PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 23–37

Republikán a volnomyšlenkář? Složitý život Leopolda Heyrovského mezi státem, rodinou a společností

[A Republican and a Freethinker? The Uneasy Life of Leopold Heyrovský between the State, Family and Society]

Jan Kober

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.43
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The article deals with the characterization of Leopold Heyrovský (1852–1924), professor of Roman law at the Law Faculty of the Charles University in Prague, as a “republican” and “freethinker”, as preserved by the memories of his descendants. Using the memories of his daughter Klára Heyrovská and of his colleague Jan Krčmář, the author focuses on religion, political and social ideas and the paternal role of Leopold Heyrovský. On the basis of partial sources, he is trying to reconstruct the political, religious, and social habitus of the hitherto less researched Prague university professor. It turns out that the characterization of Heyrovský as a republican and freethinker basically corresponds to reality, but with the caveat that Heyrovský was well aware of the risks that such opinions would bring him, and therefore expressed them only very carefully. His religious situation – he remained formally Catholic but did not participate in any religious ceremonies – was complicated not only by his position as a university professor, but also by his marriage to a fervent Catholic wife who raised their children in this faith. Nevertheless, he tried to pass on his free-spirited and patriotic views to his children, to whom he devoted a lot of time as a committed father.

klíčová slova: Leopold Heyrovský; Austria-Hungary; Czech Lands; Central Europe; Legal history; political nonconformism; religious nonconformism; republicanism; patriotism; atheism; agnosticism; legal profession

reference (24)

1. ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. František Vavřínek. In: SKŘEJPKOVÁ, Petra (ed.). Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009.

2. ČAPEK, K. Hovory s T. G. Masarykem. III. Myšlení a život. Praha: Fr. Borový, 1935.

3. ČERVINKA, F. Boje a směry českého studentstva na sklonku minulého a na počátku našeho století. Praha: Univerzita Karlova, 1962.

4. DYK, V. Válečná tetralogie. In: GRUND, A. (ed.). Spisy Viktora Dyka, sv. 3. Praha: Československý spisovatel, závod Fr. Borový, 1949.

5. FIALA, M. Hanl von Kirchtreu (1872) [online]. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na: <https://www.novanobilitas.eu/rod/hanl-von-kirchtreu-1872>.

6. HAVLÍČEK, K. Duch Duch Národních Novin, spis obsahující úvodní články z Národních Novin roků 1848 1849 1850. Hora Kutná: [s. n.], 1851, s. 105 (článek Potřeba federace z 5. května 1849).

7. HAVRÁNEK, J. Boj za všeobecné, přímé a rovné hlasovací právo roku 1893. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

8. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a system soukromého práva římského. 4. vyd. Praha: Nakladatelství J. Otto, 1910.

9. HOFBAUEROVÁ-HEYROVSKÁ, K. Mezi vědci a umělci. Praha: Josef R. Vilímek, 1947.

10. KINDL, V. Karel Kadlec. In: SKŘEJPKOVÁ, P. (ed.). Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009.

11. KORYTA, J. Jaroslav Heyrovský. Praha: Horizont, 1976.

12. KORYTA, J. Jaroslav Heyrovský. Praha: Melantrich, 1990.

13. KRČMÁŘ, J. Antonín Randa. Poznámky k jeho veřejným činnostem. In: Randův jubilejní památník. Praha: Právnická fakulta university Karlovy, 1934.

14. KRČMÁŘ, J. Paměti. Díl I. Do roku 1918. (eds. Luboš Velek, Alice Velková, Martin Klečacký). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017.

15. LIBLÍNSKÝ, J. S. Česká přísloví a pořekadla. Praha: Nákladem Vácslava Hessa, 1848.

16. MADĚRA, F. (ed.). Heraldické a nápisové památky Chomutovska. Chomutov: Oblastní muzeum Chomutov, 2003.

17. MARKOVÁ, H. - OSSENDORFOVÁ, H. Vilibald Funk. In: SKŘEJPKOVÁ, Petra (ed.). Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009.

18. MERAVIGLIA CRIVELLI, R. J. Der Böhmische Adel. Nürnberg: [s. n.], 1885.

19. NOVOTNÝ, R. R. Nobilitace Františka Ladislava Riegera. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2000, č. 13, s. 93-120.

20. SVOBODA, E. Bylo - nebylo. Vzpomínky. (ed. Jan Kober). Dolní Břežany: Scriptorium, 2023 (vyjde).

21. SVOBODA, E. Za Leopoldem Heyrovským. České právo, 1923, roč. 5, č. 10, s. 79.

22. SVOBODA, E. Za Leopoldem Heyrovským. České právo, 1923, roč. 5, č. 10, s. 79.

23. ŠPIRITOVÁ, A. Omladináři. Paginae historiae, 1999, č. 7, s. 85-110.

24. ŠPIRITOVÁ, A. Slovník představitelů státní správy v Čechách 1850-1918. Praha: Státní ústřední archiv, 1993.

Creative Commons License
Republikán a volnomyšlenkář? Složitý život Leopolda Heyrovského mezi státem, rodinou a společností is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení