PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 113–131

Tvorba ústavy Slovenské republiky z 21. července 1939 a cesta k jejímu přijetí

[Process of Creation of the Constitution of the Slovak Republic of 21st July 1939 and the Way towards its Adoption]

Martin Neumann

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.8
zveřejněno: 05. 04. 2022

Abstract

This article deals with the process of creation and adoption of the Constitution of the Slovak Republic in 1939. Firstly, the development of Slovak autonomism and separatism with an emphasis on events following the Munich Agreement is briefly outlined. Secondly, the beginning of the existence of the Slovak state after its proclamation in March 1939 is introduced. Finally, the main part of the article researches ideological concepts applied in the described constitution. Moreover, it concerns itself with the working process of Constitution Commission of HSĽS presidency, which has prepared the government Bill of the Constitution, and changes made by the Constitutional and Legal Affairs Committee of the Slovak Assembly. In the final chapter, the principal provisions and institutions of the Constitution, including their changes during the legislative procedure and their further changes under conditions of authoritarian or totalitarian state led by far-right HSĽS are being discussed.

klíčová slova: legislative process; constitutional system; authoritarian and totalitarian regimes; Slovak Assembly; Slovak Republic (1939–1945)

reference (19)

1. BAKA, I. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. Bratislava: Vojenský historický ústav Bratislava, 2010.

2. BRÖSTL, A. et al. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

3. GRÓNSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Díl I. 1914-1945. Praha: Karolinum, 2005.

4. KAMENEC, I. Slovenský stát. Praha: Anomal, 1992.

5. KLABJAN, B. Taliansko a Slovensko vo vojne. Vplyv talianskeho fašizmu na Slovensku pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 451-470.

6. KONEČNÝ, S. Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939. Človek a spoločnosť, 2019, roč. 22, Supplement, s. 44-61. CrossRef

7. KRAWCZYK, A. Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa. Praha: Academia, 2019.

8. MATHÉ, S. Prvá slovenská republika. Politologický náčrt. Bratislava: Post Scriptum, 2004.

9. MEDERLY, K. Ústava slovenskej republiky a jej zásadné směrnice. Bratislava: [s.n.], 1939.

10. MICHELKO, R. Slovenská republika v rokoch 1939-1945. Štúdie. Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej, 2015.

11. NIŽANSKÝ, E. Slovensko medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom. In: RYBÁŘ, R. - VALACH, M. (eds.). Totalitarismus ve 20. století: československé zkušenosti. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 127-146.

12. PAVLÍČEK, V. et al. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky.1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011.

13. PODOLEC, O. Medzi kontinuitou a diskontinuitou… Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945. Bratislava: Atticum, 2014.

14. PODOLEC, O. Ústavné provizórium. Ústavnoprávne otázky vzniku Slovenského štátu a fungovania jeho politického systému do prijatia ústavy. In: PEKÁR, M. - PAVLOVIČ, R. (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a Salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VI. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta - Universum, 2007, s. 23-37.

15. RYCHLÍK, J. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012.

16. SOKOLOVIČ, P. The Slovak Republic 1939-1945. The Nature and Major Milestones of the Regime. In: Historica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, sv. 55, s. 239-264.

17. ŠVECOVÁ, A. - GÁBRIŠ, Tomáš. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

18. VIETOR, M. Príspevok k objasneniu fašistického charakteru tzv. Slovenského štátu. Historický časopis, 1960, roč. VIII, č. 4, s. 482-508.

19. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - KNOLL, V. České právní dějiny. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

Creative Commons License
Tvorba ústavy Slovenské republiky z 21. července 1939 a cesta k jejímu přijetí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení