PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 57–67

Zdeněk Kratochvíl: od občanského zákoníku (1964) k zákonu o soudní rehabilitaci (1968)

[Zdeněk Kratochvíl: From the Civil Code (1964) to the Judicial Rehabilitation Act (1968)]

Jan Kabát

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.6
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

This article deals with the life and career of a lesser-known personality of Zdeněk Kratochvíl (1922–2012), a civil servant, legislator, university lecturer and writer who contributed to the formation of the new concept of socialist civil law and other issues related to the fixation of the so-called consolidation of socialist legality and the people’s judiciary according to the requirements of Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia. The article looks at Kratochvíl’s legal career among others through the lens of two important contemporary Czechoslovak regulations (the Civil Code of 1964 and the Judicial Rehabilitation Act of 1968) which implementation he personally participated. While the first named statute brought him to the top of his career the second heralded his steep fall.

klíčová slova: socialism; legislation; Ministry of Justice; Civil Code; Judicial Rehabilitation Act

reference (20)

1. CÍSAŘ, J. Zákon o soudní rehabilitaci č. 82/1968 Sb. jako výraz právní diskontinuity vývoje v 50. a 60. letech. Časopis pro právní vědu a praxi, 1996, roč. 4, č. 1, s. 98-106.

2. Jak postupují rehabilitace. Rovnost, 1969, roč. 84, č. 30, s. 1. Nebo také: Jak postupují rehabilitace. Tribuna, 1969, roč. 1, č. 6, s. 16.

3. KOMEDA, V. V. - KOŘÁN, J. - MACHOVEC, M. - NAVRÁTIL, P. - STÁREK, F. - SUK, J. "Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 204-208.

4. KRATOCHVÍL, A. Dějiny města Sedlčan. Sedlčany: Staněk a spol., 1938.

5. KRATOCHVÍL, Z. Akční program resortu spravedlnosti zůstává i nadále naším programem. Socialistické soudnictví, 1968, roč. 8, č. 10, s. 9. CrossRef

6. KRATOCHVÍL, Z. Faktické záruky soudcovské nezávislosti a ustavování soudců do funkcí. Socialistická zákonnost, 1968, roč. 16, č. 12, s. 719-725.

7. KRATOCHVÍL, Z. Jsme důsledně pro soudcovskou nezávislost. Socialistické soudnictví, 1968, roč. 8, č. 5, s. 7.

8. KRATOCHVÍL, Z. Majetková práva občanů ve sféře uspokojování osobních potřeb. Socialistická zákonnost, 1960, roč. 8, č. 5, s. 289-302.

9. KRATOCHVÍL, Z. Nevyvratitelná právní domněnka při zániku SJM. Bulletin advokacie, 2006, roč. 17, č. 10, s. 46-47.

10. KRATOCHVÍL, Z. Problematika právní úpravy věcných služeb v novém občanském zákoníku. Právník, 1964, roč. 103, s. 148-159.

11. KRATOCHVÍL, Z. Příspěvek k novému pojetí občanského zákoníku ve světle usnesení ÚV KSČ o dalším upevňování socialistické zákonnosti a zlidovění soudnictví. Socialistická zákonnost, 1961, roč. 9, č. 1, s. 14-23.

12. KRATOCHVÍL, Z. Služby v občanském právu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965, s. 89-90.

13. KRATOCHVÍL, Z. Smlouva o dílo ve vztazích mezi socialistickými organizacemi a občany při poskytování služeb. Právník, 1964, roč. 103, s. 41-59.

14. O soudní rehabilitaci. Rovnost, 1968, roč. 83, č. 148, s. 1.

15. PIPEK, J. - HALAŠKA, J. - KRATOCHVÍL, Z. Komentář k zákonu o prokuratuře. Praha: Orbis, 1957, s. 129-130.

16. Právníci k srpnovým událostem. Rovnost, 1968, roč. 83, č. 148, s. 3.

17. TRATINA, V. a kol. Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu: (1945 až současnost). Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2001, s. 145.

18. Vláda ČSR o územním uspořádání. Rudé právo, 1969, roč. 49-50, č. 179, s. 1.

19. Výročí osobností - únor 2022. Radnice - zpravodaj města Sedlčany, 2022, roč. 27, č. 2, s. 19.

20. ZÍTEK, A. - PAŽOUT, J. Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, s. 172.

Creative Commons License
Zdeněk Kratochvíl: od občanského zákoníku (1964) k zákonu o soudní rehabilitaci (1968) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení