaroslav Bidlo (1868-1937), in: Sborník k dějinám 19. a 20. století IX, Praha 1984, s. 105-122

64. Paměti Dra Hanuše Karlíka, Praha 1927

65. PAULOVÁ Milada, K uctění památky Jaroslava Bidla, ČČH 44, 1938, s. 30-40

66. PETRÁŇ Josef - PETRÁŇOVÁ Lydia, Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848-2015, Praha 2017

67. PLACHT Václav, Jaroslav Bidlo, Kostnické jiskry 72/40, 2. 12. 1987, s. 4

68. SEKYRKOVÁ Milada (ed.), Otakar Odložilík, Deníky z let 1924-1948, I, 1924-1939, Praha 2002

69. SEKYRKOVÁ Milada (ed.), Vzájemná korespondence Václava Novotného, Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka, Sborník archivních prací 51, 2001, s. 85-274

70. SLAVÍK Jan, Jaroslav Bidlo a slovanské dějepisectví u nás, Slovanský přehled 29, 1937, s. 309-314, 320-322

71. SOCHACKA Stanisława (ed.), Listy Lucjana Malinowskiego do Jarosława Golla. Przyczynek do dziejów polsko-czeskich kontaktów naukowo-kulturalnych w drugiej połowie XIX wieku, Opole 1975

72. STEJSKAL Jan, Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, Praha 2004

73. SURMAN Jan, Universities in Austria 1848-1918. A Social History of a Multilingual Space, West Lafayette 2019

74. ŠIMEČEK Zdeněk, Bidlo Jaroslav, in: Milan Kudělka - Zdeněk Šimeček a kol., Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník, Praha 1972, s. 49-51

75. ŠUSTA Josef, Mladá léta učňovská a vandrovní. Praha - Vídeň - Řím. Vzpomínky II, Praha 1963

76. TICHÝ Josef, Jaroslav Bidlo, Ziemia Lesczyńska 1937, s. 242-250

77. TRETERA Ivo, Spor kolem habilitace Petra Durdíka, AUC-HUCP 28/1, 1988, s. 133-146

78. TULACHOVÁ Marie, Disertace pražské university 1882-1953, I, Praha 1965

79. VEBER Václav, Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek, in: Střední a východní Evropa v krizi 20. století, Praha 1998, s. 141-148

80. VEBER Václav, Jaroslav Bidlo a Josef Macůrek, Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblata, Brno 2001, s. 16-22

81. VLČEK Radomír, Jaroslav Bidlo - k formování českého dějepisného diskursu o minulosti Ruska, in: Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století = Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach, Praha 2011, s. 313-330

82. VLČEK Radomír, Jaroslav Bidlo. K vývoji historiografických názorů na dějiny Slovanstva, Slavia 62, 1993, s. 385-390

Creative Commons License
Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení