ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 1 (2019), 63–85

Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy

[Sports Coach: Evolving the Profession and Its Various Forms and Challenges]

Marcela Janíková, Vladimír Jůva, Jan Cacek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.14
zveřejněno: 23. 09. 2019

Abstract

The paper provides theoretical insights into the sports coach profession. Based on cultural-historical argumentation its ambition is to outline, how the sports coach profession evolved in the context of the development of physical education and sport and which problems it faced. The introductory part provides a historical overview of the development of the sports coach profession. In the next step, the evolution of the sports coach profession is outlined. In the context of the debate on semi-professionalism, the phenomenon of shared professional space, where not only professional, experienced coaches but also volunteer and quasi-professional (novice) coaches are working. In the next step, the functions and competencies of sports coaches are discussed. The education of coaches is analysed. By the end of the paper, selected challenges of the sports coach profession and professionalization are addressed: 1) specific and generic features of sports coaches profession; 2) evolving sports coach profession on a broad scale; 3) education and professional development of coaches.

klíčová slova: coach; coaching; sports; profession; coach education; coaching development

reference (67)

1. Armour, K. (Ed.). (2011). Sport pedagogy: An introduction for teaching and coaching. Harlow: Pearson.

2. Bílá kniha o sportu. (2007). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství.

3. Crisp, P. (2018, May 17). Sports coach mentoring - Impacts on the mentors, not the "mentees". A case study of the active Sussex coach support officers scheme. Sport Journal, 20. Dostupné z http://thesportjournal.org/article/sports-coach-mentoring

4. Cushion, C. J., Armour, K. M., & Jones, R. L. (2003). Coach education and continuing professional development: Experience and learning to coach. Quest, 55(3), 215-230. CrossRef

5. Day, D., & Carpenter, T. (2016). A history of sports coaching in Britain: Overcoming amateurism. London: Routledge. CrossRef

6. Dovalil, J. (2014). Trenérská škola fakulty tělesné výchovy a sportu. In L. Flemr, J. Němec, & O. Novotný (Eds.), Pohybové aktivity ve vědě a praxi: konferenční sborník u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (s. 339-352). Praha: Karolinum.

7. Duarte, T., & Culver, D. M. (2014). Becoming a coach in developmental adaptive sailing: A lifelong learning perspective. Journal of Applied Sport Psychology, 26(4), 441-456. CrossRef

8. Duffy, P., Hartley, H., Bales, J., Crespo, M., Dick, F., Vardhan, D., Nordmann, L., & Curado, J. (2011). Sport coaching as a "profession": Challenges and future directions. International Journal of Coaching Science, 5(2), 93-123.

9. Etický kodex sportovního trenéra ČOV. (2015). Dostupné z https://www.olympic.cz/text/107--eticky-kodex-sportovniho-trenera

10. European Commission Sport Unit. (2012). EU guidelines on dual careers of athletes. Brussels: European Commission.

11. Evropská sportovní charta; Kodex sportovní etiky. (2003). Praha: DISRE.

12. Grexa, J., & Strachová, M. (2011). Dějiny sportu: Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. Brno: MU.

13. Hoffman, J., & American Kinesiology Association. (2011). Careers in sport, fitness, and exercise. Champaign: Human Kinetics.

14. ICCE, ASOIF, & LBU. (2013). International framework for coaching - version 1.2. Champaign: Human Kinetics.

15. Jansa, P., Jůva, V., Kocourek, J., Svozil, Z., & Kovář, K. (2012). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.

16. Jenkins, S. P. R. (2005). Sports science handbook. Essex: Multi Science Publishing.

17. Jiménez, S., & Lorenzo, A. (2009). El mentoring como medio formativo en la educación del entrenador de baloncesto. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 15(5), 36-45. CrossRef

18. Jones, R. L., Armour, K. M., & Potrac, P. (2004). Sports coaching cultures: From practice to theory. London: Routledge.

19. Kocourek, J., & Kovář, K. (2014). Trenérství. In P. Jansa, V. Jůva, J. Kocourek, Z. Svozil, & K. Kovář, Pedagogika sportu (s. 165-195). Praha: Karolinum.

20. Koh, K. T., Lee, T. P., & Lim, S. H. (2018). The internet as a source of learning for youth soccer coaches. International Journal of Sports Science & Coaching, 13(2), 278-289. CrossRef

21. Kössl, J., Štumbauer, J., & Waic, M. (2018). Kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.

22. Kouřil, J. (2017). Historický pohled na zdraví z pohledu antiky. In M. Blahutková (Ed.), Pohybový aparát a zdraví (s. 9-21). Brno: Paido.

23. Kovář, K. (2011). Současné trendy ve vzdělávání trenérů. Česká kinantropologie, 15(3), 11-16.

24. Kovář, K., & Zemanová, L. (2009). Koncentrace pozornosti jako předpoklad výkonu v triatlonu. Česká kinantropologie, 3(3), 75-85.

25. Lara-Bercial, S., North, J., Hämäläinen, K., Oltmanns, K., Minkhorst, J., & Petrovic, L. (2017). European sport coaching framework. Champaign: Human Kinetics.

26. Lazarová, B. (2009). Mimoškolní edukátoři. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 436-441). Praha: Portál.

27. Lazarová, B., & Uhlířová, V. (2006). Osobnost trenéra: K některým profesním požadavkům. In Kolektiv autorů, Sborník prací fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén (s. 31-48). Brno: MU.

28. Lemyre, F., Trudel, P., & Durand-Bush, N. (2007). How youth sport coaches learn to coach. Sport Psychologist, 21(2), 19-209. CrossRef

29. Light, R. L., & Harvey, S. (2017). Positive pedagogy for sport coaching. Sport, Education and Society, 22(2), 271-287. CrossRef

30. Lisový, I. (2015). V zemi mudrců a olympijských vítězů: Každodenní život dávných Řeků - školství, výchova, sport a hry. Ostrava: Repronis.

31. Locke, J. (1984). O výchově: výbor z díla. Praha: SPN.

32. Lyle, J. (2002). Sport coaching concepts: A framework for coaches' behaviour. London: Routledge.

33. Lyle, J., Mallett, C. J., Trudel, P., & Rynne, S. B. (2009). Formal vs. informal coach education: A response to commentaries. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(3), 359-364. CrossRef

34. Magnusen, M. J. (2010). Differences in strength and conditioning coach self-perception of leadership style behaviors at the National Basketball Association, division IA, and division II levels. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(6), 1440-1450. CrossRef

35. Mallett, C. J., Trudel, P., Lyle, J., & Rynne, S. B. (2009). Formal vs. informal coach education. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(3), 325-334. CrossRef

36. Martens, R. (2006). Úspěšný trenér. Praha: Grada Publishing.

37. Martínková, I. (2012). How to understand kalokagathia? Tělesná kultura, 35(1), 93-105. CrossRef

38. Mechikoff, R. A. (2010). A history and philosophy of sport and physical education: From ancient civilizations to the modern world. New York: McGraw-Hill.

39. Miller, S. G. (2006). Ancient Greek athletics. New Haven: Yale University Press.

40. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. (2010).

41. Nelson, L. J., Cushion, C. J., & Potrac, P. (2006). Formal, nonformal and informal coach learning: A holistic conceptualisation. Coach, (35), 59-69. CrossRef

42. Novák, J. (2017). 230 let od narození Jana Evangelisty Purkyně - před 180 lety položen základ buněčné teorie. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 26(4), 197-202.

43. Olympijská charta. (2016). Lausanne: Mezinárodní olympijský výbor. Dostupné z https://www.olympic.cz/upload/files/OLYMPIJSKA-CHARTA-2016.pdf

44. Petry, K., Froberg, K., & Madella, A. (2006). Thematic network project AEHESIS: Report of the third year. Cologne: German Sport University Cologne.

45. Potrac, P., & Cassidy, T. (2006). The coach as a "more capable other". In R. L. Jones (Ed.), The sports coach as educator: Re-conceptualising sports coaching (s. 39-50). London: Routledge.

46. Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

47. Rabelais, F. (1968). Gargantua a Pantagruel. Praha: Odeon.

48. Reverter-Masia, J., Legaz-Arrese, A., Munguía-Izquierdo, D., & Barbany, J. R. (2008). The conditioning services in elite Spanish clubs of team sports. International Journal of Sports Science & Coaching, 3(3), 431-443. CrossRef

49. Roček, M. (2016). Skupinový trénink v šermu šavlí [Závěrečná práce]. Praha: UK.

50. Scambler, G. (2005). Sport and society: History, power and culture. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

51. Sekot, A. (2006). K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Kolektiv autorů, Sborník prací fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén (s. 13-30). Brno: MU.

52. Schierz, M., Thiele, J., & Fischer, G. (2006). Fallarbeit in der Trainerausbildung: Möglichkeiten und Grenzen einer pädagogischen Professionalisierung. Köln: Sportverlag Strauss.

53. Strachová, M., & Grexa, J. (2014). Dějiny sportu. Brno: MU.

54. Světový antidopingový kodex. (2016). Montreal: Světová antidopingová agentura. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/40561/

55. Svoboda, B. (2000). Pedagogika sportu. Praha: Karolinum.

56. Šíp, R. (Ed.). (2008). Kalokagathia: ideál, nebo flatus vocis? Brno: MU.

57. The Magglingen declaration. (2000). Dostupné z http://www.icce.ws/_assets/files/documents/Magglingen.pdf

58. Tomlinson, A. (2010). A dictionary of sports studies. Oxford: Oxford University Press.

59. Treutlein, G. (2001). Trainerrolle und Professionalisierung. In H. Haag & A. Hummel (Eds.), Handbuch Sportpädagogik (s. 455-460). Schorndorf: Verlag K. Hofmann.

60. Trudel, P., & Gilbert, W. (2006). Coaching and coach education. In D. Kirk, D. Macdonald, & M. OʼSullivan (Eds.), The handbook of physical education (s. 516-539). London: SAGE. CrossRef

61. Wenn, S. R., & Schaus, G. P. (2007). Onward to the Olympics: Historical perspectives on the Olympic games. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

62. Werthner, P., & Trudel, P. (2006). A new theoretical perspective for understanding how coaches learn to coach. Sport Psychologist, 20(2), 198-212. CrossRef

63. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném od 1. 7. 2017.

64. Zákon č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

65. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

66. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších úprav.

67. Zeigler, E. F. (1993). Chivalryʼs influence on sport and physical training in medieval Europe. Canadian Journal of History of Sport, 24(1), 1-28. CrossRef

Creative Commons License
Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení