PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 69–77

Otec a syn ve službách státu. Činnost Augustina a Augusta Adolfa Popelkových

[Father and Son in the Civil Service. Activities of Augustin and August Adolf Popelka]

Martin Piják

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.7
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

This article presents the life of two overlooked Czechoslovak jurists, Augustin and August Adolf Popelka. Both led very successful careers as state officers. Augustin (1854–1938) started his career as a private lawyer in Brno. In 1899, he became a member and later president of The Administrative Court in Vienna. After the establishment of the Czechoslovak Republic, he became the first president of the new Supreme Court. He held this position until his retirement in 1930. He also briefly (1920–1921) served as the minister of justice in the first caretaker government. His son, August Adolf (1887–1951), studied at the law faculty of the University of Vienna. In 1919 he became a member of The Office of the President of the Czechoslovak Republic. He was very close friend and colleague of chancellor Šámal and helped to the master of ceremonies Guth-Jarkovský to establish The Order of the White Lion. He remained in the Office after year 1938 and in 1941 became the chancellor of president Hácha’s office.

klíčová slova: August Adolf Popelka; Augustin Popelka; The Office of the President of the Czechoslovak Republic; Supreme Court; The First Czechoslovak Republic

reference (22)

1. Demokratický Střed, 8. 2. 1929.

2. DRTINA, P. Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek I. Praha: Melantrich, 1991, s. 300.

3. GUTH-JARKOVSKÝ, J. S. Paměti. Díl III. Na dvoře republikánském. 1919-1925. Praha: Hejda a Tuček, 1929.

4. HAVELKA, J. - KVAČEK, R. - TOMEŠ, J. Dvojí život. Vzpomínky protektorátního ministra. Praha: NLN a MÚA, 2015.

5. HONAJZER, J. Vznik a rozpad vládních koalic v Československu v letech 1918-1938. Praha: Orbis, 1995.

6. KLIMEK, A. Boj o Hrad I. Hrad a Pětka (1918-1926). Praha: PANEVROPA, 1996.

7. Lidové noviny, 20. 10. 1896.

8. MACHÁLEK, V. Prezident lidskosti. Životní příběh Emila Háchy. Praha: Academia, 2020.

9. MALÍŘ, J. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. Lidová strana na Moravě do roku 1909. Brno: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1985.

10. MASARYK, T. G. Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky, svazek 2 (1921-1923). Praha: Čin, 1934.

11. Moravská orlice, 22. 9. 1894.

12. Moravská orlice, 6. 3. 1891.

13. Národní politika, 19. 3. 1939.

14. NAVRÁTIL, M. Almanach československých právníků. Praha: M. Navrátil, 1930.

15. PASÁK, T. Emil Hácha (1938-1945). Praha: Rybka Publishers, 2007.

16. PIJÁK, M. JUDr. August Adolf Popelka, kancléř prezidenta Háchy. Bakalářská práce, vedoucí Jana Čechurová. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin.

17. POPELKA, A. Apologie našeho práva jazykového. Brno: Ústřední výbor Národní jednoty, 1931.

18. POPELKA, A. Budwińskis Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes. Wien: Verlag der Manzschen k. u k. Hof-Verlags, 1912.

19. POPELKA, A. Nejvyšší soud a snaha o rozšíření výsady jazykových menšin na cizince. Právník. Teoretický časopis pro otázky práva a státu, 1928, roč. 67, s. 489-508.

20. POPELKA, A. Nejvyšší soud. In: HÁCHA, E. - HOETZEL, J. - WEYR, F. - LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého, svazek II. Brno: Polygrafia, 1932, s. 824.

21. Programové prohlášení vlády Jana Černého (26. 10. 1920). [online] [cit. 2022-05-16] Dostupné na: <https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/jan-cerny-1/ppv-1920-1921-cerny.pdf>.

22. ŠUBERT, F. A. Dějiny Národního divadla v Praze 1883-1900 s některými pamětmi, vzpomínkami a doklady. Praha: Unie, 1908.

Creative Commons License
Otec a syn ve službách státu. Činnost Augustina a Augusta Adolfa Popelkových is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení