PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 177–194

Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

[Development of the Legal Regulation of Agreements on Work Performed out of Employment Relationship]

Jan Machala

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.45
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

The article analyses the development of agreements on work performed outside employment relationship in the Czechoslovak and Czech legal system on the background of the contemporary context. Agreements on work performed outside employment relationship are a traditional institution of Czech and Slovak labour law, which is not found anywhere else in the world. The reason for their creation is related to the economic needs of Czechoslovakia in the socialist era. The article discusses the contemporary context of the creation of such agreements, their original legal regulation in the previous Labour Code (Act No. 65/1965 Sb.), important amendments and the reasons that led to them, and the legal regulation of agreements in the new Labour Code (Act No. 262/2006 Sb.). The knowledge gained from the study of agreements on work performed outside employment relationship is used to present de lege ferenda considerations.

klíčová slova: development of agreements on work performed outside employment relationship; agreement to complete a job; agreement to perform work; Labour Code; dependent work

reference (51)

1. BĚLINA, M. Nový zákoník práce. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 9.

2. BĚLINA, M. (ed.). Pracovní právo. 3. vydání. Praha: Všehrd, 1994.

3. BĚLINA, M. Pracovní právo na rozcestí? Právník, 1997, roč. 136, č. 12.

4. BENEŠ, J. - PUDÍK, V. K některým otázkám novelizovaného zákoníku práce. Práce a mzda, 1976, roč. 24, č. 1.

5. BERNARD, F. K problematice dohod o pracích konaných mino pracovní poměr. Právny obzor, 1972, roč. 55, č. 9.

6. BERNARD, F. - BOGUSZAKOVÁ, A. Zákon č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, s vysvětlivkami. Práce a mzda, 1975, roč. 23, č. 4-5.

7. BUKOVJAN, P. - CHLÁDKOVÁ, A. Některé změny v souvislosti s novým zákoníkem práce. Práce a mzda, 2006, roč. 54, č. 7-8.

8. DANDOVÁ, E. Novela zákoníku práce. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2013, roč. 21, č. 4.

9. Důvodová zpráva, obecná část. Tisk č. 16, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969-1971. [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/eknih/1969fs/tisky/t0016_03.htm.

10. Důvodová zpráva, obecná část. Tisk č. 100, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1986-1990. [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0100_09.htm.

11. Důvodová zpráva, obecná část. Tisk č. 155, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 2010-2013. [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=66183&pdf=1.

12. Důvodová zpráva, obecná část. Tisk č. 509, Národní shromáždění republiky Československé 1948-1954. [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_09.htm.

13. Důvodová zpráva, zvláštní část. Tisk č. 78, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971-1976. [online]. Dostupné na: https://www.psp.cz/eknih/1986fs/tisky/t0100_09.htm.

14. DVOŘÁK, J. - MACKOVÁ, A. (eds.). Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018.

15. HAVLÍK, A. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v novém zákoníku práce. Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 6.

16. HŮRKA, P. Využití zásady "Co není zakázáno, je dovoleno" v pracovním právu. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 24.

17. CHLÁDKOVÁ, A. Dohoda o provedení práce od 1. 1. 2011. Práce a mzda, 2011, roč: 59, č. 1.

18. CHLÁDKOVÁ, A. Zaměstnávání brigádníků. Práce a mzda, 2015, roč. 63, č. 7-8.

19. CHLÁDKOVÁ, A. - ZTRATIL, M. Dohoda o provedení práce po novele zákoníku práce a změny předpisů nemocenského pojištění. Práce a mzda, 2011, roč. 59, č. 12.

20. JAKUBKA, J. Co má řešit návrh novely zákoníku práce? Práce a mzda, 2000, roč. 48, č. 1-2.

21. KALENSKÁ, M. Československé pracovní právo. 2. vydání. Praha: Panorama, 1988.

22. KALENSKÁ, M. Novela zákoníku práce a vedlejší zaměstnání. Socialistická zákonnost, 1989, roč. 37, č. 4.

23. KALENSKÁ, M. Pracovní právo v nové soustavě řízení. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965.

24. KALENSKÁ, M. Pracovní právo v tržním hospodářství. Právník, 1991, roč. 130, č. 7.

25. KOSTEČKA, J. K novelizaci zákoníku práce. Socialistická zákonnost, 1989, roč. 37, č. 3.

26. KOSTEČKA, J. Zpřesnění úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Socialistická zákonnost, 1975, roč. 23, č. 6.

27. KOTTNAUER, A. - SOUČKOVÁ, M. Novela zákoníku práce a prováděcí předpisy. Práce a mzda, 1989, roč. 37, č. 1-2.

28. KUKLÍK, J. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde, 2002.

29. LUHAN, J. Hodnocení působení zákoníku práce. Socialistická zákonnost, 1973, roč. 21, č. 7.

30. MATĚJKA ŘEHOŘOVÁ, L. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. In: PICHRT, J. (ed.). Pracovní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.

31. NAVRÁTIL, O. Dohody o pracích mimo pracovní poměr. Praha: Práce, 1981.

32. OLÁH, G. Právne-ekonomické aspekty novej úpravy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Práce a mzda, 1976, roč. 24, č. 6.

33. PAVLÁTOVÁ, J. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Socialistická zákonnost, 1968, roč. 16, č. 3-4.

34. PETRÁŠ, J. - SVOBODA, L. (eds.). Československo v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015.

35. PÍCHOVÁ, I. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

36. PŘENOSILOVÁ, V. - SOUČKOVÁ, M. Výklad novely zákoníku práce a prováděcích předpisů k němu. Práce a mzda, 1991, roč. 39, č. 2-3.

37. PULLMANN, M. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.

38. REDAKCE. Budujeme vyspělou socialistickou společnost. Práce - list Revolučního odborového hnutí, 1960, roč. 16, č. 300.

39. REDAKCE. Z usnesení ÚV KSČ k dalšímu upevňování socialistické zákonnosti a zlidovění soudnictví. Práce - list Revolučního odborového hnutí, 1960, roč. 16, č. 300.

40. REŽNÝ, H. - TÝC, J. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Bratislava: Práca, 1974.

41. ŠIK, O. Jarní probuzení - iluze a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1990.

42. ŠTANG, M. Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.

43. ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

44. ŠUBRT, B. Co přináší novela zákoníku práce od 1. 1. 2014. Práce a mzda, 2013, roč. 61, č. 12.

45. ŠUBRT, B. První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích. Práce a mzda, 2017, roč. 65, č. 3.

46. ŠUSTA, V. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a předchozí souhlas mateřské organizace. Práce a mzda, 1976, roč. 24, č. 1.

47. TEJKAL, J. (ed.). Zákoník práce v otázkách a odpovědích. Praha: Práce, 1968.

48. TOMAN, J. Zákon o osemhodinovej pracovnej dobe z roku 1918 - politický a právny kontext. Právník, 2008, roč. 147, č. 11.

49. VOJÁČEK, L. - TAUCHEN, J. - SCHELLE, K. (eds.). Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

50. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

51. WITZ, K. Československé pracovní právo. Praha: Orbis, 1967.

Creative Commons License
Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení