PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 71–84

Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století

[The Law Studies and Women’s Career in Selected European Countries and the USA from the Late 19th Century to the 1930s]

Vendulka Valentová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.39
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

Women have generally been permitted to study law properly at university since the late 19th century. The first country to allow women to study at university level was the United States of America. In Europe, it has been possible for women to study law at the universities and practise it, particularly as attorneys-at-law, later than in the USA, but with equal success.

klíčová slova: women; law studies; Europe; United States of America; advocacy

reference (19)

1. ALBISETTI, J. C. Portia Ante Portas: Women and the Legal Profession in Europe, ca. 1870-1925. Journal of Social History, 2000, Vol. 33, No. 4, s. 825-857. CrossRef

2. BALÍK, S. Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie. Plzeň: ZČU, 1998.

3. BEYER, S. S. Women's Jobs. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949.

4. BRAUN, L. Die Frauenfrage: ihre geschichtliche Entwicklung und wirtschaftliche Seite. Leipzig: Hirzel, 1901.

5. Bundesrechtsanwaltkammer (Hrsg.). Anwalt ohne Recht: Schicksale jüdischer Anwälte in Deutschland nach 1933. Berlin: Be.bra Verlag, 2007.

6. CARROLL, M. et al. Woman: In All Ages and in All Countries. Volume 6. Philadelphia: Rittenhouse Press, 1908.

7. HERMAN, F. Ženská otázka. Praha: V. Kotrba, 1899.

8. CHURCHILL, L. J. - BROWN, P. R. - JEFFREY, J. E. Women Writing Latin: from Roman antiquity to early modern Europe. New York - London: Routledge, 2002.

9. KOZÁKOVÁ, A. Ženy a právnická povolání. Všehrd. List československých právníků, 1923, svazek/ročník 5, číslo/sešit 10.

10. KOZÁKOVÁ, A. Zasedání rady Mezinárodní federace vysokoškolsky vzdělaných žen v červenci 1930 v Praze. In: Čeho jsme docílily…, Deset let práce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen. Praha: Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, 1932.

11. KRÁL, V. Případy slavných i neslavných aneb můj život s advokacií. Praha: Rego, 2002.

12. LADWIG-WINTERS, S. Anwalt ohne Recht: Schicksale jüdischer Anwälte in Deutschland nach 1933. Rechtsanwaltskammer Berlin (Hrsg.). Berlin: Be.bra Verlag, 2007.

13. Právnický odbor Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v Republice československé. Právničky na universitě a v praxi. Praha, 1928.

14. SKOPOVÁ, Ž. Činnost sdružení ve stycích zahraničních. In: Čeho jsme docílily…, Deset let práce Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen. Praha: Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, 1932.

15. UGLOW, J. - HENDRY, M. Dictionary of Women's Biography. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

16. VALENTOVÁ, V. Počátky řádného studia posluchaček Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právněhistorické studie, 2013, roč. 43, s. 311-326.

17. VALENTOVÁ, V. Působení českých žen v právnických profesích v ČSR v letech 1918-1938 (studium, uplatnění v praxi). In: Naděje právní vědy, Býkov 2010: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25.4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 194-208.

18. VALENTOVÁ, V. Společenské a právní postavení české ženy od poloviny 19. století do roku 1938. In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava: KEY Publishing, 2012.

19. WINY, C. Die ersten Rechtsanwältinnen in München. In: Münchener Anwaltverein (Hrsg.). 12 Jahrzehnte MAV. Festschrift. Bonn: Deutscher Anwaltverlag, 2000, s. 19-25.

Creative Commons License
Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení