ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 31–44

Etická dimenze profese pedagoga volného času

[Ethical Dimension of the Profession of Leisure Educator]

Michal Kaplánek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.17
zveřejněno: 01. 10. 2019

Abstract

The paper defines the importance and the resources of professional ethics in education. The general principles are applied to leisure educators, as they are understood and embedded in the Czech legislation. The attempts to establish professional conduct outlines also for leisure educators led to establishing codes of ethics in several leisure-time and out-of-school centers. The aim of the present study is to point out the specific features of the ethical dimension for this profession, and to attempt to answer the question whether the current codes of ethics of the mentioned centers can be considered suitable tools for enhancing the ethical competence of leisure educators they employ. Based on the analysis of both the content and the origin of these codes of ethics, the author concludes that the mere creation of these documents is not sufficient in increasing the sensibility of leisure educators towards the ethical issues within their profession.

klíčová slova: ethics; code of ethics; code of ethics for educators; corporate culture; leisure educator; helping professions; leisure education; out-school-centre

reference (25)

1. Arendtová, H. (2009). Vita activa. Praha: Oikoymenh.

2. Association of American Educators. (2009). Code of ethics for educators. Dostupné z www.aaeteachers.org/index.php/about-us/aae-code-of-ethics

3. Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek.

4. Camier-Théron, M. (2013). L'éducation non-formelle ou comment apprendre tout au long de la vie. Animafac. Dostupné z www.animafac.net/blog/l-education-non-formelle-ou-comment-apprendre-tout-au-long-de-la-vie/

5. Česká asociace streetwork. (2017). Etický kodex České asociace streetwork. Dostupné z www.streetwork.cz/uploads/files/attachments/5a1e8a28044d4_eticky_kodex_01-2017.pdf

6. Dudová, A., & Šindelířová, E. (2012). Volný čas - předmět zájmu sociologie a pedagogiky. In M. Kaplánek (Ed.), Čas volnosti - čas výchovy (s. 57-92). Praha: Portál.

7. Géringová, J. (2011). Pomáhající profese. Tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Praha: Triton.

8. Golubeva, M., & Kaninš, V. (2017). Codes of conduct for teachers in Europe: A background study. Strassbourg: Council of Europe. Dostupné z https://rm.coe.int/vol-4-codes-of-conduct-for-teachers-in-europe-a-background-study/168074cc72

9. Kaplánek, M. (2010). Škola bez ducha je škola bezduchá? E-pedagogium, 10(2), 20-27. CrossRef

10. Kaplánek, M. (2013a). Animace. Praha: Portál.

11. Kaplánek, M. (2013b). Sociální pedagogika a sociální práce. In O. Matoušek (Ed.), Encyklopedie sociální práce (s. 503-506). Praha: Portál.

12. Kudláčová, B. (2002). Etika a osobnosť učiteľa. Trnava: TU.

13. Küchenhoff, W. (1970). Freizeiterziehung. In H. Rombach (Ed.), Lexikon für Pädagogik 2 (s. 27-28). Freiburg: Herder.

14. O'Malley, J. (2000). How to create a winning corporate culture. Birmingham Business Journal. Dostupné z https://www.bizjournals.com/birmingham/stories/2000/08/14/focus6.html

15. Palouš, R. (1987). Čas výchovy. Roma: Křesťanská akademie.

16. Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), 89-105.

17. Putnová, A., & Seknička, P. (2007). Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing.

18. Sarközi, R. (2005, 21. února). Pedagogická komora a etický kodex učitele. Britské listy. Dostupné z https://legacy.blisty.cz/art/22108.html

19. Schmidbauer, W. (2000). Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál.

20. Schmidbauer, W. (2008). Syndrom pomocníka. Praha: Portál.

21. Skalková, J. (2004). Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido.

22. Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada.

23. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

24. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

25. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Creative Commons License
Etická dimenze profese pedagoga volného času is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení