ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 11 No 1 (2017), 51–69

Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění

[Why My Children Do Not Attend Nursery School. Attitudes of Parents Whose Decision Making Is Not Limited by Socioeconomic Disadvantage]

Helena Picková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.17
zveřejněno: 29. 01. 2018

Abstract

The study presented here aims to understand why some parents from ordinary middle-class families do not send their preschool children to kindergarten or send them only very irregularly. Data from indepth interviews with mothers, which was obtained as part of the longitudinal monitoring of six families from the Liberec region during the pre-school year and commencement of compulsory education, was subjected to a content analysis. The analysis identified four main themes: a strong protective family style of education; compensating for problems experienced during the parents’ own childhood; mistrust that the kindergarten will ensure the child’s comprehensive development, and early scholarization. The results are discussed with regard to the enactment of compulsory attendance of the pre-school year of kindergarten.

klíčová slova: pre-primary education, pre-school year, low attendance, middle-class

reference (28)

1. Barnett, W. S. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and school outcomes. The Future of Children, 5(3), 25−50. Dostupné z https://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/05_03_01.pdf

2. Berlinski, S., Galiani, S., & Gertler, P. (2006). The effect of pre-primary education on primary school performance. Ann Arbor: William Davidson Institute at the University of Michigan. Dostupné z http://ideas.repec.org/p/wdi/papers/2006-838.html#provider

3. Dvořák, D., Starý, K., Chvál, M., Urbánek, P., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: UK, Karolinum.

4. EACEA P9 Eurydice. (2009). Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností. Brusel: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Dostupné z http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/098CS.pdf

5. Early, D. M., & Burchinal, M. R. (2001). Early childhood care: Relations with family characteristics and preferred care characteristics. Early Childhood Research Quarterly, 16(4), 475−497. CrossRef

6. Evropský parlament. (2013). Kvalita předškolního vzdělávání a péče. Brusel: EU. Dostupné z http://www.europarl.europa.eu/studies

7. GAC. (2010). Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí sociálně vyloučených romských lokalit. Praha: MŠMT.

8. Gambaro, L., Stewart, K., & Waldfogel, J. (2014). Format an equal start? Providing quality early education and care for disadvantaged children. Bristol: Policy Press.

9. GreatSchools Staff. (2016). 10 good reasons your child should attend preschool. Great! Schools. Dostupné z https://www.greatschools.org/gk/articles/why-preschool/

10. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Ed.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: PedF UK.

11. Hůle, D., Kaiserová, I., Kabelová, K., Mertl, J., Moravec, Š., Svobodová, K., & Šťastná, A. (2015). Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti). Plzeň: Tedy a teď a Demografické informační centrum.

12. Johansen, A. S., Leibowitz, A., & Waite, L. J. (1996). The importance of child-care characteristics to choice of care. Journal of Marriage and Family, 58(3), 759−772. CrossRef

13. Kim, J., & Fram, M. S. (2009). Profiles of choice: Parents' patterns of priority in child care decision-making. Early Childhood Research Quarterly, 24(1), 77−91. CrossRef

14. Kleňhová, M. (2013). České školství v mezinárodním srovnání: Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2013. Praha: MŠMT.

15. Komise evropských společenství. (2006). Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy (Sdělení komise KOM 481 v konečném znění). Brusel: EU. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC 0481&from=CS

16. Leix, A. E. (2006). Transkripce audionahrávek v kontextu etickém, metodologickém a technickém (Disertační práce). Brno: FSS MU.

17. Melhuish, E. C. (2004). A literature review of the impact of early years provision upon young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds (Report to the controller and auditor general). London: National Audit Office. Dostupné z http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/03-04/268_literaturereview.pdf

18. Miller, E., & Almon, J. (2009). Crisis in the kindergarten: Why children need to play in school. College Park, MD: Alliance for Childhood.

19. MŠMT. (2014). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf

20. MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/38795/

21. Nová škola. (2011). Infant matter: Raná péče a předškolní výchova, vyhodnocení focus groups (Závěrečná zpráva). Praha: Nová škola.

22. OECD. (2014). Does pre-primary education reach those who need it most? PISA in Focus, 40(6). O'Hehir, A. (2010). Why our kids don't go to kindergarten. Salon. Dostupné z https://www.salon.com/2010/03/15/home_school_3/

23. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newberry Park, CA: Sage. Rühm, C., & Waldfogel, J. (2012). Long-term effects of early childhood care and education. Nordic Economic Policy Review, 1(6149), 23−51.

24. Schütz, G. (2009). Does the quality of pre-primary education pay off in secondary school? An international comparison using PISA 2003, Ifo working paper no. 68. Munich: Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich.

25. Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490−515.

26. Šmelová, E. (2005). Předškolní vzdělávání očima rodičovské veřejnosti. Pedagogická orientace, 15(1), 52−58.

27. Yoshikawa, H. (1995). Long-term effects of early childhood programs on social outcomes and delinquency. The Future of Children, 5(3), 51−75. CrossRef

28. Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné z https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=178&r=2016

Creative Commons License
Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení