ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 7 No 3 (2013), 11–26

Postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků a možné hodnotové kořeny těchto postojů

[Czech teachers’ attitudes toward tracking and possible value roots of these attitudes]

Magdalena Mouralová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.11
zveřejněno: 05. 02. 2018

Abstract

Stať se zaměřuje na postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků (rozdělování žáků do školních tříd a škol na základě jejich schopností a výsledků). Pro analýzu je využito sekundárních dat z reprezentativního šetření 1002 učitelů regionálního školství. Šetření provedla na jaře roku 2009 agentura Factum Invenio pro MŠMT. Nejprve jsou porovnány postoje učitelů k oběma směrům vnější diferenciace, tj. k vytváření samostatných školních tříd pro nadanější žáky a k vytváření speciálních školních tříd pro méně nadané. Na základě konfrontace s dalšími postoji učitelů (např. přístup k žákům a k hodnocení žáků, vnímání učitelské profese, důvody volby pedagogické dráhy) jsou představeny čtyři ideálně-typické sady postojů: tradiční, rozvíjející, pohodlný a pomáhající, které jsou napojeny vždy na jednu z kombinací postojů k oddělování nadanějších a méně nadaných žáků. The paper focuses on Czech teachers’ attitudes toward tracking (separating pupils into groups with different curricula on the basis of their abilities and school results). The analysis is based on secondary data set from 2009 covering 1002 Czech teachers. The survey was realized on spring 2009 by Factum Invenio agency to order of Czech Ministry of Education, Youth and Sports. Teachers’ attitudes to both low track and high track are compared and confront with other teachers’ attitudes and beliefs (such as aproach to pupils and evaluation of pupils, reasons for pedagogical career choice etc.). Four ideal-typical sets of teachers’ attitudes are introduced: traditional, enhancing, helpful and easy-going. Each of them is connected to a specific combination of attitudes towards the high and low tracking.

klíčová slova: vnější diferenciace; učitelé; postoje tracking; teachers; attitudes

Creative Commons License
Postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků a možné hodnotové kořeny těchto postojů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení