AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 62 No 2 (2022), 11–75

Akademická peregrinace v komparaci: Čeští a moravští studenti na vybraných reformovaných školách na území dnešního Německa a Švýcarska (1575–1620)

[Academic Peregrination in Comparison: Bohemian and Moravian Students at Selected Reformed Schools in the Territory of Current Germany and Switzerland, 1575–1620]

Ondřej Píš

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2023.1
zveřejněno: 13. 06. 2023

Abstract

This study deals with Bohemian and Moravian students at five Reformed institutes of higher learning in the territory of current Germany and Switzerland in the period of 1575–1620. In particular, it traces their presence at universities in Basel, Heidelberg, and Marburg, and academies in Herborn and Geneva. Each of the selected institutions is introduced in a cameo, which in addition to a brief history of the school mentions also the most important professors in relation to Bohemian and Moravian scholars. This is followed by an analysis of the two groups, i.e., the Bohemian and Moravian scholars, whereby the author follows two factors: social background of the matriculated scholars and changes in peregrination over time. Data pertaining to the individual institutions are then compared and analysed in a separate summary chapter. The study also includes revised lists of Bohemian and Moravian students at the selected schools during the period of interest, i.e., 1575–1620.

klíčová slova: universities; peregrination; Basel; Heidelberg; Marburg; Herborn; Geneva; students from Bohemia; students from Moravia

reference (104)

1. ALMÁSI Gábor, Touring Europe: Comparing East Central European Academic Peregrination in the Sixteenth and Seventeenth Century, in: Gábor Almási (ed.), A Divided Hungary in Europe, Newcastle 2014, s. 17-34

2. BALL Hermann, Das Schulwesen der bőhmischen Brüder: Mit einer Einleitung über ihre Geschichte, Berlin 1898

3. BERÁNEK Karel (ed.), Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice UK v Praze v letech 1560-82. Poznamenání jmen profesorův a jiných receptorův v učení pražském z roku 1604, Praha 1981

4. BOBKOVÁ Lenka, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639, Praha 1999

5. BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina - HOLÝ Martin - ONDO GREČENKOVÁ Martina, Církve, vzdělávání a věda, in: Jiří Mikulec (et al.), Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013, s. 216-224

6. BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006

7. BOEHM Laetitia - MÜLLER Rainer A. (Hgg.), Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: eine Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen, Düsseldorf 1983

8. BONJOUR Edgar, Die Universität Basel - von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460-1960, Basel 1971

9. CAESAR Iulius (ed.), Catalogus studiosorum schole Marpugensis per annos 1527-1628 descriptus, I-IV, Marpurgi 1875-1888

10. CLASSEN Peter - WOLGAST Eike, Kleine Geschichte der Universität Heidelberg, Berlin - Heidelberg - New York 1983 CrossRef

11. CVRČEK Josef, Studenti bratrští v cizině, Časopis Musea Království českého 83, 1909, s. 211-215, 401-406

12. ČEMUS Petronilla - ČEMUS Richard (edd.) Bohemia Jesuitica, 1556-2006, Praha 2010

13. ČORNEJOVÁ Ivana (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, II, 1622-1802, Praha 1996

14. ČORNEJOVÁ Ivana, Jezuité a reforma pražské univerzity. Spory s kardinálem Arnoštem Vojtěchem Harrachem, in: Petronilla Čemus - Richard Čemus (edd.), Bohemia Jesuitica, 1556-2006, Praha 2010, s. 319-328

15. ČORNEJOVÁ Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 2002

16. DOERR Wilhelm et al., Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruperts-Karls-Universität Heidleberg 1386-1986, I, Mittelalter und Frühe Neuzeit 1386-1803, Berlin - Heidelberg - New York - Tokyo 1985 CrossRef

17. EULENBURG Franz, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Leipzig 1904

18. FATA Márta - KURUCZ Gyula - SCHINDLING Anton (Hgg.). Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Stuttgart 2006

19. FEJTOVÁ Olga, Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru, Praha 2014

20. FIALA Jiří, Univerzita v Olomouci (1573-2009), Olomouc 2009

21. GLÜCKLICH Julius (ed.), Nová korrespondence Václava Budovce z Budova z let 1580-1616, Praha 1912

22. GLÜCKLICH Julius (ed.), O cestě za korrespondencí Václava Budovce z Budova, Věstník České akademie císaře Františka Josefa 14, 1905, s. 45-68

23. GOLDMANN Karlheinz, Verzeichnis der Hochschulen, Neustadt an der Aisch 1967

24. HALADA Jan. Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti, Praha 1999

25. HANUŠ Ignác, Seznam Čechů na univerzitě v Ženevě, Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Praha 1862, s. 99-103

26. HEJNIC Josef - MARTÍNEK Jan, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, I-VI, Praha 1966-2011

27. HELTAI János, Die Heidelberger Peregrination calvinistischer Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen 1597-1621. Ihr Verlauf im Spiegel der Zahlen und ihre Auswirkung, in: Márta Fata - Kurucz Gyula - Schindling Anton (Hgg.). Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2006, s. 65-80

28. HERMELINK Heinrich - KAEHLER Sigfried A., Die Philipps-Universität zu Marburg 1527-1927. Fünf Kapitel aus ihrer Geschichte (1527-1866), Marburg 1927

29. HOFFMANN Leonhard (Hg.), Wanderbuchlein des Johannes Butzbach genannt Piemontanus: aus dem Leben eines fahrenden Schülers, Berlin 1988

30. HOJDA Zdeněk, "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: (kolektiv autorů), Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 216-239

31. HOJDA Zdeněk, Collegia Nordica v Olomouci a Branievě 1578-1619, AUC-HUCP 30/1, 1990, s. 49-95

32. HOJDA Zdeněk, Recenze na edici univerzitní matriky ve Štýrském Hradci se seznamem studentů, AUC-HUCP 21/2, 1981, s. 94-98

33. HOLÝ Martin - VACULÍNOVÁ Marta, Milites Apollinis. Studenti medicíny z českých zemí na basilejské univerzitě v 16. a raném 17. století, AUC-HUCP 61/1, 2021, s. 11-35 CrossRef

34. HOLÝ Martin, Ve službách šlechty: vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), Praha 2011

35. HOLÝ Martin, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Praha 2016

36. HOLÝ Martin, Zrození renesančního kavalíra: výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010

37. HOTSON Howard, Johann Heinrich Alsted's Relations with Silesia, Bohemia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia, Acta Comeniana 36, 1997, s. 13-35

38. HRDINA Karel, Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, Věstník České akademie věd a umění 28-29, 1919-1920, s. 32-66

39. HREJSA Ferdinand, Sborové Jednoty bratrské, Praha 1939

40. HRUBÝ František, Kalvínský theolog a bouře opavská r. 1603, Český časopis historický 37, 1931, s. 593-601

41. JIREČEK Josef, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku: ve spůsobě slovnika životopisného a knihoslovného, Praha 1875-1876

42. JUST Jiří (ed.), Kněžská korespondence Jednoty Bratrské z českých diecézí z let 1610-1618: "hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil", Praha 2011

43. KAMENICKÝ Miroslav - SZÖGI László, Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918, Bratislava 2017

44. KAVKA František - PETRÁŇ Josef (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy 1348-1990, I-IV, Praha 1995-1998

45. KOHLER Alfred, Bildung und Konfession. Zum Studium der Studenten aus den habsburgischen Ländern an Hochschulen im Reich (1560-1620), in: Grete Klingenstein - Heinrich Lutz - Gerald Stourzh (Hgg.), Bildung, Politik und Gesellschaft. Studien zur Geschichte des europäischen Bildungswesens vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wien 1978, s. 64-123

46. KOSTLÁN Antonín, Jiří Strejc a Jan Opsimathes - apoštolové českého kalvinismu, Historie - Otázky - Problémy 1, 2009, s. 35-55

47. KOUŘIL Miloš, Počátky jesuitské akademie v Olomouci, in: Petronilla Čemus - Richard Čemus (edd.), Bohemia Jesuitica, 1556-2006, Praha 2010, s. 329-337

48. KOUŘIL Miloš, Skandinávští studenti na olomoucké universitě v době předbělohorské, Sborník k dějinám moravského školství 2, 1971, s. 3-25

49. KRAMÁŘ Vincenc, Zpustošení Chrámu sv. Víta v roce 1619, Praha 1998

50. KUBEŠ Jiří, Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Habilitační práce na FF Univerzity Pardubice, Pardubice 2011

51. KUBEŠ Jiří, Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov 2013

52. KUNSTMANN Heinrich, Nürnberger Universität, Altdorf und Böhmen. (Beiträge zurErforschung der Ostbeziehungen deutscher Universitäten), Cologne - Graz 1963

53. KUNŠTÁT Miroslav, Od Vltavy k Neckaru. Akademická peregrinace mezi pražskou a heidelberskou univerzitou v průběhu šesti staletí, in: Jiří Pešek - Oldřich Tůma (edd.), O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí nad Labem 2001, s. 71-97

54. MÄHRLE Wolfgang, Peregrinatio pragensis und peregrinatio bohemica: Studenten aus Prag an der Nürnberger Hochschule in Altdorf, in: Olga Fejtová - Jiří Pešek - Václav Ledvinka (edd.), Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí, Documenta Pragensia XXIX, Praha 2010, s. 299-324

55. MARCASSI Marco, Histoire de L'Université de Genève 1559-1986, Genève 1987

56. MENK Gerhard, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, Wiesbaden 1981

57. MENK Gerhard, Johann Amos Comenius und die Hohe Schule Herborn, Acta Comeniana: archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 32, 1989, s. 41-60

58. MOLNÁR Amedeo (ed.), Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956

59. MOLNÁR Amedeo, Rok 1559 v kalvínské reformaci, Křesťanská revue 26, 1959, s. 144-149

60. NAVRÁTIL Jan (ed.), Kapitoly z dějin olomoucké university: 1573-1973, Ostrava 1973

61. NEŠPOR Václav, Dějiny univerzity olomoucké, Olomouc 1947

62. ODLOŽILÍK Otakar, Jednota bratrská a reformování francouzského jazyka, Philadelphia 1964

63. ODLOŽILÍK Otakar, Recenze na práci Alfred Schmidtmayer, Die Beziehungen des Bremer Gymnasium Illustre zu J.A.Comenius und den mährischen Brüdern, Časopis Matice moravské 55, 1931, s. 583-588

64. Ottův slovník naučný, I-XXVIII, Praha 1888-1909

65. PEŠEK Jiří - ŠAMAN David, Studenti z Čech na zahraničních univerzitách v předbělohorském čtvrtstoletí, Ústecký sborník historický 1983, s. 173- 218

66. PEŠEK Jiří - SVATOŠ Michal, Sociální důsledky akademické peregrinace v českých zemích druhé poloviny 16. století, in: Opera instituti historici Pragae, Miscellanea C-4, Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 231-243

67. PEŠEK Jiří, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620: všední dny kulturního života, Praha 1993

68. PEŠEK Jiří, Studijní cesty mládeže z českých zemí v době předbělohorské. Úvahy nad sociokulturními kontexty vzdělanostních migrací, in: Jiří Mikulec - Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra, Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, I, Praha 2007, s. 448- 451

69. PEŠEK Jiří, Univerzitní správa městských latinských škol v Čechách a na Moravě na přelomu 16. a 17. století, Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis 30/2, 1990, s. 41-58

70. PILNÁČEK Josef, Staromoravští rodové, Velehrad 2004

71. REJCHRT Luděk, Bratrští studenti na reformovaných akademiích před Bílou horou, AUC-HUCP 13/1-2, 1973, s. 43-82

72. REJCHRT Luděk, Vliv reformovaných akademií na politické myšlení bratrských studentů od poloviny 16. století do Bílé hory, Disertační práce na FF UK, Praha, s.d.

73. RIDDER-SYMOENS Hilde de (ed.), A History of the University in Europe, II, Universities in early modern Europe (1500-1800), Cambridge 1997

74. RŮČKOVÁ Markéta (ed.), Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618: "poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče", Praha 2014

75. ŘÍČAN Rudolf, Několik pohledů do českobratrského vyššího školství za mladých let Jana Amose Komenského, Acta Comeniana: Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 21/2, 1962, s. 114-151

76. SEDLÁČEK August, Českomoravská heraldika, II, Část zvláštní, Praha 1925

77. SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze Království českého, I-XV, Praha 1882-1927

78. SCHINDLING Anton, Bildungsinstitutionen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation als Ziele der studentischen Migration. Wanderungen im Zeichen von Konfessionen und geistigen Strömungen, in: Márta Fata - Gyula Kurucz - Anton Schindling (Hgg.), Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Stuttgart 2006, s. 43-46

79. SCHWABIKOVÁ Kateřina, Česká šlechta a univerzity německé jazykové oblasti v raném novověku (Čeští páni a rytíři imatrikulovaní v letech 1550-1620 na univerzitách nynějšího Německa, Rakouska a Švýcarska), AUC-HUCP 2006, 46/1-2, s. 25-131

80. SCHWINGES Rainer Christoph, Deutsche Universitatsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert: Studien zur Sozialgeschichte des Alten Reiches, Stuttgart 1986

81. SITA Karel, Studenti z českých zemí na basilejské univerzitě v době reformace, Theologická příloha Křesťanské revue 21, 1954, s. 14-19

82. SITA Karel, Život a dílo Amanda Polana z Polansdorfu, Disertační práce na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, Praha 1951

83. SPÁČILOVÁ Libuše - SPÁČIL Vladimír (eds.), Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590-1651, Olomouc 2016

84. STELLING-MICHAUD Sven (ed.), Le livre du recteur de l'Académie de Genève (1559-1878), I-VI, Genève 1959-1980

85. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622, Praha 1995

86. SVATOŠ Michal, Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, in: Lenka Bobková - Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae philosophica et historica III, Studia Historica II., Ústí nad Labem 1995, s. 241-248

87. SVOBODNÝ Petr. Sociální a regionální struktura literárně činných absolventů pražské univerzity v letech 1500-1620, Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis 26/1, 1986, s. 7-36

88. SZÖGI László - KÓNYA Péter, Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1378-1918. Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918, Budapest 2012

89. SZÖGI László, Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse, in Krzysztof Ożóg - Maciej Zdanek (Hgg.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 41-53

90. ŠIMÁK Josef Vítězslav, Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v XV.-XVIII. st., Časopis českého musea 79, 1905, s. 290-297, 419-424

91. 80, 1906, s. 118-123, 300-305, 510-539

92. ŠMAHEL František - TRUC Miroslav, Studie k dějinám Univerzity Karlovy v letech 1433-1622, AUC-HUCP 4/2, 1963, s. 3-60

93. ŠMAHEL František, Regionální původ, profesionální uplatnění a sociální nobilita graduovanaých studentů pražské univerzity v letech 1433-1622, Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 4, 1982, s. 3-28

94. TOEPKE Gustav (Hg.), Die Matrikel der Universität Heidelberg, II, 1554 bis 1662, Heidelberg 1886

95. TRUC Miroslav (ed.), Album Academiae Pragensis Societatis Jesu 1573-1617 (1565-1624), Praha 1968 (Monumenta historica Universitatis Carolinae, Tomus 2)

96. TRUC Miroslav, Národnostní charakter jesuitské akademie pražské, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 2, 1958, s. 49-68

97. TUREK Adolf, Význam univerzitních matrik vydaných po r. 1935 pro studium dějin Jednoty, Bratrský sborník 1967, s. 164-168

98. URBÁNKOVÁ-HRUBÁ Libuše (ed.), Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale à la fin du 16e et au début du 17e siècle: Documents, Brno 1970

99. WACKERNAGEL Hans Georg (Hg.), Die Matrikel der Universität Basel, I-III, Basel 1951, 1956, 1962

100. WINTER Zikmund, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622), Praha 1897

101. WINTER Zikmund, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje: kulturní obraz XV. a XVI. století, Praha 1899

102. ZEDLER Gottfried - SOMMER Hans (Hgg.), Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Wiesbaden 1908

103. ZOLĄDŹ-STRZELCZYK Dorota, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996

104. ZONTA Claudia, Schlesische Studenten an italienischen Universitäten. Eine prosopographische Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte, Stuttgart 2004

Creative Commons License
Akademická peregrinace v komparaci: Čeští a moravští studenti na vybraných reformovaných školách na území dnešního Německa a Švýcarska (1575–1620) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení