ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 27–47

Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR

[Impact of attended track on civic attitudes of secondary school students in the Czech Republic]

Jana Straková, Jaroslava Simonová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.12
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Řada výzkumných studií se zabývala dopady stratifikace vzdělávacích systémů na výsledky vzdělávání žáků a sebepojetí žáků. Málo pozornosti bylo dosud věnováno zkoumání dopadů stratifikace na utváření občanských postojů. Tato stať hledá odpovědi na otázky, jaké jsou postoje českých žáků v různých typech středních škol k účasti ve volbách, ke školní a občanské angažovanosti a k právům menšin. Dále se snaží stať postihnout, jak se rozdíly v postojích žáků jednotlivých škol a jednotlivých typů škol změnily v uplynulém desetiletí. Stať zároveň analyzuje školní faktory, které postoje žáků ovlivňují. Analýzy pracují s daty z výzkumu CIVED (Civic Education Study) z roku 1999 a z výzkumu Občanské postoje mládeže (OPM) z roku 2010. Data jsou analyzována prostřednictvím víceúrovňového modelování. Analýzy ukázaly, že mezi roky 1998 a 2010 zůstaly sledované občanské postoje mladých voličů v zásadě beze změn. Od roku 1999 nedošlo ke zvyšování rozdílů mezi jednotlivými typy škol ani mezi jednotlivými školami. Analýza napovídá, že pro utváření občanských postojů není rozhodující složení žáků jednotlivých škol, ale výchovné postupy školy. Many research studies dealt with the impacts of stratification of education systems on student outcomes and their self-concept. Little attention has been given to the impact of stratification on the formation of civic attitudes. This paper examines the attitudes of the Czech students in different tracks of secondary education towards the participation in elections, the civic and school engagement and the minority rights, and how the differences of student attitudes have changed in the different schools and tracks in the past decade. The paper also analyses the school factors that influence student attitudes. Data from CIVED (Civic Education Study) in 1999 and Civic Attitudes of Youth Survey (OPM) in 2010 are used. Data were analysed by hierarchical multilevel modelling. Analyses show that civic attitudes of young voters remained stable between 1998 and 2010, as well as the magnitude of differences between tracks and indiviual schools. Analyses infer that development of civic attitudes is influenced by school educational approaches rather than by student composition.

klíčová slova: občanské postoje; vnější diferenciace; IEA CIVED; střední vzdělání civic attitudes; tracking; IEA CIVED; upper secondary education

Creative Commons License
Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení