AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 59 No 2 (2019), 69–88

Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948

[The Case of Karel Domin. A Case Study on Politically Motivated Changes in the Composition of Academic Community, 1945–1948]

Michal V. Šimůnek, Václav Petříček, Antonín Kostlán

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.3
zveřejněno: 20. 04. 2020

Abstract

This study traces the sequence of interventions into the personnel composition of the academic community in the Czech Lands immediately after the end of WW2 using the prominent example of Karel Domin (1882–1953), former rector of the Charles University and a leading Czech botanist of the first half of the twentieth century. The authors first highlight Domin’s biography, his scientific contribution, and political engagements. Subsequently, they follow based on available official documents from archives the methods and procedures used in this case. This leads to a reconstruction of their temporal sequence, which spans the period between the liberation of Czechoslovakia in May 1945 and Communist takeover in February 1948.

Klíčová slova: university; personnel policy; political interventions; Second World War

reference (63)

1. BAHENSKÁ Marie - JANKO Jan, Osobní fond Karel Domin, in: Práce z dějin Akademie věd 1/2, 2009, s. 125-135

2. BÍLEK Josef - VELEK Luboš, Karel Kramář (1860-1937), Praha 2010

3. BOREK Zoltán - LHOTKA Jaroslav, Studentské bouře, in: Za lepší časy. Sborník statí vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let, Praha 1963, s. 96-104

4. CACH Josef - DVOŘÁK Karel, G. A. Lindner a jeho odkaz dnešku, Praha 1970

5. CACH Josef, Gustav Adolf Lindner - klasik české pedagogiky propagátorem a uskutečňovatelem modernizace vyučování (učitelský ústav v Kutné Hoře 1872-1882), in: K dějinám didaktických pomůcek na českých školách, Přerov 1988, s. 14-16

6. CACH Josef, Gustav Adolf Lindner. Život a dílo zakladatele pedagogiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 1990

7. ČERMÁKOVÁ Lucie, Nová, hezká, německá a česká: dělení pražské univerzitní botanické zahrady (1882-1898), Dějiny věd a techniky 49/2, 2016, s. 61-86

8. DOSTÁL Josef, Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určování všech cévnatých rostlin, na území Československa planě rostoucích nebo běžně pěstovaných, I-II, Praha 1950

9. DUCHOŇOVÁ Jindra, Seznam akademických funkcionářů v letech 1882-1939, Archivní zprávy 1976, s. 14-36

10. EISNEROVÁ-SPUDILOVÁ Eva, Plant Morphology and Ladislav Čelakovský (1834-1902), in: Acta Historiae rerum naturalium nec non technicarum, Praha 1965, s. 103-123

11. EISNEROVÁ-SPUDILOVÁ Eva, Význam pražské university pro vývoj botaniky v Čechách v druhé polovině 19. století, AUC-HUCP 7/2, 1966, s. 33-61

12. FAJKUS Břetislav, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 1920-1998, Praha 1998

13. FUTÁK Ján - DOMIN Karel, Bibliografia k flóre ČSR do r. 1952, Bratislava 1960

14. GEBHART Jan - KUKLÍK Jan, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha 2004

15. HANZLÍK František - VONDRÁŠEK Václav, Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948. Sborník podkladových studií, Brno 2004

16. HAVRÁNEK Jan - POUSTA Zdeněk (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998

17. HERBER Otto, Insignie, medaile, taláry Univerzity Karlovy, Praha 1987

18. HERMANN Tomáš - JANKO Jan, Století české biologie, II, Botanika a související obory po vzniku republiky, Živa 2019, č. 2, s. 53-56

19. HERMANN Tomáš - ŠIMŮNEK Michal V., Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - 90 let, Praha 2010

20. HERMANN Tomáš, Originalita vědy a problém plagiátu. Tři výstupy Emanuela Rádla k jazykové otázce ve vědě z let 1902-1911, in: Harald Binder - Barbora Křivohlavá - Luboš Velek (edd.), Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha 2003, s. 441-468

21. HLAVIENKA Lubomír, Volby do závodních rad v období let 1945-1948, Slezský sborník 115/1, 2017, s. 117-130

22. HORKÝ Adam, Dějiny ve vlastní režii, AUC-HUCP 55/2, 2015, s. 17-80

23. HOSKOVEC Ladislav, Domin Karel, dostupné na <http://botany.cz/cs/domin> (1. 3. 2018)

24. HROUDA Lubomír, Josef Dostál (1903-1999), in: Živa 60/4, 2012, s. 70

25. HRUZA Karel, Der deutsche Insignien- und Archivalienraub aus der Prager Universität 1945, Bohemia 48/2, 2008, s. 349-411

26. CHURAŇ Milan a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1994

27. JANKO Jan - MARTÍNEK Jiří, Domin Karel, in: Biografický slovník českých zemí, seš. 13, Praha 2010, s. 304-306

28. JANKO Jan, Český národ a cizí věda: k "vyrovnávání se" s německou přírodovědou, in: Zdeňka Kokošková - Jiří Kocian - Stanislav Kokoška, Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války, Praha 2005, s. 374-386

29. JANKO Jan, Vědy o životě v českých zemích 1850-1950 (= Práce z dějin Akademie věd B/12), Praha 1997

30. KLÁŠTERSKÝ Ivan, In memoriam prof. Dr. Karla Domina, Živa 15[53]/9, 1967, s. 180

31. KOSTLÁN Antonín - JANKO Jan - NIKLÍČEK Ladislav, The Organizational Structure of Science, 1882-1945, in: Alena Míšková - Martin Franc - Antonín Kostlán (eds.), Bohemia docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands, Praha 2018, s. 269-308

32. KOSTLÁN Antonín, Die Prager Professoren 1945-1950. Versuch einer prosopographischen Analyse, in: Monika Glettler - Alena Míšková (Hgg.), Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik (= Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 17), Essen 2001, s. 605-656

33. KRAHULEC František, Karel Domin (1882-1953), in: Živa 60/4, 2012, s. LXV (zvl. příloha)

34. KŘESŤAN Jiří, Politik a vědec v osamění, Praha-Litomyšl 2012

35. KŘESŤAN Jiří, Srdce Václava Talicha se ztratilo. K problému národní očisty (1. část), Soudobé dějiny 16/1, 2009, s. 69-111

36. KUČERA Karel - TRUC Miroslav, Poznámky k fašizaci německé university pražské, AUC-HUCP 1, 1960, s. 203-228

37. LAUFBERGER Vilém, František Mareš, Časopis lékařů českých 81/8, 1942, s. 209-212

38. MARTÍNEK Jiří - MARTÍNEK Miloslav, Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, Praha 1998, s. 116-121

39. MÍŠKOVÁ Alena, German Science in Bohemia, in: A. Míšková - M. Franc - A. Kostlán (eds.), Bohemia docta, s. 248-268

40. NECHVÁTAL Bořivoj, Průvodce vyšehradským hřbitovem, Praha 1981

41. NĚMEČKOVÁ Daniela, Retribuce a činnost Ministerstva spravedlnosti v letech 1945-1947, Paginae historiae 24/2, 2016, s. 134-148

42. NOVÁK Josef, G. A. Lindner (= Budovatelé české školy národní 3), Praha 1941

43. PASÁK Tomáš, Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha 1999

44. PAULUS Filip - STEINOVÁ Šárka - ŠTĚCHOVSKÝ Jiří, Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775-1945, Praha 2018

45. PEJČOCH Ivo, Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922-1945, Praha 2011

46. PETRÁŇ Josef, Karolinum. Historický klenot Univerzity Karlovy, Praha 1995

47. PFAFF Ivan, První protifašistický manifest českých intelektuálů, in: Český časopis historický 91/2, 1993, s. 247-267

48. PORTMANN Kateřina, Příspěvek ke zhodnocení činnosti mimořádných lidových soudů v prvním retribučním období (1945-1947), in: Vladimír Beránek (ed.), Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, Liberec 2004, s. 299-322

49. PULEC Jiří, Přehled vývoje českého vysokého školství v letech 1945-1960, in: Pavel Urbášek - Jiří Pulec, Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990, Olomouc 2003, s. 9-68

50. RATAJ Jan, Návrat a nástup. Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé republiky, Politologická revue 12/1, 2006, s. 54-80

51. RATAJ Jan, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939, Praha 1997

52. RŮŽIČKA Karel, ROH v boji o rozšíření moci dělnické třídy (1945-1948), Praha 1963

53. SLÁDEK Zdeněk, Československá věda a Akademie věd SSSR v letech 1945-1952, in: Karel Herman - Čestmír Amort - Vlasta Lassu - Zdeněk Sládek - Jaroslav Vávra, Nástin vztahů mezi československou a sovětskou vědou. Základní rysy vztahů v rámci Akademií od 18. století do současnosti, Praha 1975, s. 58-65

54. Slovenský biografický slovník (od r. 833 do roku 1990), I, Martin 1986

55. STÁTNÍK Dalibor, Závodní rady - iluze a skutečnost, in: Z. Kokošková - J. Kocian - S. Kokoška, Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, s. 374-386

56. SVATOŠ Michal (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622, Praha 1995

57. ŠIMŮNEK Michal V., "German Science Committed an Offence". German Life Sciences and Czech post-War Reflections, 1945-1948, in: Zdenko Čepič (ed.), 1945 - a Break with the Past. A History of Central European Countries at the End of World War Two, Ljubljana 2008, s. 293-309

58. ŠIMŮNEK Michal V., Perzekuce vědců v protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války - úvodní studie, in: týž - Antonín Kostlán (edd.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945 (sv. I), Praha 2018, s. 11-40

59. ŠLECHTOVÁ Alena - LEVORA Josef, Členové České akademie věd a umění 1890-1952, Praha 2004

60. UHER Jan, Gustav Adolf Lindner ve světle svých deníků (= Časové otázky a rozpravy pedagogické sv. XXXVI), Praha 1941

61. Who's Who in Central and East-Europe 1933/34, Zurich 1935

62. ZEMAN Pavel, Česká literatura o retribučním soudnictví, in: Mečislav Borák (ed.), Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV 1945-1948, Praha 2002, s. 9-22

63. ZILYNSKÁ Blanka, Cesta k ovládnutí českých univerzit komunistickou stranou (1945-1948), Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 36-38/1-2, 1996-1998, s. 73-86

Creative Commons License
Kauza Karel Domin. Případová studie k politicky motivovaným změnám ve složení akademické obce v letech 1945–1948 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení