PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 19–29

Research of Historic-Cultural Heritage of Medieval Ganja Based on Information about the Nizami Ganjavi Family

Elnur Latif oglu Hasanov

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.3
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

Historic-archaeological, also ethnographic studies and numerous historical sources and scientific data confirm that the city of Ganja has moved at least five times since its foundation. The original city of Ganja is considered to be the area near the village of Gadamish, five kilometers from the village of Zurnabad, on the left bank of Ganjachay, which is popularly called the “Fortress place”. As a result of the earthquake in 427 and the wars between the Huns and the Sassanids, the ancient city of Ganja was destroyed and the city was established for the second time 8–9 versts from Gizil Gaya, 9–10 km north of Gizil Gaya. The present city of Ganja. In the VII century the city was destroyed by Arab invaders. Ganja, which moved for the third time, was established in the region called “City cape”, which is located in the territory of the present Samuh district. The city of Ganja, which was destroyed by a natural disaster, was built between the VII and XVII centuries in the region called the Shikh plain, the devastated land where the current Imamzadeh historical-architectural complex is located. It has existed for the fourth time in centuries. For the fifth time, the city of Ganja was built by Shah Abbas I in the XVII century on the territory of the current Ganja fortress. It is clear that, historical-literary heritage of Ganja city also belongings to such thinkers of Azerbaijan as Nizami Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Mirza Shafi Vazeh and other scientists, poets, philosophers. During centuries in this city lived such famous persons, thinkers as Nizami Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Siti Ganjavi, Raziya Ganjavi, Mirza Shafi Vazeh and others. Nizami Ganjavi influenced the expansion and defense of the ideology of akhilik with his works. After going through the difficult and turbulent moments of his youth, gaining experience and enlightenment raised him to the rank of Sheikh. In this research work on the basis of historical and written scientific sources, archival documents have been studied the features of development of science and education of the Renaissance period in Ganja city of Azerbaijan. In scientific work were also studied the teaching of social, humanitarian and natural sciences in Ganja during this historical period, the services of prominent scientists, thinkers and teachers of that period, who worked in madrasa and used rich libraries. In particular, given the importance of the city as a socio-political, economic, scientific and cultural center in the Middle Ages. By the way, during this historical period Ganja as an important political and cultural center was visited by famous scholars of the Muslim East, as well as important historical information about their teaching and scientific activities have been studied for many years. In scientific article on the basis of available scientific sources, historical documents, written sources, are considered the merits and patronage of the Azerbaijani state of Atabeys, which played an exceptional role in the development of the traditions of our national statehood, in the formation of prominent figures in science and culture. Also in this study, based on historical and ethnographic sources, have been determined the significance of the scientific, literary and cultural development of Ganja in the revival of the characteristic features of the Renaissance period not only of the country, but also in the development of the Islamic world as a whole. It also examines the propaganda in the works of the predecessors and successors of Sheikh Nizami, along with national traditions, universal human values and calls for a culture of coexistence.

klíčová slova: Middle ages; Azerbaijan; Ganja city; cultural heritage; historical study

reference (21)

1. AHMADOV, F. M. Gəncənin tarix yaddaşı. [Historical Memory of Ganja.] Ganja: Elm, 2007.

2. Azərbaycan incəsənəti. VIII cild. [Azerbaijan Art. Vol. 8.] Baku: Elm, 1959.

3. BÜNYADOV, T. et al. Azərbaycan arxeologiyası. Altı cilddə. VI cild. [Azerbaijan Archaeology. In Six Volumes. Vol. 6.] Baku: Sharg-Garb, 2008.

4. BÜNYADOV, T. et al. Azerbaycan etnoqrafiyasi. Üç cilddə. I cild. [Azerbaijan Ethnography. In Three Volumes. Vol. 1.] Baku: Sharg-Garb, 2007.

5. GULIYEVA, N. M. - HASANOV, E. L. Investigation of Basic Decorative-Applied Arts of Ganja on the Basis of Some Innovative Arguments and Technologies. Science and Society: Proceedings of the 3rd International scientific-practical conference. London: Scieuro, 2013, pp. 284-285.

6. HASANOV, E. L. Innovative Research of Urban Heritage of Ganja Based on the Local Epigraphic Monuments. 2nd International Science and Engineering Conference, 2021, pp. 28-29.

7. HASANOV, E. L. About Comparative Research of Poems "Treasury of Mysteries" and "Iskandername" on the Basis of Manuscript Sources as the Multiculturalism Samples. International Journal of Environmental and Science Education, 2016, Vol. 11, No. 16, pp. 9139-9142.

8. HASANOV, E. L. About Research of Features of Legal Culture on the Basis of Historical-Literary Heritage. Information (Japan), 2017, Vol. 20, No. 4, pp. 2289-2296.

9. HASANOV, E. L. Applied Significance of Investigation of Handicrafts Branches in Ganja City Based on Innovative Technologies (Historical-Ethnographic Research). Prague: Vědecko vydavatelské centrum Sociosféra-CZ, 2018.

10. HASANOV, E. L. Innovative Research of National Wisdom in Works of Nizami Ganjavi. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2022, Vol. 105, No. 1, pp. 475-481. CrossRef

11. HASANOV, E. L. Innovative Significance of Research of Traditional Architectural Features of Ganja. TSU-TI - The International Scientific Journal of Humanities, 2022, Vol. 1, No. 1, pp. 72-74.

12. HASANOV, E. L. Innovative Study of Historical-Ethnographic and Cultural Heritage of Ganja City for Renaissance Period. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2021, Vol. 2, No. 94, pp. 248-254. CrossRef

13. HASANOV, E. L. Local Ganja Carpets as the Samples of Contemporary Museum Studies. Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie. Ediția 31, 28-29 octombrie 2021. Chisinau. Chişinău: Bons Offices SRL, p. 139.

14. HASANOV, E. L. To the Question on Research of Craftsmanship Traditions of Ganja of XIX - First Half of XX Centuries. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015, Vol. 6, No. 1, Part S1, p. 435.

15. HÄSÄNOW, E. L. Ethno-anthropologische merkmale der Gändschänischen Teppiche von XIX-XX jahrhundert (auf die 220jährige jubiläum der Aserbaidschanischen gelehrten und dichter gewidmet Mirsä Schäfi Waseh). Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2014, Nr. 1, S. 3-4.

16. MUSTAFAYEV, A. N. Azərbaycanda sənətkarlıq. [Handicrafts in Azerbaijan.] Baku: Altay, 2001, p. 116.

17. MUSTAFAYEV, J. M. Orta əsrlərdə sənətkarlıq təşkilatları. [Craftsmanship organizations during the Middle ages.] Cahan jurnalı, 1998, No. 4, pp. 17-21.

18. POULMARC'H, M. - LANERI, N. - HASANOV, E. L. Innovative Approach to the Research of Ethnographic-Archaeological Heritage in Ganja Based on Materials of Kurgans. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2019, Vol. 4, No. 77, pp. 341-345. CrossRef

19. TABEIKYNA, E. K. - KAMALOVA, G. T. - HASANOV, E. L. - DZHUMAGALIYEVA, K. V. - DEMEUOVA, N. K. The Place of Intelligentsia in Socio-Economic Development of Society: The Creative Perspective. Creativity Studies, 2021, Vol. 14, No. 1, pp. 235-240. CrossRef

20. АLİZADEH, А. А. Социально-экономическая политическая история Азербайджана: XIII-XIV вв. [Socio-economical and Political History of Azerbaijan in XIII-XIV Centuries.] Baku: Academy of Sciences of Аz SSR, 1959, p. 17.

21. Историческая книга Елизаветпольской губернии на 1910 г. [Historical Book of Elizavetpol Province for 1910.] Elizavetpol: [?], 1914, pp. 123-124.

Creative Commons License
Research of Historic-Cultural Heritage of Medieval Ganja Based on Information about the Nizami Ganjavi Family is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení