HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018)

Historická sociologie jako dobrodružství poznání
Bohuslav Šalanda

Happiness in the Kingdom of the Cleopatras: Examining Government Influence on Quality of Life in Hellenistic Egypt (332–30 BC)
Valérie Wyns

Teorie a praxe. Etablování sociologie v českém prostředí T. G. Masarykem
Vratislav Kozák

Český národní zájem (Příspěvek k tvorbě programu)
Alexandr Fazik, Karel Hlavatý, Kristián Šrám

UNRRA a uprchlická krize po druhé světové válce. Operace „Displaced persons“
Jana Frydryšková Yasin

Konfiskace majetku českých Židů v poválečném Československu na příkladu zámku a velkostatku Puklice
Jan Koumar

„Základní kameny“ bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914
Martina Reiterová

Univerzální racionalizace: Velké vyprávění Maxe Webera
Dirk Kaesler

Společenská dimenze českého motorismu
Ivan Jakubec

Georg Simmel a jeho příspěvek k historické sociologii (několik poznámek ke stému výročí úmrtí významného myslitele)
Jiří Šubrt

Marx a rok 1968
Jiří Šubrt

Marek Německý: Co drží společnost pohromadě? Pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera
Olga Georghieva

Jana Nosková: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns
Sandra Kreisslová

Milena Lenderová – Martina Halířová – Tomáš Jiránek: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918
Tereza Čepilová

Michel Houellebecq: Podvolení
Karel Černý

Jakub Machek: Počátky populární kultury v českých zemích. Tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900
Jiří Almer

Workplace Redesign: Spaces of Work and the Transformation of Industrial Modernity in a Globalizing World
Svatopluk Herc

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení