PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
1. POVINNOSTI EDITORA

Rozhodnutí o publikování
Editor časopisu je zodpovědný za rozhodnutí, které z příspěvků, zaslaných do časopisu, budou publikovány. Editor se řídí výstupy recenzního řízení, pravidly redakční rady časopisu a omezeními, danými právními předpisy, jako je urážka na cti, porušování autorských práv a plagiátorství. Editor se při rozhodování radí s ostatními editory, členy redakčních kruhů a recenzenty.

Nezávislost editora
Editor hodnotí rukopis na základě jeho obsahu, bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, národnost nebo politickou příslušnost autora. Editor také odděluje své rozhodování od komerčních zájmů.

Důvěrnost
Editor ani žádný člen redakce nesmí zveřejnit informace o podaném rukopise (přijatém k recenzi) nikomu jinému kromě autorů, recenzentů, potenciálních recenzentů, dalších poradců editora a vydavatele a to pouze v případě potřeby.

2. POVINNOSTI RECENZENTŮ

Přispívání k rozhodnutí editora
Editor se vychází ve svém rozhodnutí zejména z recenzních posudků. Identita recenzenta je chráněna, pokud sám nepožádá o její odhalení.

Včasnost
Každý oslovený recenzent, který se necítí být kvalifikovaný k posouzení daného příspěvku nebo není schopný zhotovit posudek včas, musí upozornit editora a omluvit se z recenzního procesu.

Důvěrnost
S každým rukopisem, přijatým k recenznímu řízení, musí recenzent zacházet jako s důvěrným dokumentem. Nesmí jej ukazovat ostatním nebo zveřejňovat, pokud k tomu nemá svolení editora.

Standardy objektivity
Recenze musí být zpracována dle instrukcí pro recenzenty objektivně. Osobní kritika autora je nepřípustná.

Zveřejňování a střet zájmů
Důvěrné informace a myšlenky, získané díky recenzování rukopisu, musí zůstat důvěrné a nesmí být použity pro osobní výhodu. Recenzenti by neměli oponovat rukopisy, u kterých jsou v konfliktu zájmů, vycházejícím z konkurenčních, spolupracovních či jiných vztahů a spojení s kterýmkoliv autorem, společností či institucí, propojených s rukopisem.

3. POVINNOSTI AUTORŮ

Původnost a plagiátorství
Autoři musí zaručit, že napsali zcela původní práci, a pokud použili vyjádření někoho jiného, tak daný zdroj řádně citovali.

Přiznání zdrojů informací
Autor musí vždy řádně přiznat (citovat) práce ostatních, které použil. Autor by měl citovat především publikace, které výrazně ovlivnily povahu a obsah příspěvku.

Vícenásobné, redundantní a souběžné publikace
Autor by neměl publikovat rukopis, popisující v podstatě stejný výzkum, ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Souběžné zaslání rukopisu ve stejnou dobu do dvou a více časopisů představuje neetické jednání a je nepřípustné.

Autorství příspěvku
Všechny osoby, které podstatně přispěly k tvorbě rukopisu, by měly být uvedeny jako spoluautoři. Pokud existují další osoby, které se nějakým způsobem podílely na některých aspektech výzkumného projektu, měly by být přiznány (uvedeny) v textu. Korespondenční autor ručí za to, že v příspěvku jsou uvedeni všichni řádní spoluautoři a že všichni spoluautoři viděli a schválili finální verzi rukopisu a souhlasí s jejím zasláním k publikování.

Zveřejňování a střet zájmů
Všechny zdroje financování výzkumu/projektu musí být zveřejněny.

Zásadní chyby v již publikované práci
Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve své již publikované práci, je jeho povinností ihned upozornit editora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s editorem při opravě (stažení) příspěvku.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486