PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 103–111

Scholarly Potential of the Lviv Interwar Romanist Community

Grzegorz Nancka

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.7
zveřejněno: 05. 04. 2022

Abstract

This article presents the scholarly activity of two generations of researchers focusing on Roman law, associated professionally with the Lviv university in the interwar period. First, it shows the attainments of Leon Piniński and Marceli Chlamtacz. Then, it focuses on the attainments of a younger generation of Lviv scholars, including Wacław Osuchowski and Edward Gintowt. The presentation of the activities of these scholars made it possible to demonstrate the scholarly potential of the Lviv interwar Romanist community, which was one of the leading centers of research on Roman law in interwar Poland, if not the most important one.

klíčová slova: Roman law; Lviv; legal science; history of law

reference (55)

1. ALLERHAND, M. Wacław Osuchowski: Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem, Lviv 1930. Pamiętnik historyczno-prawny pod redakcją Przemysława Dąbkowskiego T. X, zeszyt 1, p. 116. Przegląd Prawa i Administracji, 1930, Vol. 55.

2. Archive of New Records, Ministry of Religious Denominations and Public Education, Personal records - Leon Piniński, record no. 2/14/0/6/5015.

3. Archive of the Polish Academy of Sciences in Poznań, Kazimierz Kolańczyk's materials, file no. P. III-76, file 48.

4. BISCARDI, A. La protezione interdittale nel processo romano. Padova: Cedam, 1938.

5. BOSSOWSKI, F. Jeszcze w sprawie kontraktów realnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1931, Vol. 11, no. 2, pp. 267-276.

6. CHLAMTACZ, M. Problem posiłkowości (subsydiarności) poręki w polskim Kodeksie zobowiązań (Issue of ancillary »subsidiary« suretyship in the Polish Code of Obligations). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1937, Vol. 17, no. 1, pp. 1-13,

7. CHLAMTACZ, M. Cesarz Hadryan. Studium historyczno-prawne, napisał prof. Dr Teodor Dydyński, Warszawa 1899, str 220. Przegląd Prawa i Administracji, 1899, Vol. 24, no. 7, pp. 502-511.

8. CHLAMTACZ, M. Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römischen Recht. Leipzig: Franz Wagner, 1897.

9. CHLAMTACZ, M. Dydyński Teodor: Historya źródeł prawa rzymskiego, Warsaw 1904. Kwartalnik Historyczny, 1905, Vol. 19, pp. 84-93.

10. CHLAMTACZ, M. Kontrakty realne w prawie rzymskiem, w teoryi cywilistycznej i w projekcie polskiego Kodeksu cywilnego. Lviv: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1930.

11. CHLAMTACZ, M. O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem prawie niemieckiem. Przegląd Prawa i Administracji, 1910, Vol. 35, no. 4/5, pp. 255-331.

12. CHLAMTACZ, M. O kontraktach nienazwanych w prawie rzymskiem. Przegląd Prawa i Administracji, 1933, Vol. 58, no. 4, pp. 253-269.

13. CHLAMTACZ, M. O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austryackiego i niemieckiego. Lviv: Gubrynowicz i Schmidt, 1903.

14. CHLAMTACZ, M. O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w cywilnem prawie austryackiem. Przegląd Prawa i Administracji, 1911, Vol. 36, no. 7/8, pp. 613-638.

15. CHLAMTACZ, M. Podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych według polskiego projektu prawa rzeczowego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, Vol. 18, no. 4, pp. 374-392.

16. CHLAMTACZ, M. Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego, napisał L. Piniński, Lviv 1900. Przegląd Prawa i Administracji, 1901, Vol. 26, no. 2, pp. 123-133.

17. CHLAMTACZ, M. Posiadanie w świetle teoryi Wróblewskiego. Przegląd Prawa i Administracji, 1901, Vol. 26, no. 6, pp. 401-422.

18. CHLAMTACZ, M. Prof. Fryderyk Zoll (senior), Historya prawodawstwa rzymskiego, t. I - Kraków 1902. Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1904, Vol. 5, pp. 203-213.

19. CHLAMTACZ, M. Śp. Leon Piniński (wspomnienie pośmiertne i ocena działalności naukowej). Gazeta Sądowa Warszawska, 1938, no. 18, pp. 276-279; no. 19, pp. 289-290.

20. CHLAMTACZ, M. W. Osuchowski. Media sententia. Studjum nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem, Lviv 1930. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, Vol. 10, no. 2, pp. 325-328.

21. CHLAMTACZ, M. Zagadnienie posiłkowości poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. Studyum historyczno-dogmatyczne. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział 2, Vol. 9, no. 3. Lviv: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1932, pp. 1-87.

22. GIARO, T. Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej. Prawo Kanoniczne, 1994, Vol. 37, no. 3-4. CrossRef

23. GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI, E. O charakterze środków prawnych z tytułu edyktu "De Interdictis". Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 1932, Vol. 12, no. 3, pp. 190-196.

24. GINTOWT, E. Czy z przekazanych w Digestach rozstrzygnięć konkurencji w obrębie prawa interdyktalnego można wysnuć wniosek o charakterze iudiciorum ex interdicto? In: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. Vol. 1. Lviv: Gubrynowicz i syn, 1936, p. 313-319.

25. GINTOWT, E. Handlungen met agnoias in Aristoteles Ethica Nicomachea, V, 10, 1135 b, II ff. EOS, 1939, Vol. 40, pp. 70-79.

26. GINTOWT, E. Stopnie winy u Arystotelesa (Etyka Nikom. V, 10,1135 b, 11 i n.) a pojęcie "culpa" w prawie rzymskim. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 1939, Vol. 19, no. 1, pp. 31-37.

27. GINTOWT, E. Über den Charakter der Interdikte und der Iudicia ex Interdicto. In: Studi in memoria di Aldo Albertoni. II. Diritto romano e bizantino. Padova: Cedam, 1937, pp. 233-297.

28. GINTOWT, E. Valeri Probi iuris notae: «R. A. Q. E. I. E». Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo, 1936, 15, pp. 219-236.

29. IHERING, R. Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der Herrschenden juristischen Methode. Jena: Gustav Fischer, 1889.

30. JOŃCA, M. Szekspirolog. Przyczynek do biografii Leona Pinińskiego, In: KAMIEŃ, J. - ZAJADŁO, J. - ZEIDLER K. (eds.). Prawo i literatura. Parerga. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019, pp. 172-175.

31. KUPISZEWSKI, H. Wacław Osuchowski 1906-1988. Prawo Kanoniczne, 1990, Vol. 33, no. 3-4. CrossRef

32. KURYŁOWICZ, M. - JOŃCA, M., Prawo rzymskie trzeba zobaczyć! Zeszyty Prawnicze, 2019, Vol. 19, no. 1, pp. 14-15. CrossRef

33. NANCKA, G. Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

34. NANCKA, G. Szkoła naukowa czy tylko kuźnia talentów? Lwowskie środowisko romanistyczne w latach 1857-1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2020, Vol. 72, No. 2, pp. 219-235. CrossRef

35. OSUCHOWSKI, W. Kontrakt estymatoryjny w rzymskiem prawie klasycznem i justyniańskiem. Lviv: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1936.

36. OSUCHOWSKI, W. Media sententia. Studium nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznem prawie rzymskiem. Lviv: Nakł. aut., 1930.

37. OSUCHOWSKI, W. Na pograniczu między akcesją a specyfikacją. Szkic z prawa rzymskiego. In: Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. Vol. 2. Lviv: Gubrynowicz i syn, 1931, pp. 199-207.

38. OSUCHOWSKI, W. O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznem prawie rzymskiem. Lviv: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1933.

39. OSUCHOWSKI, W. Problem przerobienia rzeczy w kodyfikacjach współczesnych. Przegląd Prawa i Administracji, 1932, Vol. 57, pp. 340-352, pp. 393-420; 1933, Vol. 58, pp. 25-28.

40. OSUCHOWSKI, W. Znaczenie doktryny Aristona dla ochrony umów synallagmatycznych w prawie rzymskim. In: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. Vol. 2. Lviv: Gubrynowicz i Syn, 1936, pp. 147-161.

41. PIKULSKA-RADOMSKA, A. - SKRZYWANEK-JAWORSKA, D. Leona hr. Pinińskiego Wprowadzenie do teorii posiadania. In: LITYŃSKI A. - MATAN, A. - MIKOŁAJCZYK, M. - NAWROT, D. - NANCKA, G. (eds.). Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.

42. PINIŃSKI, L. Begriff und Grenzen des Eigenthumsrecht nach römischen Recht. Wien: Manz, 1902.

43. PINIŃSKI, L. Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung. Vol. I. Leipzig: Duncker & Humblot, 1885.

44. PINIŃSKI, L. Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht. Eine zivilistische Untersuchung, Vol. II. Sukzession in den Besitz, Besitzerwerb animo solo, Besitzwille, Lehre von den juristischen Willenserklärungen. Leipzig: Duncker & Humblot, 1888.

45. PINIŃSKI, L. O stosunkach prawnych niebronionych skargą, In: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. Vol. II. Lviv: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925, pp. 189-253.

46. PINIŃSKI, L. Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego. Lviv: Drukarnia E. Winiarza, 1900.

47. PINIŃSKI, L. W 1400-letnią rocznicę kodyfikacji Justyniana. Odczyt wygłoszony we Lwowie na zaproszenie Towarzystwa Filologicznego. Lviv: Gubrynowicz i syn, 1935.

48. PINIŃSKI, L. Wpływ błędu "in corpore" i "in qualitate" na ważność umów według prawa rzymskiego. In: Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. Vol. 1. Lviv: Gubrynowicz i syn, 1930, pp. 393-428.

49. REDZIK, A. (ed.). Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Kraków: Wysoki Zamek, 2017.

50. REDZIK, A. Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Warsaw: C. H. Beck, 2009, p. 352.

51. WENGER, L. Arnaldo Biscardi, Prof. inc. nella R. Università di Pisa, La protezione interdittale nel processo romano. (Studi di diritti processuale diritti da Piero Calamandrei, Professore ordinario nella R. Università di Firenze, Nr. 12). Cedam. Padova. 1938. VI u. 158 s. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 1938, Vol. 58. CrossRef

52. WIADERNA-KUŚNIERZ, R. Droga Wacława Osuchowskiego do profesury - w 100 lecie urodzin (1906-1988). Studia Iuridica Lublinensia, 2006, no. 8.

53. WIADERNA-KUŚNIERZ, R. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939). Warsaw: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

54. WOŁODKIEWICZ, W. Edward Gintowt - w dwudziestolecie śmierci. Czasopismo Prawno-Historyczne, 1987, Vol. 39, no. 1.

55. WOŁODKIEWICZ, W. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945). In: WOŁODKIEWICZ, W. Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Warsaw: Wolters Kluwer, 2009, pp. 616-626.

Creative Commons License
Scholarly Potential of the Lviv Interwar Romanist Community is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení