AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 1 (2019), 97–147

Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika

[Milada Paulová and the Prague University: Historical Slavic Studies]

Daniela Brádlerová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2019.18
zveřejněno: 30. 01. 2020

Abstract

The subject of this contribution is the academic career of Czech historian Milada Paulová, the first woman who managed to reach the highest academic ranks in Czechoslovakia. Milada Paulová focused on modern history, on mapping anti-Habsburg resistance in the Czech Lands and in countries, which later formed Yugoslavia. Following the wishes of Jaroslav Bidlo, she was also active in Byzantine studies. Her interest in recent history provoked a number of questions, such as: Is the study of recent past really a science? Can one apply to it traditional scientific methods and maintain scientific independence of political pressures? Milada Paulová’s interest in the subject was fully vindicated only after the Second World War, when modern history became an independent area within the historical sciences.

Klíčová slova: Milada Paulová; Jaroslav Bidlo; Czech science; Byzantine studies; modern history; recent history; Charles University

reference (29)

1. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), "Drahý pane kancléři…" Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala, I, (1921-1935), Praha 2011

2. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), "Drahý pane kancléři…"Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala, II, (1936-1939 [1945]), Praha 2012

3. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), Jaroslav Bidlo - Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií, Praha 2014

4. DUCHÁČEK Milan, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin, Praha 2014

5. HAVELKA Miloš, Spor o smysl českých dějin 1895-1938, Praha 1995

6. HAVLÍKOVÁ Lubomíra, První žena na Universitě Karlově. (Paměti Milady Paulové), Slovanské historické studie 34, 2009, s. 127-166

7. HAVRÁNEK Jan, První absolventky Univerzity Karlovy, in: Marie L. Neudorflová (ed.), Charlotta Masaryková. Sborník z konference k 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000, Praha 2001, s. 85-91

8. HAVRÁNEK Jan, Univerzita Karlova v letech 1953-1969, in: Zdeněk Pousta - Jan Havránek (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, s. 307-324

9. HÁLEK Jan, Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie, Praha 2017

10. JANČÁRKOVÁ Julie, Istorik iskustva Nikolaj Lʼvovič Okunev (1885-1949). Žiznennyj puť i naučnoe nasledije, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2012 CrossRef

11. JIROUŠEK Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice, 2002

12. JIROUŠEK Bohumil, Karel Stloukal, profesor obecných dějin, České Budějovice 2014

13. JIROUŠEK Bohumil - BLÜML Josef - BLÜMLOVÁ Dagmar (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci. Sborník příspěvků z vědecké konference Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005

14. JORDÁN František (ed.) Dějiny university v Brně, Brno 1969

15. KALISTA Zdeněk, Po proudu života, II, Brno, 1996

16. KUDĚLKA Milan - ŠIMEČEK Zdeněk a kol., Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Bio-bibliografický slovník, Praha 1972

17. KUDĚLKA Milan, Československá slavistika v letech 1918-1939, Praha 1977

18. LACH Jiří, Českoslovenští historici na meziválečných historických sjezdech, in: Bohumil JIROUŠEK (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 29-51

19. LACH Jiří, Josef Šusta a Karel Stloukal. Učitel a žák. Vzor a pokračovatel?, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 29, 2000, s. 125-142

20. NEUMANN Bohumil, Milada Paulová (1891-1970). Příběh cesty k dosažení první ženské docentury v Československu v roce 1925, Diplomová práce, PaedF UK v Praze, Katedra dějepisu a didaktiky dějepisu, Praha 2008

21. MACŮREK Josef, Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích, Brno 1998

22. PETRÁŇ Josef, Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1983

23. POUSTA Zdeněk, Univerzita Karlova v letech 1947-1953, in: Zdeněk Pousta - Jan Havránek (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, s. 263-306

24. ŠESTÁK Miroslav, Za profesorkou dr. Miladou Paulovou, Československý časopis historický 18, 1970, s. 342-344

25. ŠTEMBERKOVÁ Marie, Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války, in: Žena v dějinách Prahy, Documenta Pragensia XIII, Praha 1996, s. 213-234

26. ZÁSTĚROVÁ Bohumila, Milada Paulová, Byzantinoslavica 31, 1970, s. 295- 297

27. ZÁSTĚROVÁ Bohumila, Dějiny Byzance, Praha 1992

28. ZÁSTĚROVÁ Bohumila - ŠESTÁK Miroslav, Milada Paulová (1891-1970), Slovanský přehled 56, 1970, s. 216-218

29. ZILYNSKÁ Blanka, Poválečná obnova a zápas o charakter univerzity, in: Jan Havránek - Zdeněk Pousta (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998, s. 235-262

Creative Commons License
Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení