PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 79–89

F. A. Mann – Výjimečná osobnost a jeho odkaz

[F. A. Mann – An Outstanding Personality and His Legacy]

Gerhard Dannemann

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.8
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

The subject of this paper is a description and analysis of the life and work of the extraor¬dinary personality of the exiled lawyer F. A. Mann who became an extraordinary expert in public international law, private international law, comparative law and commercial law, who, moreover, laid the foundations of monetary law as a special subject of legal doctrine. As the famous English judge, Lord Denning, would say: “Mann contributed more than anyone else to the development the science of law in our time.” Born in a German Jewish family, he studied and began an academic career in Berlin. He was then forced to flee to Great Britain, where he studied law again and became a renowned solicitor and legal scholar. His career was crowned after World War II, when he became a leading figure in international legal organizations, leaving a far-reaching influence in English and international jurisprudence. In the 1960s and 1970s, he lectured at German universities in particular, where he received the highest honours, and also influenced German jurisprudence.

klíčová slova: F. A. Mann; exile; practising lawyer; scholar; outstanding legal personality

reference (19)

1. ALLEN, J.G. - DANNEMANN, G. (eds.). F.A. Mann - The Lawyer and His Legacy, Oxford: Oxford University Press (v tisku).

2. COLLINS, L. F.A. Mann (1907-1991). In: BEATSON - ZIMMERMANN, op. cit., s. 381-440. CrossRef

3. COLLINS, L. In Memoriam Dr. FA Mann, QC, CBE, FBA. British Yearbook of International Law, 1992, xvi, xxi.

4. DANNEMANN, G. - KÖNIG, C. - STAMM, F. The Correspondence of Frederick Alexander Mann (1907-1991). London: British Institute of International and Comparative Law, 2018.

5. DANNEMANN, G. Martin Wolff (1872-1953). In: BEATSON, J. - ZIMMERMANN, R. (eds.). Jurists Uprooted. German-speaking Émigré Lawyers in Twentieth-century Britain. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 381-440. CrossRef

6. EHRLICH, L. Der Verrat von Betriebsgeheimnissen nach englischem und nordamerikanischen Recht. Berlin: W. de Gruyter, 1930.

7. FLUME, W. et al. (eds.). Internationales Recht und Wirtschaftsordnung: Festschrift für F.A. Mann zum 70. Geburstag am 11. August 1977. München: C.H. Beck, 1977.

8. HOFFMANN, L. Francis Mann: Reserved judgment on judges. The Guardian, 20. 9. 1991.

9. JAKOBS, H.H. (ed.). Gedenkreden auf Frederick Alexander Mann, Brigitte Knobbe-Keuk, Werner Flume. Bonn: Bonn University Press, 2011.

10. LEWIS, G. F.A. Mann: A Memoir. Oxford: Hart Publishing, 2013.

11. LÖSCH, A. Der nackte Geist. Die Juristische Fakultät der Berliner Universität im Umbruch von 1933. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999.

12. MANN, F.A. Die Sachgründung im Aktienrecht, Mannheim: Bensheimer, 1932.

13. MANN, F.A. Life and Cases: Manuscript of an Autobiography, Göttingen: V & R Unipress, 2021. CrossRef

14. MANN, F.A. The Doctrine of Jurisdiction in International Law Revisited After Twenty Years. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1984.

15. MANN, F.A. The Doctrine of Jurisdiction in International Law. Leyden: A.W. Sijthoff, 1963.

16. MANN, F.A. The Legal Aspect of Money. 3. vydání. Oxford: Oxford University Press, 1971.

17. MANN, F.A. The Present Validity of Nazi Nationality Laws. Law Quarterly Review, 1973, Vol. 89, No. 2, s. 194-209.

18. PHILLIPS, T. A History of Herbert Smith. London: [nákl. vl.], 2007.

19. RÖWEKAMP, M. Juristinnen. Lexikon zu Leben und Werk. Baden-Baden: Nomos, 2005.

Creative Commons License
F. A. Mann – Výjimečná osobnost a jeho odkaz is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení