PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Pokyny pro autory

Časopis Psychologie pro praxi otiskuje původní, jinde nepublikované práce, z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Příspěvek, který již byl publikován v časopise Psychologie pro praxi, nelze bez souhlasu vydavatele nabídnout jinému subjektu, ani jiným způsobem zveřejňovat. Podmínkou pro přijetí je jasná a přehledná formulace myšlenek a úprava rukopisu podle těchto pokynů:

Autor zašle redakci příspěvek v elektronické podobě na adresu ppp@ff.cuni.cz. Výkonná redakce potvrdí autorovi převzetí příspěvku v elektronické podobě. Bez potvrzení nelze považovat příspěvek za doručený.

Jednotlivé rubriky časopisu jsou:

– Teorie pro psychologické aplikace a přehledové statě
– Výzkumná sdělení a empirické studie
– Metody a postupy
– Kazuistiky
– Zprávy a sdělení z praxe
– Recenze

Příspěvky do všech rubrik mají tyto náležitosti:

– na začátku: název, jméno autora/autorky
– na konci: základní informace o autorovi/autorce (tituly, kde pracuje či studuje), kontaktní údaje (e-mail a korespondenční adresa)

Struktura příspěvků do rubrik:

„Teorie pro psychologické aplikace a přehledové statě“ a „Výzkumná sdělení a empirické studie“ je následující:

– abstrakt v češtině a v angličtině (překlad může zajistit redakce), nesmí být psán v první osobě, má rozsah 900–1000 znaků vč. mezer; abstrakt by měl obsahovat: stručné uvedení čtenáře do problematiky, která bude v článku probírána, popis problematiky, na niž se výzkum zaměřuje (popřípadě vysvětlení odborných termínů použitých v názvu článku); co je cílem výzkumu; uvedení názvu metody, pomocí které byly získány uváděné údaje; stručný popis výzkumného vzorku; stručné shrnutí výsledků výzkumu
– 3–6 klíčových slov v češtině a v angličtině (klíčová slova by měla pokrývat následující: 2-3 popisná/podstatná klíčová slova; 1-2 načrtávající oblasti aplikované psychologie, na něž se výsledky vztahují; 1-2 země, v nichž byla data sbírána
– vlastní text (krátký úvod, teoretické zázemí, cíl výzkumu, výzkumné otázky či hypotézy, výzkumný soubor a použité metody, výsledky, diskuse, závěr s případnými doporučeními do praxe)
– literatura

Rozsah

– výzkumné a přehledové studie přibližně 12–20 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích)
– příspěvky z praxe přibližně 3–10 normovaných stran
– zprávy a recenze 1–2 normované strany

Formát

Formální úprava příspěvku se řídí obecnými pokyny pro autory nakladatelství Karolinum.

– písmo – pište systémovými fonty Times New Roman nebo Arial (resp. Cambria/Calibri ve Wordu 2007 a novějších, velikost 12
– text ve formátu dokumentu (.doc, .docx)
– řádkování 1,5

Z důvodu urychlení následné grafické úpravy pište text plynule, bez odsazování, zarovnávejte text pouze vlevo, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov.

Pro členění textu používejte jednotnou hierarchii titulků, jednotlivé hladiny odlišujte pomocí vestavěných stylů MS Word (tučně, kurzívou, velikostí), nebo číslicí (v desetinném systému). Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, nepoužívejte více jak tři úrovně titulků. Celý rukopis průběžně stránkujte.

K vyznačování v textu můžete použít tučné písmo, kurzivu, indexy (např. v literatuře, ne u poznámek – viz níže). Naopak nepoužívejte proložené písmo (ani ručně, ani pomocí příslušné volby MS Word). Pokud možno nepoužívejte podtrhávání a tučnou kurzívu. Při vyznačování v textu pomocí verzálek a kapitálek použijte příslušné styly MS Word.

Pro poznámky v textu používejte automatizované poznámky pod čarou MS Word. Dbejte na to, aby mezi nimi nebyly žádné „ručně“ (pomocí horního indexu) vkládané poznámky.

Všechny zkratky je třeba při prvním použití vysvětlit, v dalším textu už je možné používat zkratky bez vysvětlení.

Do rukopisu nevkládejte
obrázky vložené symboly (šipky, lístky, čáry nad či pod odstavci ap.), barvy, stíny, rámečky, podtisk a jiné efekty, netextové objekty (plovoucí rámečky/boxy s textem ap.), zvýraznění, komentáře, sledování změn a jiné „redakční“ funkce.

Tabulky

Připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar. Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, kde má být v textu, nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a v textu na místě, kde má být zalomena, na ni odkazujte např. takto <>. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

Obrazovou dokumentaci dodávejte na předlohách schopných reprodukce skenováním nebo v elektronické podobě.
Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese):
– pérovky (čárové obrázky, např. grafy, diagramy, schémata aj.): formát *.pdf, *.eps; rozlišení 1200 dpi (při velikosti 1 : 1);
– autotypie (půltónové obrázky, např. fotografie aj.): formát *.tiff, *.pdf, *.eps; rozlišení 300 dpi (při velikosti 1 : 1).
Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje). Předlohy ke skenování označte čísly (Sken01, Sken02), elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny.

Grafy

Připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle), vektorovém formátu (*.pdf, *.eps) nebo dodejte pouze nakreslenou předlohu grafu pro sazeče. (U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující.)

Dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte např. takto <>.

Po domluvě je možné také dodání grafu ve formě obrázku v dostatečném rozlišení.

Práce s literaturou

Odkazy používat v textu literární odkazy na citované práce v podobě (Mikšík, 1999) nebo Mikšík uvádí, že…(1999). Přímé citace jsou psány kurzívou a jsou uvedeny v uvozovkách, v odkazu je uvedena i strana (Mikšík, 1999, s. 45). U dvou až tří autorů citovaného díla jsou v odkazu uvedeni všichni, odděleni čárkami (Shaugnessy, Zechmeister, 1990), u více než tří autorů se uvádí jen první autor a za něj „et al.“ (De Paulo et al.,1993). Při odkazu na více zdrojů jsou tyto odděleny v závorce středníkem (Mikšík, 1999; Říčan, 2004) a uvedeny podle abecedy příjmení autora.

Sekundární citace: … cit. podle… (nikoli in), s uvedením strany primárního zdroje; v seznamu litertury je uveden pouze primární zdroj.

Není používáno citování pomocí indexů.

Seznam literatury na konci článku je označen jako Literatura. Uvedené publikace je třeba řadit abecedně a nečíslovat je. Uvádí-li autor více prací od téhož autora, měly by být uspořádány podle roku vydání těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším; práce, které mají více autorů, se zařazují až za práce, které pocházejí od jednoho autora. Je třeba uvádět důsledně všechny zdroje, na které odkazujeme v textu (ale pouze tyto zdroje). Seznam literatury nesrovnávat do bloku ani nijak zvlášť neformátovat. Zvolenou alternativu zápisu citované literatury je autor povinen důsledně dodržovat v celém příspěvku.

a) citace knihy

Mikšík, O. (1999). Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum.

b) citace stati ve sborníku

Bradley, A. R. (2003). Child Custody Evaluations. In W. O’Donohue, E. Levensky (Eds.), Handbook of forensic psychology (233-243). New York: Academic Press.

c) citace sborníku se uvádí pod jménem editora

podobně jako citace knihy (pouze je za jménem autora uvedeno „(Ed.)“ nebo „(Eds.)“, je-li autorů více

O’Donohue, W., Levensky, E. (Eds.) (2003). Handbook of forensic psychology. New York: Academic Press.

d) citace článku v časopisu

Gudjonsson, G. H. (1993). Confession evidence, psychological vulnerability and expert testimony. Journal of Community and Applied Social Psychology, (3), 117-129.

e) citace stati uvedené na internetu

viz d) citace článku v časopisu s tím, že na konci citace je uvedena adresa navštívené webové stránky a datum, kdy byla navštívena

Sedláková, M. (2000). Folková (laická psychologie). Její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii. [Vyhledáno 1.5.2004 na http://www.cas.cz/cz/PSU.html]

Recenzní a korekční řízení

Příspěvky (výzkumné a přehledové zprávy) procházejí dvojrecenzním řízením; recenzní řízení je jednostranně anonymní, recenzent je seznámen s identitou autora, autorovi je pak recenze zaslána v anonymní podobě. Upravuje-li autor příspěvek podle oponentního posudku, je povinen na recenzi písemně (či e-mailem) reagovat (které připomínky přijal a které do nového znění příspěvku nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí); upravený příspěvek je předán původnímu recenzentovi k supervizi. Sloupcové korektury musí být autorem vráceny nejpozději do 14 dnů; provádění změn ve sloupcové korektuře je bez souhlasu redakce nepřípustné. Redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provést redakční úpravy. Publikované rukopisy a nevyžádané nepublikované rukopisy se nevracejí. Autor práce nabídnuté k publikování je vyrozuměn o jejím přijetí či zamítnutí.

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Psychologie pro praxi je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis Psychologie pro praxi používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky

Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení