ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 45–61

Jak se rodí profese: příklad kariérového poradenství

[How a Profession Emerges: The Case of Career Guidance]

Lenka Hloušková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.18
zveřejněno: 02. 10. 2019

Abstract

Career guidance and counselling, even though its beginnings can be traced some 120 years back, is still undergoing professionalization as a helping profession. Selected definitions from the recent two decades covering the American and European traditions provide a basis for defining career guidance and counselling as an occupation and a service. On the background of this − to a certain extent artificial − distinction between occupation and service, the goal of this article is pursued: to present variations in understanding professionalism in career guidance and counselling, to describe two directions in career guidance and counselling professionalization in the Czech environment. The first of that − professionalization in the sense of shifting from an occupation to a career guidance profession has a firm basis in theory and related professional expertise of career counsellors. The second of that − professionalization of career guidance services is happening as a top-to-bottom process of institutionalization of guidance and counselling services and as internally as professional community institutionalization.

Klíčová slova: career guidance; career counselling; profession; vocation; professionalization; professionalism

reference (75)

1. Allan, G., & Moffett, J. (2016). Professionalism in career guidance and counselling - how professional do trainee career practitioners feel at the end of a postgraduate programme of study? British Journal of Guidance & Counselling, 44(4), 447-465. CrossRef

2. Amundson, N. (2009). Active engagement: The "being" and "doing" of career counselling. Richmond, B. C.: Ergon Communications.

3. Baláž, R. (2017). Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička? Sociální práce, 17(6), 131-151.

4. Banks, W., & Martens, K. (1973). Counseling: The reactionary profession. Personnel and Guidance Journal, 51(7), 457-462. CrossRef

5. CEDEFOP. (2005). Improving lifelong guidance policies and systems: Using common European reference tools. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z https://www.cedefop.europa.eu/files/4045_en.pdf

6. CEDEFOP. (2009a). Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Praha: DZS MŠMT pro Centrum Euroguidance.

7. CEDEFOP. (2009b). Professionalising career guidance: Practitioner competences and qualification routes in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

8. CEDEFOP. (2010). Access to success: Lifelong guidance for better learning and working in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z http://www.cedefop.europa.eu/files/4092_EN.pdf

9. Despotovič, M. (2012). Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem. Studia paedagogica, 17(1), 75-90. CrossRef

10. Drahoňovská, P., & Eliášková, I. (2011). Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Praha: NÚV.

11. Ehlová, M. (2016). Školní poradenské služby na středních školách poskytované výchovnými poradci. Pedagogika, 66(5), 570-591.

12. Etický kodex České asociace kariérového poradenství. (2015). Dostupné z http://files.ceska-asociace-kp.webnode.cz/200000067-992ed9b256/Etick%C3%BD%20kodex%20.pdf

13. Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British Journal of Educational Studies, 56(1), 20-38. CrossRef

14. Evans, L. (2012). Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých. Studia paedagogica, 17(1), 129-147. CrossRef

15. Evetts, J. (2003). The sociological analysis of professionalism: Occupational change in the modern world. International Sociology, 18(2), 395-415. CrossRef

16. Evetts, J. (2011). A new professionalism? Challenges and opportunities. Current Sociology, 59(4), 406-422. CrossRef

17. Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and ideology. Current Sociology Review, 61(5-6), 778-796. CrossRef

18. Evropská komise. (2004). Draft resolution of the Council and of the representatives of the governments of the member states meeting within the Council on strengthening policies, systems and practices in the field of guidance throughout life in Europe. Brusel: Council of the European Union. Dostupné z http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT

19. Evropské společenství. (1989). Komunitární charta základních sociálních práv pracujících. Dostupné z https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/9119916

20. Evropské společenství. (2000). Listina základních práv Evropské unie. In Úřední věstník Evropské unie ze dne 14. 12. 2007 (2007/C 303/01). Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

21. Freidson, E. (1989). Theory and the professions. Indiana Law Journal, 64(3), 423-432. Dostupné z https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1199&context=ilj

22. Greenwood, E. (1957). Attributes of a profession. Social Work, 2(3), 45-55. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/23707630

23. Hansen, E. (2007). Kariérové poradenství. Příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Praha: DZS MŠMT.

24. Hiebert, B. (2009). Raising the profile of career guidance: Educational and vocational guidance practitioner. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(1), 3-14. CrossRef

25. Hloušková, L. (2018). Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců: od obsahu ke kompetencím? Studia paedagogica, 23(3), 113-138. CrossRef

26. Hloušková, L., Knotová, D., Novotný, P., Pol, M., & Rabušicová, M., et al. (2004). Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond.

27. Hooley, T., Sultana, R., & Thomsen, R. (Eds.). (2018). Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism. New York: Routledge Taylor & Francis. CrossRef

28. Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus.

29. Koščo, J., et al. (1986). Poradenská psychológia. Bratislava: SPN.

30. Křížová, E. (2006). Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. Praha: SLON.

31. Kuczera, M. (2010). Učení pro praxi. Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy prováděné OECD. Česká republika. Praha: NÚOV.

32. Maree, J. G. (2010). Brief overview of the advancement of postmodern approaches to career counseling. Journal of Psychology in Africa, 20(3), 361-368. CrossRef

33. McCarthy, J. (2004). The skills, training and qualifications of guidance workers. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(2-3), 159-178. CrossRef

34. McIlveen, P., & Patton, W. (2006). A critical reflection on career development. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 6(1), 15-27. CrossRef

35. MPSV ČR. (2019). Kariérový poradce. In Národní soustava povolání. Dostupné z http://katalog.nsp.cz/p/karierovy-poradce/103421.html

36. MŠMT ČR. (2011). Co je regulovaná činnost či povolání? In Uznávání kvalifikací: Základní informace o regulovaných profesích na území ČR. Dostupné z http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/co-je-regulovana-cinnost-ci-povolani

37. Národní poradenské fórum. (2013). Usnesení Národního poradenského fóra č. 9 ze dne 30. dubna 2013. Dostupné z http://www.narodniporadenskeforum.cz/uploads/activity/usneseni9-zasedani-npf-18.pdf

38. Neukrug, E. S. (2012). The world of the counselor: An introduction to the counseling profession. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning.

39. Niles, S. G. (2003). Career counselors confront a critical crossroad: A vision of the future. The Career Development Quarterly, 52(1), 70-77. CrossRef

40. Nilsson, P., & Åkerblom, P. (2001). Kariérové poradenství pro život. Brno: P. F. art.

41. NÚV, & Trexima (2015a). Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel. In Národní soustava kvalifikací. Dostupné z https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1540-Karierovy_poradce_pro_ohrozene_rizikove_a_znevyhodnene_skupiny_obyvatel/revize-694

42. NÚV, & Trexima (2015b). Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. In Národní soustava kvalifikací. Dostupné z https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1538-Karierovy_poradce_pro_vzdelavaci_a_profesni_drahu; http://katalog.nsp.cz/tp/karierovy-poradce-pro-vzdelavaci-a-profesni-drahu/102342.html

43. NÚV, & Trexima (2015c). Kariérový poradce pro zaměstnanost. In Národní soustava kvalifikací. Dostupné z https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1539-Karierovy_poradce_pro_zamestnanost/revize-697

44. OECD. (2004a). Career guidance: A handbook for policy makers. Paris: OECD Publications. Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

45. OECD. (2004b). Career guidance and public policy: Bridging the gap. Paris: OECD Publications. Dostupné z https://www.oecd.org/education/innovation-education/34050171.pdf

46. OECD. (2010). Learning for jobs [OECD Reviews of vocational education and training]. Paris: OECD Publishing. Dostupné z http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/Learning%20for%20Jobs%20book.pdf

47. Ornstein, A. S., & Levine, D. U. (2008). Foundation of education. Boston: Hougton Mifflin Company. Dostupné z https://puspitarahayuari.files.wordpress.com/2014/12/allan_c-_ornstein__daniel_u-_levine_foundations_of_education_student_text___tenth_edition____2007.pdf

48. OSN. (1948). Všeobecná deklarace lidských práv. Dostupné z http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/04_uvod/00_VDLP_UDHR-.pdf

49. OSN. (1966). Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Dostupné z https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/

50. Patton, W., & McMahon, M. (2006). Career development and systems theory: Connecting theory and practice. Rotterdam: Sense Publishers.

51. Peavy, R. V. (2013). Sociodynamické poradenství. Konstruktivistická perspektiva. Praha: DZS pro Centrum Euroguidance.

52. Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: Jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: MU.

53. Rada Evropské unie. (2008). Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/104236.pdf

54. Rada Evropy. (1961). Evropská sociální charta. Dostupné z https://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf

55. Rada Evropy. (1988). Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Dostupné z https://www.mpsv.cz/files/clanky/1219/esch_dp.pdf

56. Rada Evropy. (1996). Revidovaná Evropská sociální charta. Dostupné z http://www.euroskop.cz/gallery/5/1684-b9639fb5_72e4_4560_9489_dc6ddba5a898.pdf

57. Savickas, M. L. (2003). Career counseling in the next decade. The Career Development Quarterly, 52(1), 4-7. CrossRef

58. Savickas, M. L. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. In J. A. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (s. 97-113). Dordrecht: Springer Netherlands. CrossRef

59. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M. E., Guichard, J., … van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. CrossRef

60. Sharf, R. S. (2013). Applying career development theory to counseling. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning.

61. Schiersmann, Ch., Ertelt, B.-J., Katsarov, J., Mulvey, R., Reid, H., & Weber, P. (Eds.). (2012). NICE Handbook for the academic training of career guidance and counselling professionals. Heidelberg: Heidelberg University.

62. Suda, Z. (1996). Hesla "profese", "profesionalizace". In H. Maříková, M. Petrusek, & A. Vodáková (Eds.), Velký sociologický slovník (s. 852-853). Praha: Karolinum.

63. Sultana, R. G. (2004). Guidance policies in the knowledge society: Trends, challenges and responses across Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

64. Sultana, R. G. (2011). Lifelong guidance, citizen rights and the state: Reclaiming the social contract. British Journal of Guidance & Counselling, 39(2), 179-186. CrossRef

65. Svobodová, D. (2015). Profesní poradenství. Praha: Grada.

66. Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neoliberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326-337.

67. Van Esbroeck, R., & Athanasou, J. A. (2008). Introduction: An international handbook of career guidance. In J. A. Athanasou & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance (s. 1-19). Dordrecht: Springer Netherlands. CrossRef

68. Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství. Praha: Grada.

69. Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2017). The European status for career service provider credentialing: Professionalism in European Union (EU) guidance policies. In H. Yoon, B. Hutchison, M. Maze, C. Pritchard, & A. Reiss (Eds). International practices of career services, credentials, and training (s. 1-15). Broken Arrow, OK: National Career Development Association.

70. Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

71. Watts, A. G. (1994). Occupational profiles of vocational counselors in Europe. Journal of Counseling & Development, 73(1), 44-50. CrossRef

72. Watts, A. G., & Sultana, R. G. (2004). Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(2-3), 105-122. CrossRef

73. Zákon č. 73/2011 Sb. ze dne 9. února 2011, o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.

74. Zákon č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004, o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti).

75. Zapletalová, J. (2003). Mapování práce výchovných poradců na základních a středních školách. Výchovné poradenství, 36-37(2), 1-66.

Creative Commons License
Jak se rodí profese: příklad kariérového poradenství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení