PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 53 No 2 (2018), 65–78

Podnikateľská kompetencia ako kľúčová kompetencia 21. storočia a možnosti jej rozvíjania

Zuzana Kožárová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2019.6
zveřejněno: 03. 10. 2019

Abstract

A theoretical study focuses on the concept of entrepreneurship competence as one the key competencies needed for a successful work and personal life in the 21st century. We present the development of research of entrepreneurship competence with emphasis on the current research trends, as well as the findings about the competence of Slovak students of secondary schools and universities. The second part provides theoretical and empirical findings about the possibilities of development entrepreneurship competence among young people through entrepreneurial education. Finally, we are considering the need to improve the current state of entrepreneurial education in the Slovak Republic, which can be assessed as unsatisfactory. The study may be of particular benefit to career guidance professionals and also policy makers to help design curricula and cross-curricular interventions aimed at promoting entrepreneurial education.

Klíčová slova: entrepreneurship competence; entrepreneurship education; students; Slovakia

reference (64)

1. Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN. Cit. 15.02.2019. Dostupné na Internete: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

2. Bell, R. (2016). Unpacking the link between entrepreneurialism and employability: An assessment of the relationship between entrepreneurial attitudes and likelihood of graduate employment in a professional field. EDUCATION + TRAINING, 58(1), s. 2-17. CrossRef

3. Caird, S. (1991). Testing Enterprising Tendency In Occupational Groups. British Journal of Management, 2(4), 177-186. CrossRef

4. De Tienne, D. R., Chandler, G. N. (2004). Opportunity Identification and Its Role in the Entrepreneurial Classroom: A Pedagogical Approach and Empirical Test. Academy of Management Learning and Education, 3(3), 242-257. CrossRef

5. Deakin, D., Freel, M. (2003). Entrepreneurship and Business planning. London: McGraw Hill.

6. Dej, D., Shemla, M. (2008). Entrepreneurial Profile: Personality and Competencies. In J. A. León, M. Gorgievski, & M. Lukes , Teaching Psychology of Entrepreneurship. Madrid.

7. Dickson, P. H., Solomon, G. T., Weaver, K. M. (2008). Entrepreneurial Selection and Success: Does Education Matter? Journal of Small Business and Enterprise Development(15), 239-258. CrossRef

8. Driessen, M. P., Zwart, P. S. (2006). The Entrepreneur Scan Measuring Characteristics and Traits of Entrepreneurs. working paper. University of Groningen. Cit. 18. 04 2018. Dostupné na Internete: https://entrepreneurscan.com//wp-content/uploads/2016/09/E-Scan-MAB-Article-UK.pdf

9. Duval-Couetil, N. (2013). Assessing the Impact of Entrepreneurship Education Programs: Challenges and Approaches. Journal of Small Business Management, 394-409. CrossRef

10. Európsky parlament. (2015). Správa o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Cit. 1. 4 2018. Dostupné na Internete: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0239+0+DOC+XML+V0//SK

11. European Commission. (2012). Effects and impact of entrepreneurship programmes in Higher Education, European Commission - DG Enterprise and Industry by EIM Business & Policy Research.

12. Fayolle, A., Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: hysteresis and persistence. Journal of Small BusinessManagement, 53(1), 75-93. CrossRef

13. Flešková, M., Babjaková, B. (2011). Podnikanie vo vzťahu k osobnostným dimenziám Big Five. In D. Fedáková, & M. Kentoš (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2010: zborník príspevkov. Stará Lesná, 20-22 September (s. 100-107). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

14. Flešková, M., Babiaková, M., Nedelová, G. (2011). Predstavy vysokoškolských študentov o vlastnom podnikaní. Ekonomika a management, 97-110.

15. Frese, M., Gielnik, M. M. (2014). The Psychology of Entrepreneurship. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 413-438. CrossRef

16. Gaylen, C. N. (2004). Opportunity Identification and Its Role in the Entrepreneurial Classroom: A PedagogicalApproach and Empirical Test. Academy of Management Learning and Education, 3 (3), 242-257. CrossRef

17. Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new 'enterprise' and 'entrepreneurship' paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4(3), 233-269. CrossRef

18. Hisrich, R. D., Peters, M. P. (1995). Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a new enterprise. Irwin/McGraw-Hill.

19. Holienka, M., Holienková, J., Gál, P. (2015). Entrepreneurial Characteristics of Students in Different Fields of Study: a View from Entrepreneurship Education Perspective. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 1879-1889. CrossRef

20. Hrehová, D., Jenčová, A. (2016). Podnikateľské zručnosti - preferované potreby na trhu práce. GRANT Journal, 27-31. Cit. 1. 20 2018. Dostupné na Internete: http://www.grantjournal.com/issue/0501/PDF/0501hrehova.pdf

21. Hytti, U., O'Gorman, C. (2004). What is "enterprise education"? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education + training, 46(1), 11-23. CrossRef

22. Jenčová, A., Hrehová, D. (2013). Podnecovanie osobnostného potenciálu v mladej dospelosti. Grant Journal, 31-34.

23. Jones, P., Jones, A., Packham, G., Miller, C. (2008). Student Attitudes Towards Enterprise Education in Poland: A Positive Impact. Education and Training, 50(7), 597-613. CrossRef

24. Jones, P., Miller, C., Jones, A., Packham , G., Pickernell, D. (2011). Attitudes and motivations Polish students towards entrepreneurial activity. Education + Training, 53(5), 416-432. CrossRef

25. Kamovich, U., Foss, L. (2017). In Search of Alignment: A Review of Impact Studies in Entrepreneurship Education. Education Research International, 1-15. CrossRef

26. Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Aazami, M., Mulder, M. (2014). Fostering students' competence in identifying business opportunities in entrepreneurship education. Innovations in Education and Teaching International, 1-15. CrossRef

27. Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: a study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54(1), 187-209. CrossRef

28. Kirovová, I. (2011). Od tradični kariéry k současným kariérním koncpecím. Československá psychologie, 55(5), 316-331.

29. Krelová, K. K., Krištofiaková, L. (2009). Kompetencie začínajúceho podnikateľa. Quo vadis cvičná firma. Nové trendy v cvičných firmách: Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Ekonomická univerzita.

30. León, J. A., Gorgievski, M., Lukes, M. (2008). Teaching Psychology of Entrepreneurship. Spain.

31. Lichtenstein, G., Monroe-White, T. (2017). Entrepreneurial mindset. Assessment reviews. Cit. 05. 03 2018. Dostupné na Internete: https://venturewell.org/wp-content/uploads/EMAR-v1-1.pdf

32. Lucas, W. A, Cooper, S. Y. (2006). Developing self-efficacy for innovation and entrepreneurship: an educational approach. International Journal of Entrepreneurship Education(4), 141-162.

33. Lukeš, M., Nový, I. (2005). Psychologie podnikání: osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. (Zv. 1). Praha: Management Press.

34. Malach, J., Durda, L. (2007). Didaktika podnikatelské výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

35. McClelland, D. C. (1967). The Achieving Society. London: Free Press.

36. Mesárošová, M., Mesároš, P. (2013). Podnikateľská tendencia študentov a podnikateľov. Psychológia práce a organizácie 2012: zborník z medzinárodnej konferencie, (s. 89-101). Košice.

37. Munoz, C. A., Mosey, S., Binks, M. (2011). Developing Opportunity- Identification Capabilities in the Classroom: Visual Evidence the Classroom: Visual Evidence. Academy of Management Learning & Education, 10(2), 277-295. CrossRef

38. Obschonka, M., Schmitt-Rodermund, E., Silbereisen, R. K., Gosling, S. D., Potter, J. (2013). The regional distribution and correlates of an entrepreneurship-prone personality profile in the United States, Germany, and the United Kingdom: A socioecological perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 105(1), 104-122. CrossRef

39. Odporúčanie rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Úradný vestník Európskej únie. (2018/C 189/01). Cit. 15.02.2019. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

40. Olexová, C., Bosáková, M. (2009). Podnikateľ a jeho kvalifikačný potenciál. SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. (s. 324-330). Košice: EKONÓM.

41. Omorede, A., Thorgren, S., Wincent, J. (2015). Entrepreneurship psychology: a review. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 743-768. CrossRef

42. Padilla-Melendez, A., Fernandez-Gamez, M. A., Molina-Gomez, J. (2014). Feeling the risks: effects of the development of emotional competences with outdoor training on the entrepreneurial intent of university students. International Entrepreneurship and Management Journal, 861-884. CrossRef

43. Pilková, A., Holienka, M., Kovačičová, Z., Rehák, J. (2016). Komerčné, sociálne a inkluzívne podnikanie na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta management. Dostupné na Internete: https://www.fm.uniba.sk/fileadmin/fm/Veda/projekty/GEM_2015_kniha.pdf

44. Rauch, A., Hulsink, W. (2015). Putting entrepreneurship education where the intention to Act lies: an investigation into the impact of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior. Academy of Management Learning and Education, 14(2), 187-204. CrossRef

45. Reynierse, J. H. (1997). An MBTI model of entrepreneurism and bureaucracy: The psychological types of business entrepreneurs compared to business managers and executives. Journal of Psychological Type, 40, 3-19.

46. Rideout, E. C., Gray, D. O. (2013). Does Entrepreneurship Education Really Work? A Review and Methodological Critique of the Empirical Literature on the Effects of University-Based Entrepreneurship Education. Journal of Small Business Management, 329-351. CrossRef

47. Robles, L., Rodríguez, M. Z. (2015). Key Competencies for Entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, (23), 828-832. CrossRef

48. Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., Katz, I. M., Zacherb, H. (2017). Linking dimensions of career adaptability to adaptation results: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, (102), 151-173. CrossRef

49. Sanchez, J. C. (2011). University training for entrepreneurial competencies: its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239-254. CrossRef

50. Schröder, E., Schmitt-Rodermund, E. (2006). Crystallizing enterprising interests among adolescents through a career development program: The role of personality and family background. Journal of Vocational Behavior, (69), 494-509. CrossRef

51. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: MA: Harvard Univ. Press.

52. Sieger, P., Fueglistaller, U., Zellweger, T. (2016). Student Entrepreneurship 2016: Insights From 50 Countries. St.Gallen/Bern: KMU-HSG/IMU.

53. Sirelkhatim, F., Gangi, Y. (2015). Entrepreneurship education: A systematic literature review of curricula contents and teaching methods. Cogent Business & Management, 1-11. CrossRef

54. Solesvik, M. Z., Westhead, P., Matlay, H., Parsyak, V. N. (2013). Entrepreneurial assets and mindsets: benefit from university entrepreneurship education investment. Education and Training, 55(8-9), 748-762. CrossRef

55. Souitaris, V., Zerbinati, S., Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566-591. CrossRef

56. Štúr, M., Vaníčková, R., Kmecová, I. (2014). Podnikateľský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol. Konkurence: sborník příspěvků. (s. 254-263). Jihlava: Vysoká škola Polytechnická, Katedra ekonómie.

57. Tolentino, L. R., Sedoglavich, V., Lu, V. N., Raymund, P., Garcia, J. G., Lloyd, S. (2014). The role of career adaptability in predicting entrepreneurial intentions: A moderated mediation model. Journal of Vocational Behavior, (85), 403-412. CrossRef

58. Turek, I. (2005). Formovanie podnikavosti žiakov a študentov - jeden z hlavných cieľov vzdelávacej politiky EÚ. Pedagogické rozhľady - Príloha, (4), 2-8.

59. Uy, M. A., Chan, K. Y., Sam, Y. L., Ho , M.-H. R., Chernyshenko, O. S. (2015). Proactivity, adaptability and boundaryless career attitudes: The mediating role of entrepreneurial alertness. Journal of Vocational Behavior, 86(1), 115-123. CrossRef

60. Vančo, M. (2014). Analýza rozvoja prierezových kompetencií na slovenských vysokých školách. CVTI SR, Oddelenie vysokých škôl, Bratislava.

61. Voogt, J., Erstad , O., Dede, C., Mishra, P. (2013). Challenges to learning and schooling in the digital networked world of the 21st century. Journal of Computer Assisted Learning, 29(5), 403-413. CrossRef

62. Wilson, F., Kickul, J., Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4), 387-406. CrossRef

63. Yar, L. (2017). Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku a v Európe. Dostupné na Internete: Euractiv: https://euractiv.sk/section/sekcie/linksdossier/podnikatelske-vzdelavanie-na-slovensku-a-v-europe/

64. Young Enterprise. (2012). Impact: 50 Years of Young Enterprise, Kingston University study into the effectiveness of the UK's leading enterprise education charity.

Creative Commons License
Podnikateľská kompetencia ako kľúčová kompetencia 21. storočia a možnosti jej rozvíjania is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení