PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 11–27

Dědici, dědiníci, svobodníci – právněhistorický pohled

[Inheritors, Freeholders, Yeomen – A Legal History Perspective]

Eduard Krajník

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.2
zveřejněno: 05. 04. 2022

Abstract

The paper focuses on the historical development of the free (as opposed to subject) farmers in Bohemia from the High Middle Ages to the Early Modern Period. As the terminology was changing from inheritor (heres, dědic) to freeholder (dědiník) to yeoman (svobodník), their legal status was varying as well. While the number and significance of inheritors declined to the complete end in the mid-14th century, freeholders rose to full recognition as a class a hundred years later. Comparing the primary medieval legal sources, we conclude that freeholders descend largely from impoverished squires, though some may have their origin also among royal servants or villagers disenthralled from serfdom. By the early 17th century, their Czech name “dědiníci” (freeholders) was replaced with “svobodníci” (yeomen).

klíčová slova: inheritors; heredes; freeholders; yeomen; squirearchy; Land tables; Court tables; Land’s constitution

reference (56)

1. Archiv český, díl 1. Praha: Kronberg a Řivnáč, 1840.

2. Archiv český, díl 2. Praha: Kronberg a Řivnáč, 1842.

3. Archiv český, díl 3. Praha: Kronberg a Řivnáč, 1844.

4. Archiv český, díl 4. Praha: Kronberg a Řivnáč, 1846.

5. Archiv český, díl 17. Praha: Bursík & Kohout, 1899.

6. Archiv český, díl 31. Praha: Bursík & Kohout, 1921.

7. BÍLEK, T. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha: František Řivnáč, 1882.

8. BLÁHOVÁ, M. - MAŠEK, R. (eds.). Karel IV., státnické dílo. [Praha]: Karolinum, 2003.

9. BRANDL, V. (ed.). Kniha Rožmberská. Praha: Jednota právnická, 1872.

10. CIKHART, R. Chotovsko v době předhusitské. Jihočeský sborník historický, 1928, 1.

11. ČÁDA, F. (ed.). Ondřeje z Dubé Práva zemská česká. Praha: Česká akademie věd a umění, 1930.

12. ČECHURA, J. České země v letech 1310-1378. [Praha]: Libri, 1999.

13. ČECHURA, J. Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce. Sborník historický, 1985, 31.

14. EMLER, J. (ed.). Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořalých. Díl I. Praha: Jindřich Jaroslav Clam Martinic, 1870.

15. EMLER, J. (ed.). Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořalých. Díl II. Praha: Jindřich Jaroslav Clam Martinic, 1872.

16. EMLER, J. (ed.). Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379. Prag: Verlag der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 1876.

17. EMLER, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Pragae: Grégerianis, 1882.

18. FLAJŠHANS, V. (ed.). Klaret a jeho družina. 2 svazky, Praha: Česká akademie věd a umění, 1926 a 1928.

19. FRIEDRICH, G. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. Pragae: Sumptibus comitiorum regni Bohemiae, 1904-1907.

20. GRAUS, F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953.

21. GRAUS, F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

22. HANKA, W. Zbjrka neydáwněgšjch slownjků latinsko-českých. Praha: Arcibiskupská knihtiskárna, 1833.

23. HLEDÍKOVÁ, Z. Ještě k počátkům blanické pověsti. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 1979, 20.

24. HOLEYŠOVSKÝ, J. Počátek svobodnických knih. Sborník archivních prací, 1958, roč. 8, č. 1, s. 90-108.

25. HOLEJŠOVSKÝ, V. Soupis svobodníků z roku 1605. Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze, 1974, č. 5 - říjen.

26. JIREČEK, H. Slovanské právo v Čechách a na Moravě. Doba druhá: Od počátku XI. století do konce XIII. století. Praha: Karel Bellmann, 1864.

27. JIREČEK, H. (ed.). Codex Juris Bohemici. Díl II/2. Pragae: Grégerianis, 1870.

28. JIREČEK, H. (ed.). Codex Juris Bohemici. Díl II/3. Pragae: Fr. Tempsky, 1889.

29. JIREČEK, H. (ed.). Obnovené právo a Zřízení zemské dědičného království Českého. Praha: F. Tempský, 1888.

30. KALOUSEK, J. (ed.). Listiny a zápisy Bělské o věcech městských a sedlských z let 1345-1708. Rozpravy Královské české společnosti nauk, řada VII, sv. 3. Praha: Královská česká společnost nauk, 1889.

31. KRAJNÍK, E. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách před berní rulou. Praha: Národní archiv, zasláno k publikaci.

32. KROFTA, K. Dějiny selského stavu. Druhé vydání. Praha: Jan Laichter, 1949.

33. MARAT, F. Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, 1899, ročník 1898, č. 1.

34. MICHÁLEK, E. K českým překladům Karlova zákoníku. Slovo a slovesnost, 1957, 18, č. 3.

35. MÜLLER, V. Svobodníci. Praha. Královská česká společnost nauk, 1905.

36. NOVÁK, J. B. (ed.). Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903.

37. NOVÝ, R. Vývoj struktury pozemkového vlastnictví na Benešovsku v předhusitské době. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 1979, 20.

38. PALACKÝ, F. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl II. Čtvrté vydání. Praha: Bursík & Kohout, 1894.

39. PETRÁČEK, T. Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek. [Praha]: Argo, 2012.

40. PETRÁŇ, J. Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

41. PLACHT, O. Odhad majetku stavů království českého z r. 1557. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, 1947, č. 4.

42. SCHMIDT, V. Einige bisher unbekannte Urkunden. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1888-1889, 27, Viertes Heft, s. 326-334.

43. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, díl I., 1526-1545. Praha: Královský český archiv zemský, 1877.

44. ŠMELHAUS, V. Kapitoly z dějin předhusitského zemědělství. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

45. ŠTACHOVÁ, N. Tzv. Rožmberská kniha jako pramen zemského práva v Čechách (historicko-právní analýza). Disertační práce, MU Brno, 2009.

46. ŠUSTA, J. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308. Reprint druhého vydání. [Praha]: Argo, 2001.

47. TŘEŠTÍK, D. K sociální struktuře přemyslovských Čech. Československý časopis historický, 1971, 19, č. 4, s. 553-564.

48. TWRDY, F. Pragmatische Geschichte des böhmischen Freysassen. Prag: Franz Johann Scholl, 1804.

49. VACEK, F. K agrárním dějinám českým staré doby. Agrární archiv, 1917, IV., s. 94-106 a 162-167.

50. VANĚČEK, V. Sedláci dědici. (Historicko-právní studie). Práce ze seminářů právnické fakulty Karlovy university v Praze. Sešit 3. Praha: Bursík a Kohout, 1926.

51. VANIŠ, J. Svobodníci ve středních Čechách v letech 1550-1620. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1971.

52. VOLF, M. (ed.). Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Díl XI/2, sešit 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954.

53. ZAHRADNÍKOVÁ, M. - ŠTREJNOVÁ, E. Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Čáslavsko. Praha: Národní archiv, 2017.

54. ZÍBRT, Č. Titulář. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1917.

55. ŽEMLIČKA, J. Čechy v době knížecí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

56. ŽEMLIČKA, J. Přemysl Otakar II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

Creative Commons License
Dědici, dědiníci, svobodníci – právněhistorický pohled is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení