PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 11–21

Česká právní terminologie na cestě k Leopoldu Heyrovskému

[Czech Legal Terminology on Its Way Towards Leopold Heyrovský ]

David Falada

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.42
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The paper contemplates the importance of Leopold Heyrovský’s position as one of the most influential professors at Charles University in the late 1800s. His textbook, as the first Czech-language textbook of Roman law, was first published in a position to be able to set forth the thesaurus of the Czech private-law legal terminology which is still used today. In this context, the paper offers an overview of the preceding position of the Czech language in the legal system.

klíčová slova: Heyrovský; terminology; Czech language; private law

reference (19)

1. FORST, V. (ed.). Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Díl 2 (H - L, Dodatky k LČL 1, A - G). Praha: Academia, 1993, heslo "Klaret", s. 695 - 697.

2. HAVRÁNEK, B. Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda, řada II., Spisovný jazyk český a slovenský, Praha: Sfinx, B. Janda, 1936.

3. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a system soukromého práva římského. Praha: J. Otto, 1921.

4. HEYROVSKÝ, L. Instituce římského práva. Praha: J. Otto, Praha, 1888.

5. HJELMSLEV, L. O základech teorie jazyka. Praha: Academia, 1972.

6. HLAVÁČEK, I. - KAŠPAR, J. - NOVÝ, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha: Svoboda, 1988.

7. Justiniana ciesaře Ustanovenie a naučenie neb Prvniech počátkuov práv městských knihy čtvery (D. Justiniani Institutionum libri quattor.). Praha: Jednota právnická, 1867.

8. KEJŘ, J. Dějiny pražské právnické univerzity. Praha: Karolinum, 1995.

9. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo, Praha: C. H. Beck, 1995.

10. MARVAN, J. Jazyk. Jeho český příběh. Prvních tisíc let 800 - 1800. Malý průvodce cestami české lingvoekologie. Praha: Karolinum, 2015.

11. PEŠEK J. Josef Vladimír Pelikán, průkopník české terminologie právnické. Sborník věd právních a státních, 1917, roč. 17, s. 65.

12. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: V. Linhart, 1935.

13. SKŘEJPKOVÁ, P. - SOUKUP, L. Antologie české právní vědy (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.). Praha: Karolinum, 1993.

14. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Díl II. Právo majetkové. Praha: [nákl. vl.], 1935.

15. STICH A. Jazykověda - věc veřejná. Praha: NLN, 2004.

16. STICH A. Kopací míč Jungmann, Literární noviny, 28. 8. 1996.

17. STICH, A. Ať žije český furor orthographicus, Literární noviny, 13. 9. 1990.

18. STICH, A. Do kolečka dokola - o tom českém pravopisu, Literární noviny, 7. 1. 1993.

19. WALDT, O. F. Boëmici praeconium idiomatis. / Chvála českého jazyka. Praha: Václav Pour, 1938.

Creative Commons License
Česká právní terminologie na cestě k Leopoldu Heyrovskému is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení