HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Publikační etika časopisu Historická sociologie je volně inspirovaná normami Elsevieru.

Časopis Historická sociologie se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy publikační etiky, a proto přijal veškerá opatření, týkající se nekalých praktik při publikování, porušování autorského práva a plagiarismu.

Povinnosti autorů

Autoři článků nabízením svého textu stvrzují jeho původnost a potvrzují, že příspěvek není plagiátem. Taktéž stvrzují, že jsou držiteli autorských práv a že neudělili výhradní licenci třetí osobě.

Autoři musí všechny zdroje řádně citovat v souladu s etickými pravidly, citační normou a autorským zákonem.

Autoři potvrzují, že svůj text nenabídli jinému periodiku či že tentýž text nebyl již jinde publikován. Nabízení již publikovaného textu nebo textu, který prochází recenzním řízením v jiném odborném periodiku, je považováno za neetické. Redakce si vyhrazuje právo po takovémto zjištění rukopis odmítnout.

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v textu, jsou autoři povinni, i s odstupem času, informovat o takovéto skutečnosti redakci.

Autoři musí přiznat veškerou finanční podporu či jiné konflikty zájmu.

Povinnosti recenzentů

Texty jsou zasílány dvěma anonymním recenzentům, kteří jsou odborníky v daném oboru a jsou z jiného pracoviště než autor textu. V případě, že recenzent ví, že nebude schopen recenzi odevzdat v daném termínu, neprodleně to oznámí redakci.

Recenzenti musí dodržovat normy objektivity, musí posuzovat text bez zaujatosti vůči autorovi. Veškeré své názory a připomínky musí podložit jasně vysvětlujícími argumenty.

Recenzenti by neměli posuzovat texty, s nimiž jsou v konfliktu zájmu.

Posuzované příspěvky jsou důvěrné, a tak s nimi musí být zacházeno.

Povinnosti redakce

Redakce má právo přijímat, odmítat či navrhovat případné změny v jakýchkoliv textech.

Redakce je povinna zajistit anonymní recenzenty pro texty přijaté do recenzního řízení a pro všechny strany zajistit anonymitu. Redakce zabezpečuje, aby veškeré informace vyplývající z nabízených rukopisů zůstaly důvěrnými.

Redakce zajišťuje recenzenty, kteří nejsou v konfliktu zájmu k nabízenému textu či jeho autorovi.

Rukopisy jsou vždy posuzovány bez ohledu na rasu, náboženství, politické preference, etnický původ či občanství.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525