ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 49–71

Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky

[Change of attitudes of Czech pupils towards mathematics during school attendance]

Martin Chvál

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.13
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Výsledky mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání nás upozorňují, že naše žáky nebaví matematika. Diferencovanější pohled na vztah našich žáků k matematice nabízí výzkumy Hrabala a Pavelkové. Předložená studie se zaměřuje na to, jak se mění vztah žáků k matematice během školní docházky. Činí tak v úvodu hledáním stop těchto informací ve výsledcích výzkumů PISA a TIMSS a v publikacích jmenované výzkumné dvojice. Vlastní výzkum byl realizován metodou sémantického diferenciálu na vzorku 4351 žáků z 53 škol z 230 tříd počínaje 4. ročníkem základní školy a konče posledním ročníkem školy střední. Data byla shromážděna prostřednictvím elektronického portálu vytvořeného v rámci národního projektu Cesta ke kvalitě. Výsledky jsou prezentovány po jednotlivých ročnících a zvlášť podle typu střední školy. Zřetelné je postupné zhoršování vztahu žáků k matematice. U českého a cizího jazyka obdobný prokazatelný trend není. Results of international research show that Czech pupils don’t like mathematics. The relationship of Czech pupils to mathematics has also been studied by Hrabal and Pavelkova who give more differentiated view on it. My study focuses on the change of Czech pupils towards mathematics during school attendance. First I analyzed the results of the mentioned studies. Then I used semantic differential method to measure pupils’ attitudes toward mathematics. The sample consisted of 4351 pupils from 53 schools and 230 classes from 4th grade of basic school till the last grade of secondary school. Data were collected electronically as part of the national project Road to Quality Improvement. The results are presented by grades and by the type of secondary school. It is clear that attitudes of Czech pupils towards mathematics worsen during school attendance. This trend is not observable in pupils’ attitudes towards Czech language and to foreign language.

klíčová slova: sémantický diferenciál; postoj žáků k matematice; PISA; TIMSS; Cesta ke kvalitě semantic differential; mathematics attitudes; PISA; TIMSS; Road to Quality Improvement

Creative Commons License
Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení