PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 49–54

The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code

Emese von Bóné

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.37
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

This paper focuses on the historical backgrounds of the marital power in the marriage legislation in the French Civil Code via the works of Robert Joseph Pothier. The legal status of the husband and wife and their mutual relationship as regulated by the first Dutch Civil Code of 1838, which was inspired by the French Civil Code, is also discussed. In the final part of this paper the latest reforms of the marriage legislation are analysed.

klíčová slova: marital power; marriage legislation; feminist period; codification; French Civil Code; Dutch Civil Code

reference (15)

1. BAKKER-NORT, B. De vrouwen tegen den Code Napoléon, naklanken van het congres te Parijs. Het Nieuwe Leven, 1926, 12e jaargang, aflevering 4/5, augustus/september, pp. 97-109.

2. BAKKER-NORT, B. Hoofdlijnen voor een moderne huwelijkswetgeving. Amsterdam: Vereeniging van Staatsburgeressen, 1920, pp. 1-12.

3. BAKKER-NORT, B. Moet de maritale macht in onze huwelijkswetgeving behouden blijven of worden afgeschaft? [s.l.], 1931, pp. 1-16.

4. BAKKER-NORT, B. Schets van de rechts-positie der getrouwde vrouw in Duitschland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Groningen, 1914.

5. BRAUN, M. De prijs van de liefde. Amsterdam: Spinhuis, 1992.

6. DOEK, J.E. - DREWES, H. Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer: Kluwer, 1984.

7. JACOBS, A. Herinneringen. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1924, herdruk Nijmegen: Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1978.

8. LIMBURG, J. Het familierecht van het Burgerlijk Wetboek in zijn karakteristieke eigenschappen tegenover het recht van thans. In: SCHOLTEN, P. - MEIJERS, E. M. (eds.). Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938. Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1938.

9. MONBALLYU, J. Geschiedenis van het familierecht, van de late middeleeuwen tot heden. Leuven: Acco Uitgeverij 2006.

10. POTHIER, R. J. Oeuvres de Pothier, Traité de la communauté auquel on a joint un traité de la puissance du mari sur le personne et les biens de la femme, par l'auteur du Traité des Obligations, nouvelle édition, tome 1. Paris, 1806.

11. POTHIER, R. J. Oeuvres de Pothier, Traité du contrat de mariage, cinquième partie. Paris, 1818.

12. POTHIER, R. J. Traité du contrat de mariage, avec notes indicatives des changements introduits par la nouvelle législation et par la nouvelle jurisprudence, par l'auteur du Traité des Obligations, tome premier. Paris, 1813.

13. VAN DAPPEREN, H.J.M. De vrederechter in Nederland 1811-1838. Rotterdam: Erasmus University, 1991.

14. VON BÓNÉ, E. K. E. De familieraad in Nederland 1811-1838. Rotterdam: Erasmus University, 1992.

15. VON BÓNÉ, E. Der Einfluss des französischen Scheidungsrecht im Vereinigten Köningreich der Niederlande (1815-1830). In: SCHULTZE, R. (hrsg.). Rheinisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte. Berlin: Ducker&Humblot, 1998, pp. 267-276.

Creative Commons License
The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení