AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2016 No 1 (2016), 55–67

John Millington Synge and Pádraic Ó Conaire: Unexpected Fellow Travellers Between Romanticism, Realism and Beyond

Radvan Markus

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2016.28
zveřejněno: 15. 06. 2016

Abstract

In common perception, the Irish Literary Revival and the Gaelic Revival often appear as essentially unrelated movements, divided by language and with little in common. The essay points to deeper similarities between them on the basis of two of their prominent representatives, the renowned playwright John Millington Synge (1871–1909) and the Irish-language prose writer Pádraic Ó Conaire (1882–1928). It takes into account instances of direct influence of Synge on Ó Conaire, but the main focus is on the reflection of various streams of European thought in the oeuvres of both authors. The most important are late legacies of Romanticism, which include the emphasis on artistic individuality, the celebration of wild nature, and an interest in people on the margins of society. Also the influences of realism, naturalism and incipient modernism are discussed. The correspondences between both prominent authors assume surprisingly concrete forms and testify to the need to study modern Irish literature in both languages side by side. John Millington Synge a Pádraic Ó Conaire: nečekaní souputníci mezi romantismem, realismem a dalšími směry Irské literární obrození, jehož výsledkem byla díla v angličtině, a obrození jazykové, jež oživovalo literaturu v irštině, se i přes časovou a místní souvislost obecně považují za dvě antagonistická hnutí s málo styčnými body. Článek poukazuje na hlubší souvislosti mezi oběma směry na příkladu srovnání životů a děl dvou jejich významných představitelů – světoznámého dramatika Johna Millingtona Synga (1871–1909) a nejlepšího prozaika jazykového obrození Pádraica Ó Conaireho (1882–1928). Všímá si příkladů Syngova vlivu na Ó Conaireho, ale jeho hlavním těžištěm je zpracování odrazů evropských myšlenkových směrů v díle obou autorů. Jako nejdůležitější se jeví pozdní vliv romantismu, který oba vedl k důrazu na individualitu autora, k oslavě krásy divoké přírody i k zájmu o lidi na okraji společnosti, jako jsou tuláci, slepci či šílenci. Oba literáti byli také nekompromisní realisté, kteří si všímali stinných stránek častokrát idealizovaného života na západě Irska a neváhali poukázat na jeho lokální příčiny. Mezi další vlivy se pak řadí naturalismus a počínající modernismus, jejichž zpracováním Synge a Ó Conaire ukázali cestu pozdějším spisovatelům. Souvislosti mezi oběma významnými autory nabývají překvapivě konkrétních forem a poukazují na potřebu studovat moderní irskou literaturu v irštině a angličtině společně.

klíčová slova: Pádraig Ó Conaire; John Millington Synge; Irish Literary Revival; Gaelic Revival; Romanticism; Realism; Naturalism; Modernism; Tramps

reference (25)

1. Burke, Edmund (1792) A Philosophical Inquiry into the origin of our ideas of The Sublime and Beautiful with an introductory discourse concerning Taste, and several other additions. Basil: J.J. Tourneisen.

2. Burke, Mary (2011) "Synge, Evolutionary Theory, and the Irish Language," in Synge and His Influences: Centenary Essays from the Synge Summer School, ed. Patrick Lonergan. Dublin: Carysfort Press Limited, 55–71.

3. de Bhaldraithe, Tomás (1982) Pádraic Ó Conaire: Clocha ar a Charn. Dublin: An Clóchomhar.

4. Gogarty, Oliver St. John (1954) It isn ' t this Time of Year at All: An Unpremeditated Autobiography. London: Macgibbon and Kee.

5. Griffith, Arthur (1903) "All Ireland," United Irishman, 10.242 (17 October): 1.

6. Kiberd, Declan (1993) Synge and the Irish Language. London: Macmillan.

7. Leerssen, Joep (2006) National Thought in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.

8. Levitas, Ben (2009) "J. M. Synge: European Encounters," in The Cambridge Companion to J. M. Synge, ed. P. J. Mathews. Cambridge: Cambridge University Press, 77–91. CrossRef

9. Markey, Anne (2012) "The Price of Kelp in Connemara: Synge, Pearse and the Idealization of Folk Culture," in Synge and Edwardian Ireland, ed. Brian Cliff and Nicholas Grene. Oxford: Oxford University Press, 208–224.

10. Mattar, Sinéad Garrigan (2004) Primitivism, Science and the Irish Revival. Oxford: Clarendon Press. CrossRef

11. McGuinness, Frank (2000) "J. M. Synge and the King of Norway," in Interpreting Synge: Essays from the Synge Summer School, 1991–2000. Dublin: Lilliput Press, 57–66.

12. Ní Chionnaith, Eibhlín (1995) Pádraic Ó Conaire: Scéal a Bheatha. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta.

13. Ó Conaire, Pádraic (1966) Field and Fair, trans. Cormac Breathnach. Cork: Mercier Press.

14. Ó Conaire, Pádraic (1978) Aistí Phádraic Uí Chonaire, ed. Gearóid Denvir. Indreabhán: Cló Chois Fharraige.

15. Ó Conaire, Pádraic (1982) Scothscéalta. Dublin: Sairséal Ó Marcaigh.

16. Ó Conaire, Pádraic (1989) "Ár gCuid Gluaisteán" (1919), in Iriseoireacht Uí Chonaire, ed. Eibhlín Ní

17. Ó Conaire, Pádraic (1994) Exile (1910), trans. Gearailt Mac Eoin. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta.

18. Ó Conaire, Pádraic (2004) Vyhnanství, trans. Daniela Fürthnerová. Prague: Fraktály.

19. Ó Conaire, Pádraic (2008) Rogha Scéalta, ed. Diarmuid de Faoite. Indreabhán, Cló Iar-Chonnachta.

20. Ó Conchubhair, Brian (2009) Fin de Siècle na Gaeilge: Darwin, an Athbheochan agus Smaointeoireacht na hEorpa. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta.

21. Pearse, Pádraig (1906) "About Literature," An Claidheamh Soluis (26 May): 6.

22. Riggs, Pádraigín (1994) Pádraic Ó Conaire, Deoraí. Dublin: An Clóchomhar.

23. Synge, John Millington (1982) Collected Works, 3 Volumes. Gerards Cross: Smythe.

24. Titley, Alan (2009) "Synge and the Irish Language," in The Cambridge Companion to J. M. Synge, ed. P. J. Mathews. Cambridge: Cambridge University Press, 92–103. CrossRef

25. Wordsworth, William (2009) Poems of William Wordsworth, Volume 1: Collected Reading Texts from The Cornell Wordsworth, ed. Jared Curtis. Penrith: Humanities-Ebooks LLP.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení