ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 73–85

Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium

[Transition of 5-graders to multi-year grammar school]

Jana Straková, David Greger

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.14
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Český vzdělávací systém se vyznačuje časnou a vysokou diferenciací a v mezinárodním srovnání rovněž vysokými vzdělanostními nerovnostmi. Nejčastěji diskutovaným prvkem diferenciace jsou osmiletá gymnázia, na která odcházejí žáci po 5. ročníku povinného vzdělávání. Stať se zabývá otázkou, jaké faktory ovlivňují aspirace žáků 5. ročníků ke studiu na víceletém gymnáziu a jaké faktory ovlivňují, zda jsou žáci ke studiu přijati. K analýzám jsou využita data získaná v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS a PIRLS realizovaného v roce 2011 a data získaná v rámci návazného šetření žáků 5. ročníků provedeného na stejném výběrovém souboru v rámci projektu CLoSE. K odpovědím na výzkumné otázky je využita binární logistická regrese a deskriptivní údaje získané v rámci šetření 5. ročníků. Analýzy ukazují, že i když na přijetí žáků ke studiu mají největší vliv jejich schopnosti, uplatňuje se značný vliv rodiny na aspirace i na úspěch v přijímacím řízení. Czech education system exhibits early tracking and educational inequalities that are higher that those in most developed countries. The most controversial element of the system discussed in this context is multi-year grammar schools that are attended by students after the completion of primary school. The paper seeks answer to the question what factors influence student aspirations to study at multi-year grammar school and what factors are crucial for success at entrance examinations. Analyses are carried out on data from the international comparative study TIMSS and PIRLS that was carried out in 2011 and on data collected in a survey of 5-graders implemented on the same sample in 2012 within the Czech Longitudinal Study of Education (CLoSE). The questions are answered by binary logistic regression and by descriptive analyses of the data gained in the CLoSE project. The analyses show that though the most important factor influencing the success in entrance examinations is student performance, student home background has also a very important impact on both aspirations and the success at entrance procedures.

klíčová slova: osmiletá gymnázia; přechod na gymnázium; přijímací řízení; vnější diferenciace; aspirace; TIMSS a PIRLS 2011; longitudinální výzkum; CLoSE multi-year grammar school; transition; admission process; tracking; streaming; TIMSS & PIRLS 2011; longitudinal data; CLoSE

Creative Commons License
Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení