PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 9–18

Some Remarks on the History of Political Theory in Antiquity

Laurens Winkel

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.29
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

With the help of some texts of Greek philosophers the ambivalent history of natural law philosophy is illustrated with its consequences for the rising notion of political theory and international law. Universalism and Stoic philosophy form the intellectual background for the rising Roman empire. Special attention is paid to the history of the textual transmission of some important philosophical texts, an aspect which is very often neglected.

klíčová slova: natural law; Plato; Aristotle; stoicism; universalist forms of philosophy; textual transmission

reference (41)

1. AALDERS, G. J. D. Theorie der gemischten Verfassung im Altertum. Amsterdam: Adolf M. Hakkert Verlag, 1968.

2. ARISTOTLE. Politics. Translated by RACKHAM, H. Cambridge: Harvard University Press, 1932. CrossRef

3. BENGTSON, H. Staatsverträge des Altertums. I-IV. Repr. Berlin - Munich: C. H. Beck, 1962.

4. BRINK, C. O. Oἰκείωοις and oἰκειότης: Theophrastus and Zeno on Nature in Moral Theory. Phronesis, 1956, Vol. 1. CrossRef

5. Cicero XVI: De Re Publica. De Legibus. Translated by Keyes, C. W. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

6. DE ROMILLY, J. La douceur dans la pensée grecque. Paris: Les Belles Lettres, 1979.

7. DE ROMILLY, J. La loi dans la pensée grecque. Paris : Les Belles Lettres, 1971.

8. DOD, B. - LOHR, CH. Aristotle in the middle ages. In: KRETZMANN, N. et al. (eds.). The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 45-98.

9. DUNBABIN, J. The reception and interpretation of Aristotle's Politics. In: KRETZMANN, N. et al. (eds.). The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 723-737. CrossRef

10. DÜRING, I. Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens. Heidelberg: C. Winter, 1966.

11. ELLWOOD, CH. Aristotle as a sociologist. Annals of the American Academy of Political Science, 1902, Vol. 19, s. 227-237. CrossRef

12. FINLEY, M. Democracy ancient and modern. London: Chatto & Windus, 1973.

13. FLÜCKIGER, F. Geschichte des Naturrechts. I. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 1954.

14. GAUTHIER, R. A. - JOLIF, J. Y. Aristote - L'Éthique à Nicomaque. I, 1. Louvain: Publications universitaires, 1970.

15. GRAFTON, A. The availability of ancient works, s.v. Aristotle. In: SCHMITT, C. B. - SKINNER, Q. et al. (eds.). The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 777-778. CrossRef

16. GRUEN, E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1984. CrossRef

17. GUTHRIE, W. K. C. A History of Greek Philosophy. III. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.

18. GUTHRIE, W. K. C. A History of Greek Philosophy. VI. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. CrossRef

19. HARDIE, W. F. R. Aristotle's Doctrine that Virtue is a Mean. In: BARNES, J. - SCHOFIELD, M. - SORABJI, R. Articles on Aristotle, 2: Ethics and Politics. London: Gerald Duckworth & Co Ltd, 1977, s. 33-46.

20. HARDIE, W. F. R. Aristotle's Doctrine that Virtue is a Mean. Proceedings of the Aristotelian Society, 1965-6, Vol. 65, s. 183-205. CrossRef

21. HEINIMANN, F. Nomos und Physis. Basel, 1945. Repr. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978.

22. HIRZEL, R. Agraphos nomos. Leipzig: Teubner, 1903.

23. CHROUST, A. H. The miraculous disappearance and recovery of the Corpus Aristotelicum. Classica et Mediaevalia, 1962-1963, Vol. XXIII, pp. 50-67.

24. JONES, J. W. The Law and Legal Theory of the Greeks, Oxford: Clarendon Press, 1956. Repr. Aalen: ‎ Scientia Verlag, 1977.

25. KENNY, A. The Aristotelian Ethics. Oxford: Clarendon Press, 1978. CrossRef

26. LANGEMEIJER, G. E. Inleiding tot de Wijsbegeerte van het recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1970.

27. LAQUEUR, R. Σύμβολα περὶ τοῦ μη ἀδικεῖν. Hermes, 1936, Vol. 71, pp. 469-472.

28. LIPSIUS, J. H. Das attische Recht und Rechtsverfahren. Repr. Hildesheim: Olms, 1966

29. MENZEL, A. Kallikles, Eine Studie zur Geschichte der Lehre vom Rechte des Stärkeren. Leipzig: Franz Deuticke, 1922.

30. MORAUX, P. Der Aristotelismus bei den Griechen. I, II, III. Berlin: De Gruyter, 1973 - 1984 - 2001 CrossRef

31. MOREAU, P. Symbola: Les étrangers et la justice dans les cités grecques. Nancy: Université de Nancy II, 1972.

32. POHLENZ, M. Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung. I-II. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978-1980.

33. SABINE, G. H. - THORSON, T. L. A History of Political Theory. Hinsdale/Illinois: Dryden Press - Tokyo: Holt-Saunders, 1973.

34. The Collected Dialogues of Plato. Hamilton, E. - Cairns, H. (eds.). Translated by Cooper, L. Princeton: Princeton University Press, 1978.

35. URMSON, J. O. Aristotle's Doctrine of the Mean. In: OKSENBERG RORTY, A. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics. Berkeley et al.: University of California Press, 1980, s. 157-170. CrossRef

36. VILLEY, M. Rückkehr zur Rechtsphilosophie. In: BÜCHNER, K. (ed.). Das Neue Cicerobild. Darmstadt: WBG, 1971.

37. VON ARNIM, H. Stoicorum veterum fragmenta. I-IV. Repr. Stuttgart: Teubner, 1979. CrossRef

38. WINKEL, L. Alcune osservazioni sulla classificazione delle obbligazioni e sui contratti nominati nel diritto romano. Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano. IIIa serie, 2000-2001, [pubbl. 2009], Vol. CIII-CIV, pp. 51-66.

39. WINKEL, L. Die stoische οἰκείωσις - Lehre und Ulpians Definition der Gerechtigkeit. Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Rom. Abteilung, 1988, Vol. 105, s. 669-679. CrossRef

40. Winkel, L. Some thoughts on the formulae ficticiae of citizenship in Gaius, 4,37: a form of reception? In: Barrows, A. - Johnston, D. - Zimmermann, R. (eds.). Judge and Jurist - Studies in Memory of Lord Rodger of Earlsferry. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 299-308. CrossRef

41. ZIEGLER, K. H. Völkerrechtsgeschichte. München: C. H. Beck, 2007.

Creative Commons License
Some Remarks on the History of Political Theory in Antiquity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení