AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 76–126

Raněnovověká řádová studia česko-moravské kapucínské provincie jako alternativa univerzitního vzdělávání

[Early Modern Monastic Studies in the Czech–Moravian Capuchin Province as an Alternative to University Education]

Marek Brčák

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.2
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

This study maps the organisation, contents, and teaching staff of theological and philosophical education in the Capuchin Order and compares it with what was common in other religious orders and at public universities, especially the Charles–Ferdinand University in Prague.

klíčová slova: “studia” in religious orders; Capuchins; Church history; lectors of the Czech–Moravian Capuchin Province; second scholasticism; education; Czech Lands; Early Modern Era

reference (86)

1. BAJGER Matyáš, Knihovny kapucínských klášterů v Čechách a na Moravě, Knihy a dějiny 11-15, 2004-2008, s. 44-62

2. BERÁNEK Karel, Teologická fakulta, in: Ivana Čornejová (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, Praha 1995, s. 69-98

3. BLUM Paul Richard, Der Standartkursus der katholischen Schulphilosophie im 17. Jahrhundert, in: Eckhard Kessler - Charles H. Lohr - Walter Sparn (edd.), Aristotelismus und Renaissance, Wiesbaden 1988, s. 127-148

4. BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina - KAŠPÁRKOVÁ Jarmila (edd.), Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II, Biografický slovník, Praha 2018

5. BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006

6. BOMBERA Jan, Počet a původ piaristů v českých zemích do r. 1748, Jižní Morava 10, 1974, s. 92-94

7. BRČÁK Marek - ŠÍPEK Richard, The Libraries of Capuchin Convents in the Baroque Period, in: Jakub ZOUHAR (ed.), Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment (=Monastica Historia 5), Brno - Hradec Králové - St. Pölten 2020, s. 36-51

8. BRČÁK Marek - WOLF Jiří (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020

9. BRČÁK Marek - WOLF Jiří, Julius František Sasko-Lauenburský a Anna Marie Františka Toskánská jako dobrodinci kapucínského konventu v Zákupech, Sborník archivních prací 71/2, 2021, s. 398-423

10. BRČÁK Marek - WOLF Jiří, Působení kapucínů z česko-moravské provincie v zahraničních misiích v 17. a 18. století, in: tíž, (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020, s. 131-148

11. BRČÁK Marek, Annales Patrum Capucinorum Provinciae Boemiae: Písemné prameny k dějinám kapucínského řádu v českých zemích v 17. století a možnosti jejich využití, Historica Olomucensia 41, 2012, s. 143-169

12. BRČÁK Marek, Die böhmisch-mährische Kapuzinerprovinz zur Zeit der aufklärerischen Kirchenreformen, in: Jindra Pavelková - Kateřina Bobková-Valentová (edd.), Monasteria abolita. Schicksale der Klostergüter seit der 2. Hälfte des 18. bis zur 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (=Monastica Historia 6), St. Pölten (v tisku)

13. BRČÁK Marek, Die Konstituierung der Böhmisch-mährischen Kapuzinerprovinz (1599-1673), in: Enno Bünz - Petr Hrachovec (edd.), Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation (15.-17. Jahrhundert) (=ISGV Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde), Leipzig (v tisku)

14. BRČÁK Marek, Kazatelská činnost kapucínů jako nástroj sebeprezentace řádu v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století, in: týž - Jiří Wolf (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020, s. 111-128

15. BRČÁK Marek, Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783, Praha 2023

16. BRČÁK Marek, Strategie kapucínského řádu při zakládání řeholních domů v českých zemích v raném novověku, FHB 33/1, 2018, s. 217-237

17. CATALANO Alessandro, Die Funktion der italienischen Sprache während des Episkopats des Prager Erzbischofs Ernst Adalbert von Harrach (1623-1667) und die Rolle des Kapuziners Basilius von Aire (1591-1665), Folia Historica Bohemica 27/1, 2012, s. 99-134

18. CATALANO Alessandro, Valerián Magni (1586-1661): Duchovní otec náboženské reformy českého království, in: Marek Brčák - Jiří Wolf (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020, s. 63-77

19. CATALANO Alessandro, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008

20. CERMAN Ivo, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici a politici, Praha 2011

21. ČÁNOVÁ Eliška, Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671), SAP 35/2, 1985, s. 486-560

22. ČAPSKÁ Veronika, Členové servitského řádu mezi anonymitou a věhlasem. Možnosti a meze biografického studia servitských řeholníků, FHB 26/2, 2011, s. 335-354

23. ČERNUŠÁK Tomáš, Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století ve světle pramenů z Moravského zemského archivu v Brně, Vlastivědný věstník moravský 58/1, 2006, s. 42-48

24. ČERNUŠÁK Tomáš, Klášterní škola dominikánů u sv. Michala v Brně v novověku, Brno v minulosti a dnes 19, 2006, s. 77-86

25. ČERNUŠÁK Tomáš, Proměny řádového školství dominikánů v českých zemích (Nástin vývoje ve 13.-18. století), Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně: řada společenských věd 21, 2006, s. 3-10

26. ČORNEJOVÁ Ivana - FECHTNEROVÁ Anna, Životopisný slovník pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha 1986

27. ČORNEJOVÁ Ivana, Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622-1654, Praha 1992

28. ČORNEJOVÁ Ivana, Správní a institucionální vývoj pražské univerzity, in: táž (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II., Praha 1995, s. 23-57

29. ČORNEJOVÁ Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995

30. DOLA Kazimierz, Kapucyni w Nysie 1658-1810, Opole 2012

31. ELBEL Martin, Bohemia Franciscana: františkánský řád a jeho působení v českých zemích v 17. a 18. století, Olomouc 2001

32. ELPERT Jan Bernd, Kein Bruder soll sich anmaßen, ein eigentliches Studium zu verfolgen. Die Kapuziner und die Philosophie - Ein Streifzug durch die intellektuelle, philosophische Entwicklung des Kapuzinerordens im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Sabrina Ebbersmeyer - Helga Pimer-Pareschi - Thomas Ricklin (edd.), Sol et homo. Mensch und Natur in der Renaissance. Festschrift zum 70. Geburtstag für Eckhard Keßler, Paderborn 2008, s. 349-393 CrossRef

33. [FELDER] VON LUZERN Hilarin, Die Studien im ersten Jahrhundert des Kapuzinerordens, in: Melchior [Pineda Capo] A Benisa (ed.), Liber Memorialis Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Quarto Jam Pleno Saeculo ab Ordine Condito (1528-1928) (=Supplementum ad Annalecta Ordinis Minorum Capuccinorum 44), Romae 1928, s. 79-130

34. FIALA Jiří, Jezuitská akademie a univerzita v Olomouci (1573-1773), in: Týž - Zděnek Kašpar - Leoš Mlčák - Miroslav Pojsl - Pavel Urbášek, Univerzita v Olomouci 1573-2009, Olomouc 2009, s. 25-58

35. FUNIOK Rüdiger - SCHÖNDORF Harald (edd.) Ignatius von Loyola und die Pädagogik der Jesuiten: ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung, Donauwört 2000

36. GADACZ Jan Ludvik, Słownik polskich kapucynów, II, Wrocław 1986

37. HAASOVÁ Marie, Z dějin minoritské koleje u sv. Jakuba v Praze, in: Jiří Beran (ed.), Akademiku Václavu Vojtíškovi k 75. narozeninám pracovníci archivu ČSAV, Praha 1958, s. 57-69

38. HEIDER Daniel, Kdo byl František Suárez? Život a dílo vynikajícího doktora, Olomouc 2009

39. HESS Cuthbert, The Capuchins. A Contribution to the History of Counter-Reformation, London 1928

40. HESS Cuthbert, Kapucíni jako literáti, Studia Capuccinorum Boziniensia 7, 2022, s. 147-179

41. HOLOUBEK Ladislav, Život a výuka v hradeckém semináři 1714 do konce roku 19. století, in: Petr Polehla (ed.), 350. let Královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 209-233

42. HOLZEY Helmut - SCHMIDT-BIGGEMANN Wilhelm (edd.), Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, IV/1, Das heilige Römische Reich Deutscher Nation. Nord- und Ost-mitteleuropa, Basel 2001

43. HRBEK Jiří, Barokní Valdštejnové v Čechách, Praha 2013

44. HRBEK Jiří, Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015

45. KINK Rudolf, Geschichte der kaiserlichen Universität Wien, I, Wien 1854

46. KOKOŠKOVÁ Zdeňka - RYANTOVÁ Marie, Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru ve druhé polovině 17. století a v prvních desetiletí 18. století, in: Zdeňka Hledíková - Jaroslav Polc (edd.), Pražské arcibiskupství 1344-1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi, Praha 1994, s. 150-163

47. KUCHAŘOVÁ Hedvika, Slavnostní disputace a grafické listy tezí v arcibiskupském semináři v Praze, Bibliotheca Strahoviensis 2, 1996, s. 137-144

48. KUCHAŘOVÁ Hedvika, Cisterciácká kolej Bernardinum v Praze v 17. a 18. století, in: Kateřina Charvátová (ed.), 900 let cisterciáckého řádu: sborník z konference konané 28.-29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, Praha 2000, s. 193-213

49. KUCHAŘOVÁ Hedvika, Abriss der Organisation der Ordensschulen bei den Dominikanern in der böhmischen Provinz in 17. Jahrhundert und in der ersten Häfte des 18. Jahrhunderts, Acta Comeniana 14 (38), 2000, s. 133-160

50. KUCHAŘOVÁ Hedvika, Řádové koleje a domácí studia premonstrátů a cisterciáků. Nárys jedné z forem mimouniverzitního vyššího církevního školství doby baroka, in: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek - Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001, Praha 2004, s. 589-599

51. KUCHAŘOVÁ Hedvika, Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze. Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století, Praha 2011

52. LEINSLE Ulrich Gottfried, Studium im Kloster. Das philosophisch-theologische Hausstudium des Stiftes Schlägl 1633-1786, Averdobe 2000

53. LEINSLE Ulrich Gottfried, Úvod do scholastické filozofie, Praha 2020

54. MATĚJKA Pacifik, Seznamy představených kapucínských klášterů podřízených provincialátu v Praze (1599-2005), Paginae historiae 13, 2005, s. 140-267

55. MATĚJKA Pacifik, Seznam provinciálů, definitorů a ostatních představených správních jednotek kapucínského Řádu s historickým sídlem v Praze (a Vídni), Paginae historiae 14, 2006, s. 259-343

56. MATĚJKA Pacifik, Literárně činní členové a příznivci kapucínského řádu v Čechách, Paginae historiae 18, 2010, s. 217-264 CrossRef

57. MOSKOŘ Milan, Skladba a uplatnění inteligence vychovávané pražskou filozofickou fakultou v letech 1654-1730, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 27/2, 1987, s. 81-108

58. NEJESCHLEBA Tomáš, Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém? K recepci středověké filosofické tradice v díle Valeriána Magniho, in: Daniel Heider - Lukáš Novák - Jan Samohýl (edd.), Pluralita tradic od antiky po novověk, České Budějovice 2015, s. 135-146

59. NEJESCHLEBA Tomáš, De luce mentium Valeriána Magniho, in: Markéta Klosová - Tomáš Nejeschleba - Josef Bartoň (edd.), Valerián Magni: O světle mysli a jeho obraze. De luce mentium et ejus imagine, Praha 2016, s. 7-26

60. NOVOTNÝ Antonín, Zle, matičko, zle čili Praha 1741-1757, II, Praha 2003

61. PAVLÍKOVÁ Marie - ČORNEJOVÁ Ivana, Filozofická fakulta, in: táž (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, Praha 1995, s. 99-135

62. PODLAHA Antonín, Dějiny arcidiecéze pražské od konce století XVII. do počátku století XIX., I, Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694-1710), Praha 1917

63. PUMPR Pavel, Nižší klérus na Moravě mezi stavem a profesí: Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783, Brno 2020

64. RABAS Vavřinec, Řád kapucínský a jeho působení v Čechách v 17. století, Praha 1937

65. RÜEGG Walter (ed.), Geschichte der Universität un Europa, II, Von der Reformation zur Französischen Revolution (1500-1800), München 1996

66. SLADKÁ Veronika, Augustiniánská knihovna u sv. Tomáše v Praze, II, Období reformace a protireformace (do konce 17. století), Knihy a dějiny 24/1-2, 2017, s. 29-66 CrossRef

67. SOUSEDÍK Stanislav, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997

68. SOUSEDÍK Stanislav, Jan Duns Scotus a jeho čeští žáci, Praha 1989

69. SOUSEDÍK Stanislav, Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského, Praha 1992

70. SOUSEDÍK Stanislav, Valerián Magni, Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století, Praha 1983

71. STUCHLÁ Pavla, Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy, Praha 2004

72. SVOBODA David, Metafyzické učení Tomáše Akvinského, Praha 2012

73. ŠIMÁK Josef Vítězslav, Máti kapucínů, in: Od pravěku k dnešku (sborník prací z dějin československých k šedesátým narozeninám Josefa Pekaře), Praha 1930, s. 163-183

74. THIESSEN Hillard von, Die Kapuziner zwischen Konfessionalisierung und Alltagskultur. Vergleichende Fallstudie am Beispiel Freiburgs und Hildesheims 1599-1750, Freiburg im Breisgau 2002

75. TINKOVÁ Daniela, Jakobíni v sutaně: neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě, Praha 2011

76. TISCHER František, Uvedení řádu kapucínů do Čech okolo roku 1600, Věstník Královské české společnosti nauk 8, 1907, s. 1-55

77. TKAČÍK Ladislav - JURÍKOVÁ Erika, Benedikt z Canfieldu a jeho Regula perfectionis, Kultúrne dějiny 9/2, 2018, s. 238-260

78. [TURRADO] DE PODLABURA Melchiorre, Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, I-III (=Bibliotheca seraphico-capuccina 7-10), Romae 1947-1951

79. VICHRA Jan, Pražský arcibiskupský seminář a jeho studenti v 17. a 18. století, Documenta Pragensia 11, 1993, s. 123-134

80. WINTER Eduard, Josefinismus a jeho dějiny: Příspěvek k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1848, Praha 1945

81. ZELENKOVÁ Petra, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny, Praha 2020

82. ZEMEK Metoděj - BOMBERA Jan - FILIP Aleš, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631-1950, Prievidza 1992

83. ZOUHAR Jakub, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790), Praha 2010

84. ZOUHAR Jakub, Generální studium dominikánů u sv. Jiljí v Praze v 17. a 18. století, in: Martin Čapský - Pavel Šopák (edd.), Historie 2002. Celostátní studentská vědecká konference (3. 12.-4. 12. 2002), Opava 2003, s. 114-137

85. ZUBER Rudolf, Osudy moravské církve v 18. století, II, Olomouc 2003

86. Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku: http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/clpr54.htm

Creative Commons License
Raněnovověká řádová studia česko-moravské kapucínské provincie jako alternativa univerzitního vzdělávání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení