HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 10 No 2 (2018), 43–64

Český národní zájem (Příspěvek k tvorbě programu)

[Czech National Interest (Contribution to Program Development)]

Alexandr Fazik, Karel Hlavatý, Kristián Šrám

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2018.49
zveřejněno: 06. 12. 2018

Abstract

This article contributes to the construction of Czech national interest. It is based on a combination of economic and sociological knowledge. We define the general requirements on components of national interests (most importantly their total number, time horizon, and general comprehensibility). Additionally, we provide proposals on how these components might be defined. The article also criticizes the manipulation of national interest – specifically in the case of international comparisons. In conclusions, the article makes an argument for identification and use of Czech competitive advantages.

Klíčová slova: national interest; condition of Czech economy; program components of national interest; manipulation of national interest; Czech competitive advantages

reference (39)

1. Albert, Michael [2012]. Partekon. Život po kapitalismu [participativní ekonomika]. Praha: Mezera.

2. Beck, Jiří – Hlavatý, Karel [2014]. Žebříčky konkurenceschopnosti a české podniky. In. Konkurenceschopnost ekonomiky. Praha: VŠMIEP.

3. Beck, Ulrich [2007]. Vynalézání politiky. Praha: SLON.

4. Berger, Peter L. [2003]. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister and Principal.

5. Dewey, John [2012]. Zkušenost a příroda. In. Ruffing, Reiner. Filosofický depositář. Praha: Knižní klub.

6. Dubská, Drahomíra [2012]. Firmy se zahraniční majetkovou účastí v ekonomice ČR: oslabily nebo dále sílí? Praha: ČSÚ.

7. Easterlin, Richard A. [2002]. Happiness in Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

8. Fialová, Helena [2015]. Konjunkturní analýza. Praha: Metropolitní univerzita.

9. Gidden, Anthony [2004]. Třetí cesta a její kritici. Praha: Mladá fronta.

10. Havelka, Miloš [2010]. Ideje, dějiny, společnost. Brno: CDK.

11. Hendersonová, Hazel [2001]. Za horizontem globalizace. Praha: DharmaGaia.

12. Klvačová, Eva, a kol. [2005]. Státní pomoc nebo dobývání renty? Praha: Professional Publishing.

13. Kratochvíl, Petr [2010]. Původ a smysl národního zájmu. Brno: CDK.

14. Krpec, Oldřich [2009]. Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika. Brno: Munipress.

15. MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha: Victoria Publishing 1995.

16. Mlčoch, Lubomír [2005]. Ekonomie důvěry a společného dobra. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

17. Nevima, Jan [2014]. Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky. Praha: Professional Publishing.

18. Pikora, Vladimír – Šichtařová, Markéta [2012]. Nahá pravda. Praha: NF Distribuce.

19. Porter, Michael E. [1998]. The Competitive Advantage of Nations. Basingstoke: Palgrave Macmillan. CrossRef

20. Reich, Robert B. [2003]. V pasti úspěchu. Diagnóza kapitalismu 21. století. Praha: Prostor.

21. Reich, Robert B. [2003a]. Slušná společnost. Praha: Moraviapress.

22. Ricchiute, David, N. [1994]. Audit. Praha: Victoria Publishing.

23. Samuelson, Paul, A. – Nordhaus, William, D. [2013]. Ekonomie. 19. vydání. Praha: Svoboda.

24. Sustainable Development Solutions Network – SDSN [2015]: World Report 2015 Happiness. Dostupné z: <http://unsdsn.org/resources/publication/type/sdsn-reports> [13. 10. 2017].

25. Scitovsky, Tibor [1976]. The Joyless Economy. New York: Oxford University Press.

26. Sedláček, Tomáš, a kol. [2016]. 2036: jak budeme žít za 20 let. Praha: 65. pole.

27. Sedláček, Tomáš [2009]. Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole.

28. Sen, Amartya Kumar [2002a]. Etika a ekonomie. Praha: Vyšehrad.

29. Sen, Amartya Kumar [2002b]. Rationality, Joy and Freedom. In. Easterlin Richard A. [2002]. Happiness in Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

30. Schumacher, Ernst Friedrich [2000]. Malé je milé aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. Brno: Doplněk.

31. Slaný, Antonín, a kol. [2010]. Konkurenceschopnost a stabilita. Brno: Masarykova univerzita.

32. Statistická ročenka ČR [2017]. Praha: ČSÚ.

33. Strategické tahy pro Českou republiku [2004]. Praha: UK FSV CESES.

34. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020 [2012]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/strategie-mez-konkurenceschopnost-cr-7325.html> [12. 10. 2017].

35. Švihlíková, Ilona [2015]. Jak jsme se stali kolonií. Praha: Rybka Publishers.

36. Urban, Jan [2014]. Ekonomie bez mýtů a iluzí. Praha: Grada.

37. Voigt, Stefan [2008]. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa.

38. Zelený, Milan [2010]. Bata Management System: A Built-in Resilience against Crisis at the Micro Level. AUCO Czech Economic Review, vol. 4, no. 1.

39. Rating podle agentur S&P, Moody's a Fitch. Dostupné z: <http://www.fxstreet.cz/rating-sp-moodys-a-fitch.html> [18. 9. 2017].

Creative Commons License
Český národní zájem (Příspěvek k tvorbě programu) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení