AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2016 No 1 (2016), 45–54

“I Have Been a Chippewa Born”: Anna Brownell Jameson’s Native Canadian Transformations

Klára Kolinská

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2016.27
zveřejněno: 15. 06. 2016

Abstract

The article discusses one of the canonical works of nineteenth-century Anglophone Canadian literature, a travelogue by Anna Brownell Jameson (1794–1860), a dedicated, if conservative, early feminist, who commented publicly on the issue of the rights of women in different social contexts. Her book Winter Studies and Summer Rambles in Canada (1838) represents a symptomatically Canadian genre oscillating between a classic travelogue and an extensive diary, and provides a detailed account of the author’s originally involuntary sojourn in Canada between December 1836 and August 1837, during which she became the first woman of European descent who, all by herself, accompanied only by Native guides, left the safety of the city, ventured into the wilderness of northern Ontario and encountered the Native inhabitants of her new country. Jameson welcomed these encounters as enriching opportunities for intercultural comparison, in which it was particularly the position of Native women that interested her. What makes Jameson’s text original is not the choice of genre but, rather, the fact that it provides an authentic literary testimony about the process of intercultural transformation of the authorial subject. Unlike her literary contemporaries, the sisters Catharine Parr Traill and Susanna Moodie, Jameson was not satisfied with merely recording her exploratory experience, but consciously strove to reach the inner substance of “otherness,” to achieve a kind of voluntary cultural marginalization which would facilitate the real, unmediated understanding of this otherness, as well as of herself. The article analyses the process of Jameson’s symbolic transformation into a “new Native Canadian,” the literary account of which became one of the foundation texts of Canadian national literary culture. „Narodila jsem se jako Čipevajka“: Kanadské domorodé transformace Anny Brownell Jamesonové Článek pojednává o jednom z kanonických děl kanadské anglofonní literatury devatenáctého století, cestopisu Anny Brownell Jamesonové (1794–1860), jedné z odhodlaných, byť konzervativních raných feministek, které se svým dílem veřejně vyjadřovaly k otázce postavení ženy v různých kulturních kontextech. Její kniha Zimní studie a letní putování po Kanadě (Winter Studies and Summer Rambles in Canada, 1838) představuje pro Kanadu příznačný žánrový typ na pomezí klasického cestopisu a rozsáhlého deníku a podává detailní záznam o autorčině původně nedobrovolném pobytu v Kanadě mezi prosincem 1836 a srpnem 1837, během něhož se stala první Evropankou, která zcela sama, jen s domorodými průvodci, opustila bezpečí města, vstoupila do divočiny severního Ontaria a setkala se s původními obyvateli své nové vlasti. Tato setkání vítala jako obohacující příležitosti k interkulturnímu srovnávání, na němž ji zajímala především situace domorodých žen. Na textu Jamesonové není originální jeho žánrové zařazení, ale skutečnost, že zprostředkovává autentické literární svědectví o procesu interkulturní transformace autorského subjektu. Na rozdíl od svých literárních současnic, sester Catharine Parr Traillové a Susanny Moodieové, se Jamesonová nespokojila s pouhým zaznamenáváním svých objevitelských zkušeností, nýbrž vědomě usilovala o proniknutí do samotné podstaty „jinakosti“, o jakousi dobrovolnou kulturní marginalizaci, která by jí umožnila skutečné, nezprostředkované pochopení této jinakosti i sebe sama. Článek analyzuje proces symbolické transformace Anny Brownell Jamesonové v „novou domorodou Kanaďanku“, jehož literární zpracování se stalo jedním ze základních textů kanadské literární kultury.

klíčová slova: Anna Brownell Jameson; nineteenth-century Canadian literature; travelogue; national literature; Canadian Native culture

reference (13)

1. Burke, Edmund (2008) A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Oxford: Oxford University Press.

2. Dagg, Anne Innis (1992) "Canadian Voices of Authority: Non-Fiction and Early Women Writers," Journal of Canadian studies, Vol. 27, No. 2 (Été 1992 Summer), 107–22.

3. Freiwald, Bina Toledo (1986) "'Femininely Speaking ' : Anna Jameson ' s Winter Studies and Summer Rambles in Canada," in Amazing Space: Writing Canadian Women Writing, ed. Shirley Neuman and Smaro Kamboureli. Edmonton: Longspoon/NeWest Press.

4. Gerry, Thomas M. F. (1990–91) "'I Am Translated: ' Anna Jameson ' s Sketches and Winter Studies and Summer Rambles in Canada," Journal of Canadian studies, Vol. 25, No. 4 (Hiver 1990–91 Winter), 34–49.

5. Gerson, Carole (1997) "Nobler Savages: Representations of Native Women in the Writings of Susanna Moodie and Catharine Parr Traill," Journal of Canadian Studies / Revue d ' études canadiennes, Vol. 32, No. 2 (Été 1997 Summer), 5–21.

6. Jameson, Anna Brownell (1990) Winter Studies and Summer Rambles in Canada. Toronto: McClelland & Stewart.

7. MacDonald, Mary Lu (1986) "The Natural World in Early Nineteenth-Century Canadian Literature," Canadian Literature, 111, Winter 1986, 48–65.

8. McMullen, Lorraine and Sandra Campbell, eds. (1993) "Introduction," in Pioneering Women: Short Stories by Canadian Women. Beginnings to 1880. Ottawa: University of Ottawa Press.

9. Mills, Sara (1991) Discourses of Difference: An Analysis of Women ' s Travel Writing and Colonialism. London: Routledge. CrossRef

10. Moss, John (1998) "Gender Notes: Wilderness Unfinished," Journal of Canadian Studies / Revue d ' études canadiennes, Vol. 33, No. 2 (Été 1998 Summer), 168–176.

11. Orr, Bridget (1994) "'The Only Free People in the Empire: ' Gender Difference in Colonial Discourse," in Describing Empire: Post-colonialism and Textuality. eds. Chris Tiffin and Alan Lawson. London and New York: Routledge.

12. Thomas, Clara (2009) "Afterword" in Winter Studies and Summer Rambles in Canada. Toronto: McClelland & Stewart.

13. The Canadian Encyclopedia. www.thecanadianencyclopedia.com/articles/anna-brownell-jameson (visited 29 January 2015).


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení