PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 165–176

Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945)

Milan Töreki

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.44
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

This study presents the destruction of the Hungarian currency caused by the Second World War. The devastation caused by Nazi collaboration and the Soviet Red Army had an impact on the Hungarian “pengő”. The occupying Soviets tried to take advantage of all this and interfered with the circulation of money to increase their own political influence. They printed their own banknotes, which were later used to pay by the Hungarian National Bank. The Provisional Government tried to stop inflation after the war and then tried to resist Soviet pressure and to restore cash flow in Hungary, as well.

klíčová slova: Second World War; Red Army; Hungarian currencies; pengő; monetary law; Arrow Cross Party; issuance of money; legal currencies

reference (11)

1. ADAMOVSZKY, I. Magyar szükségpénz katalógus, 1723-1959 [A catalogue of Hungarian emergency currencies 1723-1959]. Budapest: Adamo-ker Bt., 2008.

2. AUSCH, S. Az 1945-1946. évi infláció és stabilitás [Inflation and stability in 1945-1946]. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1958.

3. BOTOS J. A Magyar Nemzeti Bank története II. Az önálló jegybank 1924-1948 [History of the Hungarian Central Bank II. The independent central bank 1924-1948]. Budapest: Presscon Kiadó, 1999.

4. HALPERN, R. Szükségpénzt? [Emergency currency?]. Néplap, 1944, I. évfolyam, 16. szám.

5. HUSZKA, L. - NAGY, Á. Pénzforgalom Szegeden [Money in circulation in Szeged] 1944-1945-ben. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1987, 1.

6. KUPA, M. Felszabadulásunk pénzei [Currencies of our liberation] (1944-1945). Honismeret, 1985, XIII. évfolyam, 2.

7. KUSCSIK, P. Magyarország papírpénzei 1900-1946 [Banknotes of Hungary 1900-1946]. Pozsony: Detail Kiadó, 2017.

8. Members of the German defense forces passing or staying in Miskolc can only use Hungarian currency for purchases. Magyar Jövő, 1944, XXVI. évfolyam, 70. szám, március 28.

9. RÁDÓCZY, G. Egy eddig ismeretlen szükségpénz [A so far unknown emergency currency]. Numizmatikai Közlöny, 1968, LXVI-LXVII. évfolyam.

10. RÁDÓCZY, G. A legújabb kori magyar pénzek (1892-1981) [Hungarian currencies in contemporary history (1892-1981)]. Budapest: Corvina Kiadó, 1984.

11. SZŰCS, L. Dálnoki Miklós Béla Kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) Minisztertanácsának jegyzőkönyvei 1944. december 23. - 1945. november 15. [Minutes of the Ministerial Council of the Government of Béla Miklós Dálnoki (Temporary National Government), December 23, 1944 - November 15, 1945.]. A. & B kötet. Budapest: MOL, 1997.

Creative Commons License
Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení